Download After God is Dibia PDF

TitleAfter God is Dibia
TagsReligion And Belief
File Size2.4 MB
Total Pages454
Document Text Contents
Page 2

After God is DibiaAfter God is DibiaAfter God is DibiaAfter God is Dibia
Igbo Lectures & Poems

by Friends of Emeagwali

Introduction by Chukwurah Filip Emeagwali [email protected] Page 2 of 454


2

Ichoputaghari Ihe Banyere Umu Igbo Furu EfuIchoputaghari Ihe Banyere Umu Igbo Furu EfuIchoputaghari Ihe Banyere Umu Igbo Furu EfuIchoputaghari Ihe Banyere Umu Igbo Furu Efu

Ozi Nkwado Ndi Igbo nke Ma'zi Chukwurah Filip
EmeagwaliEmeagwaliEmeagwaliEmeagwali degara Igbo Cultural Association of
Calgary, Canada n'oge emume afo ncheta Igbo

August 23, 2003 na Calgary di na obodo Canada

Ndi b'anyi ndeewo nu O!

Obi bu m so an~uli oge Ma'zi Kene Ufondu kpokurum
ka m bia buru onye obia puru iche na emume ncheta
Ndi Igbo 2003 na Calgary. Ya mere nji were si ka
m'gwa unu okwu nkwado.

Iji kwado emume unu, ana m akpoku nwa Igbo obula
ka ochee echichi ma lotakwa ihe iriba ama puru iche
Umu Igbo gara mba imilikiti afo gara aga megasiri
ikwado oganiru madu.

Ewerem ubochi Icheta Igbo were lota Ma'zi Jubo
Jubogha nke ana etu "Ja Ja," onye nke atoro na oru
nafo iri na abua ma gbagide mbo we buru Eze Igbo
n'Opobo. Ndi ulo ikpe Britain kpurulu Ma'zi Jubogha
ga n'ulo ikpe ha ebe ha noro maa ya ikpe na odara iwu
site na imebi "nkwa udo okwere" na kwa "igbochi
nnukwu uzo azum ahia". Na itaya ahuhu, achupuru
Ma'zi Jubogha nobodo ya, buru ya ga n'obodo anakpo
Barbados na kwa mba nke St. Vincent, di na West
Indies.

Page 227

After God is DibiaAfter God is DibiaAfter God is DibiaAfter God is Dibia
Igbo Lectures & Poems

by Friends of Emeagwali

Introduction by Chukwurah Filip Emeagwali [email protected] Page 227 of 454


227
---- dead Igbos dead Igbos dead Igbos dead Igbos
were dumped in decimals:were dumped in decimals:were dumped in decimals:were dumped in decimals:
left femurs, threeleft femurs, threeleft femurs, threeleft femurs, three----quarter trunks, cracked quarter trunks, cracked quarter trunks, cracked quarter trunks, cracked
clavicles, clavicles, clavicles, clavicles,
crushed girdles, limping ears, yanked genitals,crushed girdles, limping ears, yanked genitals,crushed girdles, limping ears, yanked genitals,crushed girdles, limping ears, yanked genitals,
flying heflying heflying heflying heads,ads,ads,ads,
precursors of the Gideon Akaluka arrogant showprecursors of the Gideon Akaluka arrogant showprecursors of the Gideon Akaluka arrogant showprecursors of the Gideon Akaluka arrogant show
unscratched cadaversunscratched cadaversunscratched cadaversunscratched cadavers
putrid and wetputrid and wetputrid and wetputrid and wet
mutilated bodies, babies, foetusesmutilated bodies, babies, foetusesmutilated bodies, babies, foetusesmutilated bodies, babies, foetuses
which fanatical axes splitwhich fanatical axes splitwhich fanatical axes splitwhich fanatical axes split
waves, upon waves, upon waveswaves, upon waves, upon waveswaves, upon waves, upon waveswaves, upon waves, upon waves
of dead Igbosof dead Igbosof dead Igbosof dead Igbos
saturated a seasonsaturated a seasonsaturated a seasonsaturated a season
and Nigeria’s soil was drunkand Nigeria’s soil was drunkand Nigeria’s soil was drunkand Nigeria’s soil was drunk

but thesebut thesebut thesebut these they labelled flies they labelled flies they labelled flies they labelled flies
void census and statistics void census and statistics void census and statistics void census and statistics

for their revenge is aflame...for their revenge is aflame...for their revenge is aflame...for their revenge is aflame...

Page 454

After God is DibiaAfter God is DibiaAfter God is DibiaAfter God is Dibia
Igbo Lectures & Poems

by Friends of Emeagwali

Introduction by Chukwurah Filip Emeagwali [email protected] Page 454 of 454


454

May the spirits of those "Lost Igbos" walk beside you,
whisper to you, and guide you in your quest for
knowledge and wisdom.
Ma'zi Equiano described himself as a "stranger in a
strange land." As strangers in Canada, I commend you
for providing an opportunity for Umu Igbo to know
their brothers and sisters. Ndi b'anyi si na njiko ka,
mmadu ka e ji aba.
Igbo Kwenu!Comment: Chukwurah Filip
Emeagwali

Similer Documents