Download Adam Blake - Evanghelia Dupa Iuda PDF

TitleAdam Blake - Evanghelia Dupa Iuda
File Size8.9 MB
Total Pages569
Document Text Contents
Page 2

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp


COLECÞIE COORDONATÃ DE

Magdalena Mãrculescu

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp 10/4/2011 10:17 PM Page 1

Page 284

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp


Se întâlni cu Tillman la cimitirul City of London,
unde îl gãsi stând cu spatele lipit de un mormânt ºi cu o
armã — acelaºi obiect cu aspect dubios pe care îl folosi-
se în Park Square — în poalã. Se uita la un convoi fune-
rar care avansa spre capãtul îndepãrtat al cimitirului,
aproape de poartã. Locul în care stãtea era uºor înãlþat ºi
asta îi dãdea o vedere panoramicã.
— Ai putea, te rog, sã laºi aia deoparte? zise Kennedy.

Tillman îi aruncã un zâmbet scurt ºi uºor obosit.
— Zise actriþa cãtre episcop.

Nu fãcu niciun gest sã punã arma în buzunar, iar ea
îºi dãdu seama cã tocmai o curãþa. Se sprijini de mormânt
ºi se uitã la el.
— Eºti binedispus, spuse ea sec.
— Chiar sunt.

Curãþa atent magazia armei cu o perie specialã. Mi-
cul recipient cu solvent Hoppe numãrul 9 stãtea lângã el
pe iarbã, iar mirosul înþepãtor de acetat de amoniu plu-
tea greu în aer.
— Îmi plac toate astea, sergent.
— Te referi la toate morþile astea sau la tot haosul ãsta?

Tillman râse — un chicotit sãnãtos, gutural, uºor
spart, pentru cã era puþin forþat.
— Mã refer la tot ce avem pânã acum. Trebuie sã înþe-

legi: îi caut pe Michael Brand de multã vreme. De mult
mai multã vreme decât tine, detectiv. ªi în tot acest timp
nu am fost niciodatã mai aproape de el ca acum. Ne-am
întâlnit la momentul potrivit. Ceea ce ºtii tu ºi ceea ce
ºtiu eu — sunt perfect complementare. Am ajuns într-un
punct bun.

Strecurã cu multã atenþie o cârpã prin toate cele ºase
locuri ale gloanþelor.

Evanghelia dupã Iuda

283

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp 10/4/2011 10:17 PM Page 283

Page 285

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp


— Un punct foarte bun, murmurã el din nou, mai mult
pentru sine.
— Mã bucur dacã într-adevãr crezi asta, spuse Kennedy.

Ciudatul revolver, care semãna cu unul cu încãrcare
lateralã, îi atrase atenþia. În sfârºit îºi dãdu seama de ce i
se pãrea aºa ciudat ºi se strãduia sã nu întrebe. Nu voia
sã arate niciun fel de interes pentru rahatul ãla. Dar el îi
surprinse privirea ºi îi întinse arma.
— E OK, mersi, spuse Kennedy.

ªi apoi, automat:
— Butoiaºul e la acelaºi nivel cu partea de jos a cilindru-

lui. Ce naiba e asta?
— Mateba Unica nrumãrul 6, spuse Tillman.

Deschise cilindrul sã îi arate, trãgându-l în sus, apoi
la stânga.
— Mda, cilindrul e ridicat peste butoiaº. Înseamnã cã

reculul e foarte mic, iar acela apropie arma în loc sã o de-
pãrteze. Þeava nu tremurã deloc.
— Nu am mai vãzut aºa ceva.
— E singurul pistol automat de pe piaþã. O vreme a mai

fost ºi Webley-Fosbery, dar i-a trecut momentul. Mateba
încã produce modelul Unica pentru cã existã mulþi oameni
care cer aºa ceva: acurateþe fantasticã ºi o forþã maximã.
— Te cred pe cuvânt.
— Aºa ar trebui. ªtiu despre ce vorbesc. Eu sunt doar un

trãgãtor mediu, dar cu ãsta în mânã, ochesc orice.
κi aminti cum îl deposedase de cuþit pe asasinul din

Park Square, numai cu un glonþ. Greu de contracarat aºa
ceva.

Se aºezã lângã el.
— Deci, zise ea, þi s-a þinut ºi þie prelegerea despre

cuþit?

Adam Blake

fiction connection
284

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp 10/4/2011 10:17 PM Page 284

Page 568

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp


Cioplitorul în piatrã
Camilla Läckberg

Titlul original: Stenhuggaren
Traducere din suedezã de Simona Þenþea

Combinând elemente ale ºcolii clasice de literaturã poliþistã cu o
sensibilitate nordicã, Cioplitorul în piatrã, al treilea thriller psihologic al
Camillei Läckberg, aduce din nou în prim-plan cuplul Patrik Hedström,
ambiþiosul poliþist din Fjällbacka ºi Erica Falck, care a devenit mamã ºi
trebuie sã facã faþã provocãrilor pe care le presupune acest statut.

Acþiunea romanului este plasatã, ºi de data aceasta, în staþiunea
turisticã de pe coasta Suediei, locul de naºtere al autoarei. Comunitatea
din Fjällbacka se confruntã cu o tragedie: o fetiþã a fost gãsitã înecatã în
mare, prinsã în nãvodul unui pescar. Deºi la început pare un accident,
medicii legiºti descoperã cã plãmânii fetiþei nu conþin apã sãratã. Patrik
Hedström îþi dã seama cã are de-a face cu o crimã, însã îi e greu sã
înþeleagã ce motive ar fi putut sta în spatele acestei fapte abominabile.

Deºi e un caz delicat pentru el, dat fiind cã tocmai a devenit
tatã, Patrik, împreunã cu colegii sãi, începe sã cerceteze fiecare pistã
posibilã. Pe mãsurã ce ancheta înainteazã, ies la ivealã secretele
întunecate ale micii comunitãþi din Fjällbacka, iar atmosfera idilicã
în care orãºelul pãrea învãluit se risipeºte.

Camilla Läckberg s-a nãscut în 1974. Înainte de a deveni cea
mai popularã scriitoare suedezã de romane poliþiste, ea a lucrat mai
mulþi ani ca director de marketing ºi product manager. Înscrierea la
un curs de creative writing i-a schimbat destinul.

Cioplitorul în piatrã este al treilea titlu dintr-o serie de ºapte
romane (Seria Fjällbacka) ce s-au bucurat de un succes enorm de
piaþã ºi de o presã foarte bunã. Aceastã serie este în curs de publicare
în peste 30 de þãri. De aceeaºi autoare, la Editura TREI au mai apãrut
Prinþesa gheþurilor ºi Predicatorul.

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp 10/4/2011 10:17 PM Page 567

Page 569

Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp


Evanghelia dupa Iuda_BT.qxp 10/4/2011 10:17 PM Page 568

Similer Documents