Download Crna Magija PDF

TitleCrna Magija
File Size87.8 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 2

Uvod, poku aj definiranja magije

Magija je nauka o mudrosti, razumijevanju najdubljih zakona prirode i duha. Strah
prema magiji je strah od nepoznatog, koji je uro en svakom ovjeku

Okultne nauke i magija, stolje ima su djelovale iza o iju javnosti, radi progona crkve i
nerazumijevanja okoline, ali iznad svega sa razlogom, po to bi javno objavljivanje
zna ilo degradaciju i nerazumijevanje tih svetih nauka, to se upravo de ava
posljednjih trideset godina. Nekada je to bilo znanje privilegiranih, mnogi renesansni
umjetnici, koji su svojim djelima povukli Svijet iz mra nog srednjeg vijeka i crkvene
dogme, ali i veliki filozofi (Spinoza), bili su lanovi i inicijanti tajnih okultnih organizacija.
Tajna okultna dru tva (npr. masoni), bila su jezgra tada nje intelektualne i duhovne
elite, koja je na temeljnim idejama slobode, jednakosti i bratstva, izvela Francusku
revoluciju, i uvela Svijet u demokratsko i nau no dru tvo.

Sa druge strane, u narodnim masama srednjovjekovne Europe, postojali su razni kultovi
vjerovanja u vra eve, arobnjake, vje tice, vjerovanja u njihove arolije i vrad bine.

aranje, vra anje, itanje sudbine bilo je oduvijek popularno medju ljudima, svaki
ovjek eli svjesno ili nesvjesno dotaknuti "vraga", barem jednom u ivotu. Ta znati elja

prema nadnaravnom i nevidljivom, data je u prirodi svakome ljudskom bi u. To je
arhetip.

Sa tre e strane, takvi kultovi i vjerovanja odr ali su se do danas, i ne samo to, ve su
posljednjih tridesetak godina postali vrlo popularni, upravo dok Svijet do ivljava svoj
tehnolo ki i nau ni zenit, i eli sve matemati ki modelirati. Ta pojava je vrlo zanimljiva,
sa vi eg gledanja, i dokaz je da se ne to ozbiljno doga a u planetarnim tokovima
energija (promjena Aeona).

Nagla avam!, crna magija, kako je prosje an ovjek percipira, tj. kakva je kolektivna
slika o tom pojmu, nema nikakve veze sa istinskom magijom i svim okultnim naukama,
iji je smisao sasvim druk iji i daleko dublji. O tome vidi osnove I, osnove II. Upravo

zbog te krive slike, i radi mistificiranja ne ega, to je obavijeno tajnama i
nerazumijevanjem, rije magija, i sve okultne nauke do le su na crni glas, do lo je do
degradacije i krivog razumijevanja, po to je u kolektivnoj svijesti ovjeka, usa ena slika
"vraga koga priziva arobnjak ili vje tica", iza ega se krije strah od samoga sebe,
po to svaki ovjek ima vraga u sebi, to je op eznana uzre ica. To je dokaz vi e, koliko
dogmatsko neznanje ograni ava ovjeka u duhovnom napretku (nau ni pogled na
Svijet, postao je sa druge strane dogma 21 st., nagla avam, krajnje opasna dogma). Sa
druge strane, neke isto ne meditacione grupe nude "romanti na" prosvjetljenja, ali
skrivaju svoju pravu prirodu iza prekrasnih slika punih cvjetova i rije i "ljubavi", ali,
meditacija je ista magija i evokacija!

Magija je nauka o mudrosti, razumijevanje najdubljih zakona prirode i duha. Magija
grani i sa religijom, filozofijom i mistikom, usko je povezana sa astrologijom, Kabbalom,

Page 8

Koliko magija zaista djeluje

Na alost, drevna nauka mudrosti je izopa ena ni im astralnim mo ima lokalnih
vra eva, koji, djelomi no nisu svjesni to rade, koji ne poznaju zakone karme i duhovne
evolucije ovjeka, tako er ne poznaju Kabbalu i emanaciju univerzuma. To znaju biti
vrlo primitivni i ograni eni ljudi, ali, nagla avam, dio njih posjeduje mo i, dio njih
manipulira i izaziva nesvjesnu magiju kod naru itelja! Sa druge strane, ljudi koji
naru uju magiju, misle da ne im apstraktnim, nevidljivim ("za malo novaca do
bogatstva") mogu rije iti sve svoje probleme.

Magija je postala samo unosan posao! Magija djeluje koliko vi vjerujete u nju !
No, zaista se postavlja pitanje, dali je mogu e nekoga "za arati", "oduzeti mu sre u",
slomiti volju, manipulirati, ljubavno pridobiti za sebe? Sa druge strane, " aranje je
nedokazivo", savr ena metoda, po to se magija ne mo e dokazati na sudu, nema
optu be za "vje ti arstvo", ovo je demokratsko dru tvo, naime, dr. Frojd za titio je sve
arobnjake koji po tuju zakon utnje, ali one koji pri aju o tome, oni imaju psihozu!, to

su obi no rtve, zato nagla avam va nost zakona utnje. Opaska!, zakon tajnosti je
najva niji zakon magije! Suptilni duh Atzilutha, nekada je proganjao sve arobnjake koji
su prekr ili taj sveti zakon, crkva je bila provodnik elje, naime, pravi Adepti nikada nisu
spaljeni na loma ama, oni su kreatori sistema (to je zakon Briaha), ve samo "crni"
Adepti koji su prekr ili zavjet prema "vi emu"( ali i stotine tisu a nevinih, o emu bi
kr anska crkva najzad morala otvoreno progovoriti, naime, svaka dr ava i institucija
ima svoju karmu, za razmisliti!). Danas, kada je crkva izgubila tu mo i, psihijatri su
postali novi instrument u rukama gospodara karme.

utnja je uvijek prvi i najvi i zakon okultnih nauka!

