Download A Pénz-csinálás Alapjai PDF

TitleA Pénz-csinálás Alapjai
File Size1.9 MB
Total Pages56
Document Text Contents
Page 1

A Pénz-
csinálás
Alapjai

Amit mindenkinek
tudni kellene a pénzről
– és amit a gazdagok

tudnak is
Hogyan tanítsd meg ezt

Gyermekednek is?

Page 28

28 A pénzcsinálás AlApjAi

GD: Például a MacBook. Igazából
mindig jó áron kell nézni. ez is olyan,
mint az részvények, csak itt egyér-
telmű, benne van a piacban, hogy
mi a jó ár. Nem kell kalkulálgatni, az
ember tudja a többi árhoz viszonyít-
va. Volt olyan, hogy fél évig használ-
tam egy laptopot, és utána is keres-
tem rajta.

AO: Ezeket használtan veszed?

GD: Igen.

AO: De ebben azért van kockázat,
vagy az Apple-nél nincs?

GD: Annyi a kockázat, hogyha rá-
lépek vagy leejtem, akkor tönkre-
megy. De amúgy nincs kockázat
benne.

AO: És elhatároztál valami olyat,
hogy például két évesnél idősebb
gépet nem veszel..?

GD: Nem, mert ha a két éveset adják
60 ezerért, az egy jó ár, azt eladom
80 ezerért. De ez attól függ…ha van
egy olyan gép, amit 400 ezerért ad-
nak, de amúgy meg 600-ba kerülne,
akkor azt nem veszem meg. Nem
tudnám kinek eladni, nincs rá pén-
zük az embereknek.

AO: Egyszer sem volt olyan, hogy
vettél egy gépet, ami karcos volt,
vagy valami gond volt vele?

GD: Ilyen nem volt, de olyan volt
már, hogy a nyakamon maradt. ez

a laptop-korszak végén volt. Fél
évig árusítottam, a végül megvet-
ték azon az áron, amin én vettem.
emlékszem, a Városligetben talál-
koztam a fickóval, odaadtam neki,
elsétáltam tíz méterre, utána pedig
rohantam, nehogy meggondolja
magát. Annyira örültem, hogy sike-
rült eladni.

AO: De a használt gépnél azért van
kockázat, hiszen lehet, hogy van va-
lami baja.

GD: előfordul, hogy a képernyő vib-
rál, meg olyan dolgok, amik nem de-
rülnek ki első látásra. De azért is jó
Apple gépeket venni, mert ott a fel-
használói tábor is olyan, hogy nem
vernek át. Inkább az értelmiségiek
használják, akik korrektek az üzletben
is. Aki minőségi terméket vesz, igé-
nyes ebben, az valószínűleg az üzlet-
ben is igényes, nem akar átverni.

AO: Amikor találkozol az eladóval,
akkor leellenőrzöd, hogy minden
rendben van-e?

GD: Persze. Bekapcsolom a gépet,
megnézem az adatait, hogy tény-
leg ugyanazok-e, megnézem a ga-
ranciáját, megnézem, hogy esetleg
hol karcos.

AO: Próbálsz még alkudni belőle,
hogy minél alacsonyabb áron jut-
hass hozzá?

GD: Nekem az a politikám, hogy
amit telefonon megbeszéltünk,

Page 29

29mAgánpénzügyi AkAdémiA • 2012

ahhoz tartom magam. Ha velem
szemben próbálnak alkudni, akkor is
mondom, hogy nem, mert nem ezt
beszéltük meg.

AO: Mesélj még, hogy a munkán és
a kereskedésen kívül honnan tudtál
még pénzt szerezni!

GD: Amikor 15 évesen megvet-
tem ezt az újságot, és rájöttem,
hogy én ezt szeretem, elkezdtem
mindenfelé nézelődni, olvasgatni.
Volt, hogy kinyomtattam a 80 ol-
dalas tőzsdeszabályzatot, amiből
egy kukkot se értettem. Még most
sem értek belőle sokat, de a lényeg
az, hogy megpróbáltam informá-
lódni. Nézegettem a portfolio.hu,
gazdasagiradio.hu és hasonló olda-
lakat, ahol fejleszteni tudtam ma-
gamat. Amikor tízedikbe mentem,
láttam a Figyelőben egy hirdetést,
hogy lesz a középiskolásoknak egy
olyan verseny, amivel 1 millió forin-
tot lehet nyerni.

