Download Avangardni Film 1895-1939 - I Deo - Branko Vucicevic PDF

TitleAvangardni Film 1895-1939 - I Deo - Branko Vucicevic
File Size4.6 MB
Total Pages180
Document Text Contents
Page 90

NB. Sve napisano je — pod g r o z o m o r n o m sum njom . Još
je vrlo reakcionarno! I možda stilis tičk i odgovara te k jednom slučaju.,
Potrebni su mnogo »leviji« slučajevi (poput »bogova«).

7 / IV 01,30

Potrebno poglavlje o m aterija lis tičkom shvatanju »duše«. Pogla­
vlje o refleksim a. Celo ga je moguće organizovati samo tom ženom
i lancem refleksa. M otornih . Erotskih. Č isto m ehaničkih. Složenim
lancem uslovnih /re f le k s a /. Pokazivanjem m ehanizm a asocijativnog
m išljenja e tc.

Razotkriti mehanizam duševnih stanja, recim o m otivisanjem em o­
cija sprovoda. G ubitak mužjaka. Gubitak hranioca. Naslednici etc . I
sav taj cinizam se obrnuto m ontira u ganutljivu pogrebnu povorku.

Sučeliti n a d r a ž a j i p o s l e d n j u k a r i k u složenog lanca
uslovnih refleksa. Gde, čini se, već nema nikakve međusobne veze.
Užasno grubo m aterija lan (posebno gnusan — erotski) nadražaj — i
kao poslednja karika neki čin izvanredno visoke ( r e s p [e c t iv e ly ] 76 po­
žrtvovne) duhovnosti.

NB. Uopšte, bilo bi zgodno uzeti za tu ženu Hohlovu77. Bila bi za­
bavna u prikazivanju nastajanja lepotice od rugobe.

A, zatim , u zaletu reprodukovati mehaniku nadraživanja. Potom
provesti gledaoca kroz niz film skih nadražaja do određenog emocio­
nalnog efekta, pa dati natpis:

Evo, sada ste došli u stanje . . . etc ., e tc. Za svako poglavlje —
poseban postupak kinofikacije. (01,45)

7 /IV , veče

P rožektor, № 14 (132), Groszova78 autobiografija.

»Već tada je postojao uznemirujuć osećaj da moram poku­
šati da izrazim i dam u slikarstvu nešto slično onome što je u
svojim delima izražavao Zola . . .

. . . Želim da se latim celog jednog ciklusa slika takve vrste
koje b i, po zanosnom izrazu slikarskog žargona, d a s e i s k u ­
š a j u u j e z i k u « .

A ovo, odatle, pak za K a p ita l:

» ...zan o sn o vrem e, kada je sve bilo prožeto simbolikom
rata, kada je svaki paket veštačkog meda resio ’gvozdeni krst
drugog stepena’, kada je na svako pismo pozadi lepljen natpis:
'Bože, kazni Englesku!' . . . K a d a s u s t a r e k o ž n e k o ­
f e r e p r e r a đ i v a l i u v o j n i č k e c o k u l e . . . a č u ­
v e n i r a t n i » k r e m « b i o t a k o r a z j e d a j u ć d a j e
p r o g r i z a o r u p e n a s t o l n j a c i m a . S a m o j e čo-
v e k o v ž e l u d a c b i o k a d a r d a s v e t o i z d r ž i ! . . . «

Odnoeno (engl ). (Prev.)
’ Aleksandra Hohlova (rođena 1897), glumica, supruga Lava KulJeSova. (Prlr.)
• Gcorg Grosz (1893—1959). nemačkl slikar; u svojoj dadalstlčkoj fazi — Jedan od I
)iaža 1 fotomontaže. EJzenSteJn ga pomlnje u svom tekstu o montaži atrakcija. (Prlr )

Page 91

NB. Dobro je dati decu koja lapću »krem«, i njegove kaplje kako
razjedaju stolnjak.

Tu spadaju i (prem a Erm lerovim 79 pričama o Berlinu) — podme­
tači ispod krigli piva s natpisom: »Nemačka ne može da živi bez ko­
lonija. Pirinač, biber, e tc. — sve nam to daju kolonije. Engleska nam
je otela kolonije« etc.

8 /IV

K a p ita l će biti — zvanično — posvećen Drugoj internacionali!
Da se »obraduju«. Jer od K ap ita la opakiji napad na socijaldemokra-
tizam u svim njegovim područjim a — teško je zam isliti.