Ukoliko je magija ba ena na nekoga, pretpostavka je, da je demonska sila istinski
evocirana, da vra posjeduje mo i, da je dobro povezao elemente u negativni talisman,
ili naru itelj posjeduje mo i podsvjesne evokacije!, tada magija zaista mo e djelovati.
Nagla avam, kada govorimo o magiji, izlazimo iz na eg razumijevanja materijalisti kog
Svijeta, po to u "vi em" svijetu ne va e pravila materijalnog, drugim rije ima, 2+2
nemoralu biti 4. Razumijevanje istinskog djelovanja magije nije jednostavno. Tu mnogi
ljudi lutaju, jer razumijevanje nevidljivog je uvijek nedokazivo. Primjer, ukoliko netko
naru i crnu magiju, ode kod vra a, plati i "podmetne" arku. Nakon pola godine, rtva
do ivi automobilsku nesre u, ili propadne u poslu, naru itelj je uvjeren da je on to
izazvao!

Postavlja se filozofsko pitanje, dali je nekome zaista mogu e oduzeti sre u za nekoliko
desetaka dolara (cijene su vrlo razli ite)! Autor ovog teksta se je tim pitanjem bavio
godinama, odgovor postoji, ali je svaka situacija razrada za sebe, to ovisi i
pojedina noj karmi, ali ovdje ima jo mnogo tajni i "sitnica". Sa druge strane,

ovjek nikada, to je zakon magije, nikada ne radi magiju, radi je samo "vi e" ili "ni e", tj.
demonsko putem ovjeka, ovjek je samo kanal, tj. provodnik nevidljivih sila.

Page 15

Karma, magija, duhovnost

Zlo je put prema spoznaji istine, spoznaji samoga sebe. Svako zlo djeluje u pozitivnom
smjeru!

Po izvornim duhovnim u enjima, svaki ovjek ima svoj vi i ja, sopstvo, koje je neutralno,
nije niti pozitivno, niti negativno. Ljudska du a, da bi se otvorila, potrebno je da spozna
dobru i lo u stranu osobnosti. Magija, u krajnjoj liniji, djeluje kroz tamnu stranu rtve, tj.
osobnog demona, koji svaki ovjek posjeduje u sebi, ali ga ne priznaje, ili to je e,
ne prepoznaje kroz sebe. To je matrica sveta tri elementa, demon, an el, vi e ja,
materijalni ego i ukupnost, kao peti element.

Rodjenjem, svi ljudi su odijeljeni od podsvijesti i astralnog svijeta. Za one koji spontano
prihva aju reinkarnaciju, crna magija je probudila njihovu duhovnu mo . Drugim
rije ima, tu se uloga magije javlja kao element bu enja podsvijesti i duhovnosti unutar
ljudske du e, iji je vi i ja, nadljudske prirode, iznad astralnih demona i an ela. Po
starim zakonima magije, po etak inicijacije, je kontrola ni ih i podzemnih astralnih sila,
tj. demona. Kod osobe koja toga nije svjesna, rezultati su sli ni crnoj magiji. Te osobe,
ele do i "stvari do kraja", i prou iti magiju, psihologiju, yoga filozofiju, i sli ne nauke.

Magija je tu element bu enja.

Po definiciji, zlo budi dobro u ovjeku, ali i mnogo vi e, uspavanu du u i vi e ja, koje je
zakopano ni im astralnim, materijalisti ko - egoisti nim eljama. Taj prastari zakon nije
mogu e presko iti. Zvu i cini no, ali u nekim slu ajevima, vi e ja izazove magiju, da bi
probudilo zaspali materijalni ego, i vratilo du u na duhovni put. Vi e ja djeluje preko
suptilnog astralnog ogledala.

Pakao je klju bu enja.

Takvi ljudi, osjetit e u sebi mo an glas, i zapo eti e prou avati duhovne nauke.

Osobno, elim im mnogo sre e u astralnim i mentalnim avanturama, i savjetujem im
literaturu, koju mogu dobiti na spletnim stranicama, na engleskom jeziku, potpuno
besplatno, stotine odli nih knjiga, svi klasici, free!!!

Referentna knjiga za podru je crne magije, knjiga koja je pisana iz prakse, od strane
isku ene autorice, za sve koji detaljno ele upoznati prirodu i anatomiju okultnog
napada. U knjizi nisu date formule rada, ve je pisana jednostavnim, slikovitim i
razumljivim stilom

Mag Demi

Similer Documents