Először úgy gondoltam, hogy
egyedül indulok, de aztán ki-
derült, hogy csapatverseny, így
csapatban indultunk.
3 évig csináltuk ezt a Magyar Nem-
zeti Bank által szervezett versenyt,
amihez monetáris politikai tudás
kellett. Nem értettem hozzá sokat,
csak amiket a cikkekben olvastam,
no meg letöltöttem hozzá a MNB
honlapjáról egy tájékoztató füzetet.
Tízedikben nem nyertünk semmit,
tizenegyedikben 9 versenyből 7-et
megnyertünk, egyben másodikak

lettünk. 250 ezer forintot nyertünk.
ezt nem testvériesen osztottuk el,
hanem igazságosan: előre meg-
beszéltük, hogy ki hány %-ot kap.
ebből azért voltak konfliktusok, de
szerintem ezt mindenképpen így
kell csinálni, mert utólag eldönte-
ni, hogy ki mennyit dolgozott ben-
ne, az nagyon nehéz. Tizenkette-
dikben azokkal akartunk indulni a
Monetary-n, akikkel tizenegyedik-
ben is, de nem tudtunk megegyez-
ni a százalékokban. ők akkor tizen-
egyedikesek voltak, és túl nagy szá-
zalékot akartak. Mi azt mondtuk,
hogy tekintsék ezt befektetésnek,
hiszen ők még jövőre is indulhatnak,
és akkor majd sok pénzt „kaszál-
hatnak”. Most pedig megnézhetik,
hogy milyen is ez. Nekünk inkább
két olyan emberre volt szükségünk,
akik nem tudnak semmit – nem is
kell tanulniuk-, csak kapnak egy kis
pénzt, ami megfelelő nekik is.

AO: És ilyenkor mennyit kaptak?

GD: 5%-ot, 50 ezret.

AO: És az Etével feleztetek?

GD: Nem. ete is sokat tud, de én ta-
láltam a versenyt, én készültem fel
tárgyilagosan, ő inkább a prezentá-
ció részét csinálta. ő kapott 30%-
ot, én pedig 60 %-ot. A tárgyi tudás
arányában osztoztunk. Voltak olyan
versenyek is, amin kisebb összege-
ket, 30-40 ezer forintokat nyertünk.
Most tizenkettedikben indultunk
újra a Monetary-n, és megnyertük

Page 55

Az első millió
oktatócsomag
Az első millió – garantáltan működő pénz-
ügyi nevelési módszerek szülőknek egyrészt
felfedi a legfontosabb alapokat, amelyek
gyermeked pénzügyi tanításához szüksé-
gesek, másrészt olyan gyakorlati ismereteket
tartalmaz, amelyekkel valóban hozzájárul-
hatsz ahhoz, hogy gyermeked „összehozza”
az első millióját.

miBől áll A CsOmAg?
• Az első millió könyv
• Az első millió könyv függeléke és naplója
• Az első millió könyv felvétele 4 db CD-n,

hogy az autóban vezetés közben, vagy
otthon, a konyhában főzés közben is meg-
hallgathasd.

tőzsde start
i. rész – PiACelemzés
egy profi tőzsdei kereskedő 13 napja
Készítette: Alkér Orsolya és Kovács Karád
tőzsdei oktató, független pénzpiaci elemző

ii. rész – PiACrA léPés és
POzíCiómenedzselés
Készítette: Alkér Orsolya és Kovács Karád
tőzsdei oktató, független pénzpiaci elemző

Az első millió
társasjáték
Az első millió társasjáték
oKtatÓ Vide Ó K Kal

Komplett tudásanyag a sikeres életmódhoz
és a mai modern élet pénzügyeihez.
A család minden tagjának.
Ajánlott korosztály 12+

A Játék sOrán elsAJátíthAtó:
• egy újfajta szemléletmód a modern

élethez
• A pénzügyi befektetések működése
• A pénzügyi sikeresség titka

életrevaló gyerek
magazin
Nevelj idomított helyet önállóan
gondolkodó gyereket!

Az Életrevaló Gyerek tagság tehát FOlyAMA-
TOS MeGOlDÁST kínál a legégetőbb gye-
reknevelési problémáidra.

