Download Behar br. 96 PDF

TitleBehar br. 96
File Size9.1 MB
Total Pages78
Document Text Contents
Page 2

22 BBEEHHAAR R 9966

BEHARBEHAR

Selma KUKAVICASelma KUKAVICA

[email protected]@AJ

BB KK
aa BB ii ff AA ZZ

Sead Begovi}Sead Begovi}
"" zz

Rije~ urednikaRije~ urednika

ii - F- F AA ZZ

ZZ (( - 2- 2

INTERVJU: Amina Rizvanbegovi} D`uvi}, direktorica Bo{nja~kog INTERVJU: Amina Rizvanbegovi} D`uvi}, direktorica Bo{nja~kog institutainstituta
ii nn nn

bb kk ’’ ii
Razgovarao: Filip Mursel Begovi}Razgovarao: Filip Mursel Begovi}

Narcisa Puljek-Bubri}Narcisa Puljek-Bubri}
ii zz pp pp bb BB ii 11

Narcisa Puljek-Bubri}Narcisa Puljek-Bubri}
i ri r kk (( ii ss zz 22

zz

BB ii

RR – B– B ii rr
ii ff AA ZZ

Pripremili: Amina Rizvanbegovi} D`uvi} i Edin Urjan KPripremili: Amina Rizvanbegovi} D`uvi} i Edin Urjan K ukavicaukavica

Rije~ o rukopisima iz zbirke Rije~ o rukopisima iz zbirke Bo{nja~kog institutaBo{nja~kog instituta
Rukopis Kur’ana u zlatuRukopis Kur’ana u zlatu
Tefsiru’l-Kur’an – Tuma~enje Kur’anaTefsiru’l-Kur’an – Tuma~enje Kur’ana
Ad`za’u’l Kur’an – Kur’an u d`uzovimaAd`za’u’l Kur’an – Kur’an u d`uzovima
An-Nasabu ‘{-[arif – Plemenita loza Muhammeda An-Nasabu ‘{-[arif – Plemenita loza Muhammeda a.s.a.s.
D`elaluddin Rumi Belhi – Mesnevi Ma’neviD`elaluddin Rumi Belhi – Mesnevi Ma’nevi
Divan-i KaimiDivan-i Kaimi
[arhu ‘l-Awamili ‘l-Mi’ah[arhu ‘l-Awamili ‘l-Mi’ah
Alaudin Sabit – Mi’raggiyah (Mirad`ija)Alaudin Sabit – Mi’raggiyah (Mirad`ija)
Berati - Rukopisni administrativni dokumentiBerati - Rukopisni administrativni dokumenti
Med`mueMed`mue

Naslovna strana: Detalj rukopisa Kur'ana u Naslovna strana: Detalj rukopisa Kur'ana u zlatuzlatu

Grafi~ki dizajn i prijelom:Grafi~ki dizajn i prijelom:

Tisak:Tisak:

-b-b

-b-b

-b-b

dd bb ~~ zz

Nakladnik:Nakladnik:
dd BB HH

Glavni i odgovorni urednik:Glavni i odgovorni urednik:
BB

Izvr{ni urednik:Izvr{ni urednik:
MM

Uredni{tvo:Uredni{tvo:
KK SS NN EE JJ

Rukopisi i fotografije se ne vra}ajuRukopisi i fotografije se ne vra}aju

Adresa:Adresa:

HH

Cijena po primjerku 20 kn, dvobroj 40 kn,Cijena po primjerku 20 kn, dvobroj 40 kn,
godi{nja pretplata 100 kngodi{nja pretplata 100 kn
Cijena u BiH: 5 KM, dvobroj 10 KM,Cijena u BiH: 5 KM, dvobroj 10 KM,
godi{nja pretplata 20 KM.godi{nja pretplata 20 KM.

Kunski `iro-ra~un:Kunski `iro-ra~un:
ZABAZABA

Devizni `iro-ra~un: SWIFT ZABA HR 2X:Devizni `iro-ra~un: SWIFT ZABA HR 2X:

Grafi~ki dizajn i prijelom:Grafi~ki dizajn i prijelom: KK

Tisak:Tisak: pp kk dd
NN

Tiskano uz financijsku potporu iz dr`avnogTiskano uz financijsku potporu iz dr`avnog
prora~una Republike Hrvatske putem Savjetaprora~una Republike Hrvatske putem Savjeta
za nacionalne manjine Republike Hrvatske.za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

ISSN 1330-5182ISSN 1330-5182

Mi{ljenja i stavovi koje zastupaju autori, Mi{ljenja i stavovi koje zastupaju autori, nisunisu
nu`no i stavovi uredni{tva.nu`no i stavovi uredni{tva.

i di d pp

KK AA AA NN

““
33 11 ZZ

Telefon i fax: 00385 (0)1 483-3635Telefon i fax: 00385 (0)1 483-3635
e-mail: kdbhpreporode-mail: [email protected]@kdbhpreporod.hrkdbhpreporod.hr

[email protected]@yahoo.comyahoo.com
web: www.kdbhpreporod.hrweb: www.kdbhpreporod.hr

-1-1

-2-2 -3-3
(S naznakom: Preporod, za Behar)(S naznakom: Preporod, za Behar)

Similer Documents