Download Dipomski rad - Metode i tehnike upravljanja projektima PDF

TitleDipomski rad - Metode i tehnike upravljanja projektima
File Size700.7 KB
Total Pages47
Document Text Contents
Page 23

DIPLOMSKI RAD – Metode i tehnike upravljanje projektima

Osnovni parametri, kojima se barata, u okviru analize vremena su:

- ukupno trajanje aktivnosti (sekund, minut, dan, mesec, i dr.),
- najraniji početak aktivnosti,
- najkasniji početak aktivnosti,
- najraniji završetak aktivnosti,
- najkasniji završetak aktivnosti.

Na osnovu ovih vrednosti, vrši se, dalje u CPM i PERT metodama, proračun ostailh
vremenskih vrednosti. “Između najranijeg početka aktivnosti i najkasnijeg završetka
aktivnosti nalazi se raspoloživi vremenski period u kome se mora izvršiti posmatrana
aktivnost”7.

4.2.3. Analiza troškova

Nakon izvršenih analiza strukture i vremena projekta, postavlja se pitanje troškova i cene
koštanja. Investitori će uvek imati težnju da troškovi budu što manji kako bi se ostvario što
veći profit. Cilj analize troškova jeste da se nađe optimalna vrednost troškova u funkciji
ostalih resursa, a najviše vremena. Analiza troškova se bazira na osnovu istraživanja i
pronalaženja najboljeg odnosa između vremena i troškova realizacije projekta. Ovaj postupak
upotpunjuje sliku koja je važna za upravljanje projektom.

„Svaki vremenski plan projekta, direktno ili indirektno sadrži i plan angažovanja resursa,
dinamiku trošenja resursa u funkciji aktivnosti projekta i troškova realizacije projekta“.8

Savremeni trendovi zahtevaju od menadžera, koji vode projekte, da najviše energije potroše
na pravilno planiranje a potom i upravljanje resursima, unutar projekta i njegovog budžeta.
Svakako da je ovaj zadatak od najvećeg značaja jer je to od suštinskog značaja za investitore.
Interesi stejkholdera i nužnost uspešnosti projekta navode menadžerski kadar i vođe da se
strogo drže naučnih metoda prilikom analize i planiranja resursa. Tu se nalazi ključ za uspeh.

Da bi se kvalitetno pripremila analiza troškova, koristeći tehnike mrežnog planiranja (analize
konstruisanog mrežnog dijagrama) moraju se odrediti sadržaji na kojima se radi. To su:

- mogućnost skraćenja vremenskog trajanja projekta u funkciji ukupne cene koštanja
projekta;

- simulacija gibanja troškova (iznosi povećavanja) u situacijama vanrednih produženja
rokova pojedinih aktivnosti;

- analiza mogućnosti preraspodele resursa/aktivnosti sa ciljem skraćenja trajanja
projekta.

Današnji projekti su specifični po tome što zahtevaju ogromne budžete pa je svaka
racionalizacija investitorima dobrodošla. „Osnovni ciljevi realizacijom projekta su najčešće
minimalizacija vremena i minimalizacija troškova potrebnih za realizaciju projekta.“9

7 Prof.dr. Petar Jovanović “Upravljanje projektom”, Beograd 1999., str. 270.
8 Branko N. Đedović, Boško N. Nadoveza, „Kvantitativne metode u menadžmentu“, Beograd, 2008, str. 255.
9 Prof.dr. Petar Jovanović “Upravljanje projektom”, Beograd 1999., str. 283.

22

Page 24

Diplomski rad

Svaki vremenski plan sadrži već u sebi i plan i dinamiku trošenja resursa u funkciji projekta.
Postoji nekoliko tehnika analize troškova pa ćemo ih nabrojati:

- analiza konstruisanog mrežnog dijagrama,
- analiza troškova metodom linearnog programiranja (CPM i PERT metode:

optimizacija troškova kada je dato vreme trajanja projekta i optimizacija troškova kada
je dato vreme trajanja projekta),

- izrada bilansa resursa,
- metoda PERT/TROŠKOVI (PERT/COST).

4.2.3.1. Analiza PERT/COST

Od ovde nabrojanih, najviše se koristi poslednja jer se postižu najbolji rezultati. Analiza
troškova PERT/COST daje pouzdaniju i realniju procenu troškova, a tokom analize možemo
dati mogućnost poboljšanja ekonomičnosti i optimizacije resursa koje eksploatišemo u
zadatom projektu.

Ova analiza temelji se na osnovama istog mrežnog dijagrama koji se koristi u analizi
vremena.

Metoda se sastoji u tome da se normalno vreme trajanja projekta svede na najkraće moguće,
pri čemu troškovi normalnog trajanja projekta rastu za određeni iznos. Prosečan prirast
troškova u funkciji jedinice vremena daje menadžmentu informaciju o iznosu dodatnih
sredstava u cilju skraćenja aktivnosti projekta. Važno je da se pored direktnih troškova uzmu
u obzir i indirektni ili naknadni troškovi (oportuenti). Na taj način, proračun će dati
najoptimalniju vrednost: minimalni troškovi/optimalno vreme. Analiza PERT/troškovi
zahteva od vođe projekta, detaljniju analizu mrežnog dijagrama projekta jer uspostavlja vezu
između troškova i vremena trajanja projekta sa ciljem maksimalne optimalizacije.

Skraćenje se sprovodi ili od kritičnog puta ili od puta s najdužim usiljenim trajanjem, na
sledeći način:

- Najpre se krati aktivnost s minimalnim prirastom troškova (∆ C).
- Aktivnost koja se direktno kratila (oznaka "/") na jednom putu, ukoliko se nalazi i na

drugim putevima, mora se indirektno skratiti (oznaka "X").
- Troškovi kraćenja registriraju se samo jedanput i to prilikom direktnog kraćenja

aktivnosti (ne i pri indirektnom kraćenju aktivnosti).
- Sve puteve, čija je vrijednost veća od vrijednosti maksimalnog usiljenog puta, treba

svesti na vrijednost maksimalnog usiljenog puta, tj. niti jedan put ne sme biti duži od
maksimalno usiljenog puta.

- Prirast troškova (∆ C) izračunava se prema formuli :

Prirast troškova (∆ C) izračunava se prema formuli 7:

∆ C =
un

nu

tt

CC
gde su:

Cn - normalni troškovi

23

Similer Documents