Download 8 Razred - Krug - udzbenik.pdf PDF

Title8 Razred - Krug - udzbenik.pdf
File Size5.4 MB
Total Pages156
Table of Contents
              Садржај
1. СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА
2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН
3. ЛИНEАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ ...
4. ПРИЗМА
5. ПИРАМИДА
6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
7. ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ...
8. СИСТЕМИ ...
9. ВАЉАК
10. КУПА
11. ЛОПТА
12. РЕЗУЛТАТИ
ПОЈМОВНИК
            
Document Text Contents
Page 1

I

[ I
' ! I

.

(

Page 2

С р ђ а н О гш ан ов и ћ

МАТЕМАТИКА
8

У џ б е н и к з а 8 . р а з р е д о с н о в н е ш к о л е

Прво издање

К РУГ
Б Е О Г Р А ^

Page 78

4.4. Запремина призме 69

Решепе. Како је М = 6а Н , то је

6 аН = 72,
72 72

а = -— = — = 4 сш,
6 -3 18

па Је
3 3

V = - а 2\/3 Н = - • 16л/3 ■ 3 = 72л /Зст3.

З а д а ц и

1. Дијагонала основе правилне четворостране призме је & = З л /2 ст , а
висина призме је 15 с т . Израчунати запремину призме.

2. Израчунати запремину правилне: а) тростране, б) шестостране при-
зме основне ивице а = 2 с т и висине Н = 5 с т .

3. Основа четворостране призме је ромб дијагонала ^ = б с т и ^ =
8с т . Дужина веће дијагонале призме је Г> = 10 с т . Израчунати
њену запремину.

4. Основна ивица правилне тростране призме је а = 4 с т , а површина
омотача је једнака збиру површина основа. Израчунати запремину те
призме.

4 .4 .3 . М аса тел а

Маса т тела једнака је производу запремине V и густине р матери-
јала од којег је тело сачињено, тј.

т = У ■ р.

Применом ове једноставне формуле можемо да израчунамо једну од ове
три величине ако су преостале две познате.

Плоча израђена од алуминијума има дужину 20 с т ,
ширину 15 с т и дебљину 1 с т . Колика је маса те плоче ако је густина
алуминијума р = 2,6 § /с т 3?

Решепе. Плоча је облика квадра, па је њена запремина V = 20-15-1 =
300 с т 3 . Маса плоче је т = V ■ р = 300 ■ 2,6 = 780 §.

Пример 14. Колика се количина нафте (у тонама) може сместити у
цистерну облика правилне шестостране призме висине 7 т и основне ивице
2 т ? (Густина нафте је р = 0,85 § / с т 3 .)

Пример 13.

Page 79

70 4. Призма

Региепе. V = - а 2%/3 • Н = — ■ 4\/3 • 7 = 42\/3 ~ 72,75 т 3 =

72 750 000 с т 3 , па је т = V ■ р ~ 72 750 000 ■ 0,85 = 61837 500 § ~ 61,841.

Прим ер 15. Цигла димензија 25 х 12 х 6,5 с т има масу 3,51 к§.
Израчунати густину материјала.

Реше-те. Запремина цигле је V = 25-12-6,5 = 1950 с т 3 , пајегустина
материјала

т
Р =

3510
V 1950

= 1 ,8§/ с т 3.

Прим ер 16. Гвоздено тело облика правилне тростране призме основ-
не ивице а = З с т и висине Н = 12 с т има масу т = 364,34 §. Колика је
густина гвожђа?

Решепе. Запремина овог тела је V =
2Уз

46,77 с т 3 . Густина гвжђа је р = —
4

364,34
V 46,77

■ Н = -\/3 • 12 = 27\/3 ~
4

7,8 § /с т 3.

З адац и

1. Израчунати масу половине дрвене коцке ивице а = 20 сш. Густина
дрвета је 0 ,7 § /с т 3 .

2. Маса суда заједно са петролејом је 69к§, а празног 21 к§. Колико
треба платити само петролеј ако му је цена по литру 84 динара?
Густина петролеја је р = 0,84 § / с т 3 .

3. Стуб облика правилне шестостране призме основне ивице а = 5 с т
начињен је од бакра. Колика је висина стуба ако је његова маса
80к§? (Густина бакра је 8 ,9 § /с т 3 .)

Page 155

146

пречник сфере 136
призма 56
растојање тачке од равни 25
растућа (опадајућа) функција 94
решење једначине 35
решење система једначина 110
систем једначина 110
слични троуглови 1
средња вредаост узорка 104
ставови о сличности троуглова 9
статистички подаци 100

Page 156

Појмовник

стране полиедра 30
стубичасти дијаграм 100
сфера 135
Талесова теорема 2
темена полиедра 30
темена призме 56
узорак 103
узорачка (аритметичка) средина 104
центар и полупречник сфере 135
четврта геометријска пропорционала 3

|

Similer Documents