Download Didaktika fizike PDF

TitleDidaktika fizike
File Size2.7 MB
Total Pages102
Table of Contents
              Настава као Образовно - васпитни процес
8. индивидуализација.
методе у настави физике
	Метода усменог излагања (монолошка метода)
	Метода рада са уџбеником
	Метода писмених радова
	Метода демонстрације
	Метода лабораторијских радова
	Индуктивни и дедуктивни приступ у настави
	ТИПОВИ ШКОЛСКИХ ЧАСОВА
	1. Уводни час је први час који наставник одржи на почетку школске године, у разреду у коме се ученици први пут срећу са физиком као новим предметом или настављају да проширују знања стечена у претходном разреду. Значај уводног часа је изузетно велики јер начин на који наставник представи себе и предмет у многоме утиче на однос ученика према њима. Стога наставник на том часу треба да упозна ученике и афирмативно представи предмет користећи при томе занимљива излагања о развоју физике кроз историју, о знаменитим физичарима. Може користити и припремљене презентације и други илустративан материјал. Такође може изводити занимљиве и ефектне огледе као што су наелектрисавање човека ван дер Графовим генератором, Теслин трансформатор, демонстрација таласних појава помоћу ласерске светлости. Ученицима треба, на уводном часу, скренути пажњу на потребу коришћења одговарајућих уџбеника, приручника и збирки задатака као и на редовно похађање наставе и израду домаћих задатака.
НАСТАВНИ ПЛАН
	Планирање наставе и припрема наставника
		1. ОСНОВНИ НИВО
			1.1. СИЛЕ
			1.2. КРЕТАЊЕ
			1.3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
			1.4. МЕРЕЊЕ
			1.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА
			1.7. ЕКСПЕРИМЕНТ
		2. СРЕДЊИ НИВО
			2.1. СИЛЕ
			2.2. КРЕТАЊЕ
			2.3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
			2.4. МЕРЕЊЕ
			2.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА
			2.6. МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ
			2.7. ЕКСПЕРИМЕНТ
		3. НАПРЕДНИ НИВО
			3.1. СИЛЕ
			3.2. КРЕТАЊЕ
			3.3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
			3.4. МЕРЕЊЕ
			3.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА
			3.7. ЕКСПЕРИМЕНТ
ГРЕШКЕ МЕРЕЊА ФИЗИЧКИХ ВЕЛИЧИНА
	Правила за цртање графика
Линеаризација графика
Графици нелинеарних функција
	ПРАВИЛА ЗА РАД СА ПРИБЛИЖНИМ БРОЈЕВИМА
Правила за процену броја значајних цифара код теоријских задатака
	Journal of Physics Teacher Education Online ( www.phy.ilstu.edu/jpteo )
	European Journal of Physic ( http://www.iop.org/EJ/journal/EJP )
	European Journal of Physic је часопис за наставнике физике на универзитетском нивоу, посебно оне који се баве методиком наставе физике. Међутим, велики број чланака је занимљив и за наставнике основних и средњих школа. У часопису се публикују оригинални радови базирани на основним принципима физике, радови педагошког типа са посебним темама из физике (укључени су и експериментални радови), радови из стратегија образовања из физике и њиховим спровођењима, радови из физике културног, историјског, социјалног и технолошког карактера и радови који повезују физику са осталим дисциплинама.
	Часописи опште образовног карактера
	Остали часописи општеобразобног карактера
            
Document Text Contents
Page 51

ИЗВОЂЕЊЕ ОГЛЕДА
Надувамо два балона и оба завежемо дугачким најлон концем.
Наелектришемо их тако што их протрљамо истом тканином или о чисту, опрану
косу. Окачимо их да слободно висе и посматрамо шта се дешава.
Узмемо друга два балона и протрљамо их међусобно. Шта се сад дешава?