EXTRA

Magyarország
legelső, exkluzív

gyermeknevelési
ötletforrása

RENDEZKEDJ BE

BOLDOGSÁGRA!
FENG SHUI A HÁLÓSZO

BÁBAN

CSUKOTT
FÜLLEL

NULLÁRÓL

INGATLANBIRODALO
M

MI A JÓ MINTA GYERM
EKEDNEK?

INTERJÚ KIRÁLY NORB
ERT

INGATLANBEFEKTETŐ
VEL

HOL

A BOLDOGSÁG

MOSTANÁBAN?
KÜLFÖLDIEK

MAGYARORSZÁGON

PRÓBÁLD KI 2 HÓNAP
IG A KIADÓ KONTÓJÁR

A

AZ ÉLETREVALÓ GY
EREK MAGAZINT

www.eletrevalogyerek.h
u

A SZÜLETÉSTŐL

AZ ELHÍZÁSIG?
AVAGY ÓVJUK

GYERMEKÜNKET

AZ ELHÍZÁSTÓL!

l

g

Idomított helyett neve
lj inkább önállóan és

szabadon gondolkodó
gyereket!

IV. ÉVFOLYAM • 2012/03

Magyarország legelső, exkluzív gyermeknevelési ötletforrása

MI ALAPJÁN ÉRDEMES ÓVODÁT VÁLASZTANI?

HOGY BESZÉL EZ A GYEREK?TÖBBNYIRE ÚGY, AHOGY A CSALÁD FELNŐTT TAGJAI

TŐZSDE GYEREKEKNEK?
MIÉRT FONTOS, HOGY TANULJUNK A PÉNZRŐL?

RENDEZKEDJ BE A BOLDOGSÁGRA!FENG SHUI A GYEREKSZOBÁBAN
ZSENIT AKAROK NEVELNI A GYERMEKEMBŐL! TERMÉSZETES, HOGY SZÜLŐKÉNT ELFOGULT VAGY GYERMEKEDDEL SZEMBEN

EDD MAGAD
EGÉSZSÉGESRE!

„ÉTELÜNK AZ ÉLETÜNK”

EGYÜTT VAGY KÜLÖN ALUDJON A GYEREK?
KINEK VAN IGAZA?

MIÉRT A BOLT KÖZEPÉN BORUL KI A GYEREK?
ROSSZALLÓ PILLANTÁSOK

ÉS A JÓTANÁCSOK

l

g

Ü

Idomított helyett nevelj inkább önállóan és szabadon gondolkodó gyereket!

IV. ÉVFOLYAM • 2012/04

PRÓBÁLD KI 2 HÓNAPIG A KIADÓ KONTÓJÁRAAZ ÉLETREVALÓ GYEREK MAGAZINTwww.eletrevalogyerek.hu

Page 56

„Akik elég bolondok hozzá, hogy azt higgyék,
megváltoztatják a világot, meg is teszik.”

Steve Jobs

Családi Pénzügyi szemináriumok
felnőtteknek: MeRT NeM Kell mate-
matikai doktornak lenned ahhoz, hogy
átlásd a pénzügyi világot, és jó pénzügyi
döntéseket tudj hozni!

Pillanatkép az egyik 3,5 tőzsdei alap-
táborunkból. Nincs jobb érzés, mint,
amikor az árfolyam az irányodba megy.
A résztvevők szimulációs tőzsdei keres-
kedési gyakorlatokon és játékos példákon
keresztül tanulják meg a legfontosabb
szabályokat és elveket, amelyek ismere-
tén és betartásán dől el, hogy nyereséget
vagy veszteséget termel valaki.

trading room – egy teljes nap Élő
tőzsdei kereskedéssel és stratégiákkal,
a 9 éves tapasztalattal rendelkező pro-
fi tőzsdéssel, Kovács Karáddal. Azoknak,
akik meg akarják találni a saját maguk
számára működő stratégiákat!

A mai világban már a legjobb egyetem-
ről kilépő fiatalok is csak egyik-napról a
másikra élnek. ezért tartunk tanfolyamo-
kat, ahol a gyerekek pénzügyi képzé-
se folyik. Korosztály 12-20 év

Similer Documents