Download David Joseph Schwartz Puterea Magica a Gandului Interior PDF

TitleDavid Joseph Schwartz Puterea Magica a Gandului Interior
File Size871.0 KB
Total Pages328
Document Text Contents
Page 1

Colecþie coordonatã de
DORU SOMEªAN

Page 2

DR. DAVID J. SCHWARTZ a fost profesor la Universitatea
de Stat din Georgia, Atlanta, ºi preºedinte al Com-
paniei de Servicii Creative ºi Educaþionale, o firmã de
consultanþã specializatã în leadership. A susþinut
conferinþe la mai mult de 3 000 de convenþii, semi-
narii de management ºi întruniri profesionale. Este
celebru în toatã lumea pentru programul sãu special
„Autodirecþionarea pentru progres personal.“

Page 164

ªi încã ceva. Mulþi oameni, poate chiar cei mai mulþi,
ar putea „huidui“ aceastã tehnicã de obþinere a succe-
sului. Asta pentru cã refuzã sã creadã cã succesul îºi are
punctul de plecare în gândirea bine administratã. Dar,
vã rog! Nu vã lãsaþi înºelaþi de judecata oamenilor de
rând. Dumneavoastrã nu sunteþi un om de rând. Dacã
vã îndoiþi vreo clipã de soliditatea esenþialã a principiu-
lui „Cumpãraþi-vã la justa valoare“, întrebaþi pe cel mai
de succes prieten al dumneavoastrã ce crede despre
asta. Întrebaþi-l, ºi apoi începeþi sã vã cumpãraþi la justa
valoare.

Gândiþi la scarã mai mare.
Gândiþi la fel ca oamenii importanþi

Dacã veþi gândi la scarã mai mare, veþi lucra mai
bine ºi astfel veþi obþine succesul. Iatã o modalitate
uºoarã de a vã creºte acþiunile gândind asemenea oa-
menilor importanþi. Folosiþi formularul de mai jos ca pe
un ghid.

Cum gândesc? Listã de verificare

S I T U A Þ I E Î N T R E B A Þ I - V Ã

1. Când îmi fac griji Oare o persoanã importantã ºi-ar
face griji dacã s-ar confrunta cu
aceastã problemã? Ar fi oare de-
ranjatã persoana de cel mai mare
succes pe care o cunosc dacã s-ar
lovi de acest obstacol?

2. O idee Ce ar face o persoanã importantã
dacã i-ar veni aceastã idee?

3. Înfãþiºarea mea Arãt oare ca o persoanã care se
respectã atât cât trebuie?

4. Limbajul meu Folosesc limbajul oamenilor de
succes?

5. Ceea ce citesc Ar citi aceastã carte o persoanã
importantã?

164 PUTEREA MAGICÃ A GÂNDULUI

Page 165

S I T U A Þ I E Î N T R E B A Þ I - V Ã

6. Conversaþia Este oare acesta un subiect pe care
l-ar aborda o persoanã de succes?

7. Când mã pierd cu firea S-ar enerva oare o persoanã im-
portantã pentru acelaºi lucru
care mã iritã pe mine?

8. Glumele mele Ar spune o persoanã importantã
o astfel de glumã?

9. Slujba mea Cum îºi descrie în faþa celorlalþi
slujba o persoanã importantã?

Înrãdãcinaþi-vã în minte urmãtoarea întrebare: „Aºa
ar proceda o persoanã importantã?“ Folosiþi aceastã în-
trebare ca sã deveniþi o persoanã mai mare, mai impor-
tantã.

SUNTEÞI CEEA CE CREDEÞI DUMNEAVOASTRÃ CÃ SUNTEÞI 165

ÎN REZUMAT, REÞINEÞI:

1Arãtaþi important; vã ajutã sã aveþi gânduri importante.Înfãþiºarea dumneavoastrã vã transmite mesaje. Asigu-
raþi-vã cã ea vã înveseleºte ºi vã consolideazã încre-
derea în sine. Înfãþiºarea dumneavoastrã trimite ºi altora
mesaje. Asiguraþi-vã cã spune: „Iatã o persoanã impor-
tantã: inteligentã, prosperã ºi de încredere.“

2Credeþi cã munca dumneavoastrã este importantã. Cre-deþi acest lucru, iar mintea vã va trimite semnale care vã
vor arãta cum sã lucraþi mai bine. Credeþi cã slujba dum-
neavoastrã este importantã iar subordonaþii dumnea-
voastrã vor crede ºi ei cã tot ceea ce fac este important.

3Încurajaþi-vã de câteva ori în fiecare zi. Elaboraþi o recla-mã de tip „cumpãraþi-vã la justa valoare“. Reamintiþi-vã
cu fiecare ocazie cã sunteþi o persoanã de primã clasã.

4În toate situaþiile concrete de viaþã, întrebaþi-vã: „Aºaar proceda o persoanã importantã?“ Apoi respectaþi
rãspunsul.

Page 327

CUPRINS

Prefaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cum vã va ajuta aceastã carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Credeþi în reuºitã ºi veþi reuºi . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Vindecaþi-vã de „scuzemie“, boala eºecului . . . . 37
3. Consolidaþi-vã încrederea ºi ucideþi frica . . . . . . . 63
4. Cum sã gândiþi la scarã mare . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5. Cum sã gândiþi ºi sã visaþi creator . . . . . . . . . . . . 117
6. Sunteþi ceea ce credeþi

dumneavoastrã cã sunteþi . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7. Folosiþi ambientul: alegeþi doar ce e mai bun . . . 166
8. Faceþi-vã atitudinile aliaþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
9. Adoptaþi o atitudine corectã faþã de ceilalþi . . . . 214

10. Obiºnuiþi-vã sã fiþi activ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
11. Cum sã transformaþi înfrângerea în victorie . . . 257
12. Lãsaþi-vã scopurile sã vã conducã spre progres . 274
13. Cum sã gândiþi ca un conducãtor . . . . . . . . . . . . 298

Page 328

Editor: GRIGORE ARSENE

CURTEA VECHE PUBLISHING
str. arh. Ion Mincu 11, Bucureºti
tel: (021)222 57 26, (021)222 47 65

redacþie: 0744 55 47 63
fax: 223 16 88

distribuþie: (021)222 25 36
e-mail: [email protected]
internet: www.curteaveche.ro

Similer Documents