Formalna strana posvećuje se Јоусеи.
O crtavanje pojava istorijskim redom. Na prim er, u farsičnom delu,

sa savrem enog episkopata — proširenje na bokačovsko i lafontensko-
-rableovsko sveštenstvo. Nikako ne »redom« već durche inander*°.
Jer su rekvizitorij i kostim ografija kulta i dan-danas okamenje-
no-srednjovekovni, kao i č itava doktrina.

Postupnost redosleda nipošto ne mora biti »postupna« kao u si­
žeu — logički dosledno razvijanje e tc. A s o c i j a t i v n o - d o s l e -
d n o. Tada m etraža nije strašna. Ponekad naročito le s d e b ris d 'ac-
t io n 9' sižejno-dosledno. Samo ne: »fabrikant svile gosti episkopa«.
F i! !92

Po liniji Dreyfusa. Sud kao » ven tre le g is la t'd « 93 Daum iera. Sudski
tipaž84 svih sm rtnih grehova. Ili, bolje, udesetostručen jedan — ti-
pažno sveobuhvatan. Zatim se p o k a z u j e da sve to visi o koncima.
Ruka Glavnog štaba, ili tom e slično, fa i t s a u te r le s p a n tin s8\ (U
»Cham bre c o n s t itu t io n n e lle «“ i »Louis P h ilip p e « 97 kod Daum iera!)

Ovde je , unutar te shem e, parale lizam — paralelnog toka — pre­
šao u postupno-asocijativni niz. V e o m a v a ž n o .

S m arioneta je dobro preći na lutkarsko pozorište za decu (mno­
go d o b r e dečurlije), sa šovin ističkim lutkam a — šovinistički odgoj
od pelena — i zatim u G otts tra fe -E n g la n d 99-sko kolo.

Iz K ap ita la se može film ovati bezbroj tem a (»višak vrednosti«,
»cena«, »renta«) — mi bism o že le li da film ujem o tem u — M a r x o v a
m e t o d a .

K a p ita l u izloženim skicam a još nije k r a j n j a g r a n i c a n o ­
v i h m o g u ć n o s t i . To čvrsto upam titi. No treba ga, možda, raz­
viti baš u o v o j e t a p i .

Griša kaže da je u »devičanskom« obliku naš nacrt neobično
p r i s t u p a č a n s v i m a . A zatim ćem o plesti tako da bude dostu-

” Frldrih Ermler (1898—1967), filmski redltelj: Otpadak imperije (Oblomok imperii. 1929).
Seljaci (Krestjane. 1935). (Prir.)

00 Pomešano (nem.). (Prev.)
81 Krhotine radnje (franc.). (Prev.)
02 Fuj (franc.). (Prev.)
D Zakonodavni trbuh (franc.). (Prev.)
84 Ejzenštejnov pojam koji podrazumeva da izabrani glumac već spoljašnjošću obelodanjuje

svoju ljudsku, i klasnu prirodu, slično ličnostima klasične Italijanske komedije. (Prir.)
05 Pokreće marionete franc.). (Prev.)
04 Ustavotvorna skupštna (franc.). (Prev.)
07 Naslovi Daumierovlh ciklusa karikatura. (Prir.)
83 Bože, kazni Englesku (nem.). (Prev.)

A v a n g a rd n i f i lm 1895— 1939. 89

Page 180

Branko Vučićević, Beograd. 1934. Prevodilac s engleskog. Sce­
nariji: Splav Meduze. 1980; takođe, u saradnji: Rani radovi. 1969;
Uloga moje porodice u svetskoj revo luciji, 1971; Sloboda il i strip.
1971; Slike iz života udarnika. 1972: Montenegro, or Pigs and
Pearls. 1981.

Publikacije: Novi am erički film . Filmske sveske, Beograd 1969;
Splav Meduze, Viba film . Ljubljana 1980; Izabrane k ritike i sce­
nariji. Centar za kulturnu dje latnost. Zagreb (u pripremi).

AVANGARDNI FILM 1895— 1939 — APOLLINAIRE. BUNUEL,
CLAIR. CORNELL, DALI, DEKEUKELEIRE, EJZENŠTEJN, KOZIN­
CEV. LEGER. LUMIERE, MOHOLY-NAGV, PICABIA, RUTTMANN,
SURVAGE, VERTOV. VIGO. VUČO: MANIFESTI, SCENARIJI, PA­
TENTI. PROJEKTI. PRICE. ISTORIJA FILMA, PISMA. OGLEDI,
FOTOSI, KOLAŽI, CRTEŽI. SHEME.

Similer Documents