ГРУПА 3 – МАГНЕТНО ДЕЛОВАЊЕ

Упутство за рад:

1. оглед
ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ

 „летећи“ магнети
 потковичасти магнет
 чиоде

ИЗВОЂЕЊЕ ОГЛЕДА
Бацити летеће магнете у вис у ваздух. Ште се дешава?
Поставити чиоде на сто, и испод стола померати потковичасти магнет. Шта се
дешава?

2. оглед
ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ

 магнети
 колица

ИЗВОЂЕЊЕ ОГЛЕДА
Поставити магнет у колица а другим магнетом деловати на њега, прво једним, а затим другим
полом. Шта се дешава? Зашто се у једном случају колица приближавају, а у другом удаљавају?

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКУ

Образовни стандарди представљају исказе који описују шта се од
ученика очекује да зна да уради на одређеном нивоу постигнућа у одређеној
фази свог образовања. Засновани су на циљевима образовања који крактеришу
национални план и програм, односно курикул за одређени предмет. Постигнуће
ученика зависи од много фактора, на пример школског и породичног окружења у
коме се развија и образује, квалитета наставе коју похађају и личне способности
и мотивације.


Стандарди су дефинисани за три нивоа знања и то основни, средњи и
напредни. Основни ниво обухвата знања, вештине и умења за које се
претпоставља да ће их савладати и више од 80% ученика. Средњи ниво обухвата
садржаје којима влада просечан ученик и сматра се да ће више од 50% ученика
овладати овим нивоом знања. Напредни ниво дефинише садржаје којима треба
да овладају ученици који ће, највероватније, веома успешно наставити
школовање. Очекује се да ће око 25% ученика достићи напредни ниво. У
наставку је дат извод из Правилника о општим стандардима постигнућа -
образовни стандарди за крај обавезног образовања (Сл. Гласник РС - Просветни
гласник, бр. 5/2010), који се односи на наставни предмет Физика.

51

Page 52

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2777&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2754&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2748&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2748&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2671&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2645&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2764&courseid=7

Page 101

(http :// www . elsevier . com / wps / find / journaldescription . cws _ home /706817/ description
# description )

Learning and Instruction је међународни, мулти-дисциплинарни часопис
у коме се публикују резултати веома успешних, високо квалитетних
истраживања из области науке и наставе.
Постоји неколико видова сарадње: извештаји оригиналних емпиријских
истраживања, одговори или проширење важних раније објављених радова,
критички, теоријски и методолошки допринос, ревијални радови. Предност
имају емпиријска истраживања.
Радови могу представљати комбинацију теоријских разматрања и различитих
методолошких приступа (квантитативних и квалитативних). Могу се односити
на било који узраст (деца или одрасли) и било који оквир (посебне потребе
образовања, стручни и индустријски курсеви различитих врста).
Акценат је на европским радовима на овом пољу. Међутим, допринос
неевропских стручњака као и оних који нису чланови the European Association
for Research on Learning је веома значајан.

Learning and Motivation
(http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622909/description#
description )

Learning and Motivation објављује оригинална експериментална
проучавања базичних феномена и механизама учења, меморисања и мотивације.
Кратки теоријски радови су такође прихватљиви за публиковање.

ОСТАЛИ ЧАСОПИСИ ОПШТЕОБРАЗОБНОГ КАРАКТЕРА

 Science Education News
 Journal of Research in Science Teaching
 Journal of College Science Teaching
 The Science Teacher
 Science and Children
 Science Scope
 School Science and Mathematics
 Science Education
 Journal of Science Education and Technology
 Electronic Journal of Science Education
 Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching

Један од проблема са којим се сусрећу наставници физике је
немогућност приступања овим и сличним часописима. Наиме, приступ је
омогућен преко универзитетских институција што већини наставника не пружа
могућност приступања. Ширење мреже на регионалне центре за усавршавање
наставника отворило би приступ популацији којој су ови часописи превасходно
и намењени.

Литература:
1. Томислав Петровић, Дидактика физике, Физички факултет, Београд, 1994.
2. Владимир Пољак, Дидактика, Школска књига, Загреб, 1984.

101

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622909/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622909/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/706817/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/706817/description#description

Similer Documents