Download do an PFC PDF

Titledo an PFC
File Size3.1 MB
Total Pages83
Document Text Contents
Page 82

Power Factor Correction

 Hình 5.23: Bộ đếm tỉ lệ trong module PWM 

6.3.6.3.2. PWM Timer Base Postscaler 

Sự trùng lập giữa thanh ghi PTPER và thanh ghi PTMR có thể được lựa chọn

theo các tỉ lệ từ 1:1 đến 1:16 thông qua 4-bit postscaler để tạo ra tín hiệu ngắt. Việc

tỉ lệ này được sử dụng trong trường hợp không cần thay đổi duty cycile của xung

PWM ở mỗi chu kì PWM

Bộ đếm postscaler sẽ bị xóa bởi các tác động sau:

- Ghi vào thanh ghi PTMR  

- Ghi vào thanh ghi PTCON

- Các reset CPU

Thanh ghi PTMR sẽ không bị xoá khi thanh ghi PTCON được ghi vào

6.3.6.4. Các thanh ghi làm việc trong module PWM 

6.3.6.4.1. Thanh ghi PTPER (PWM Period)

GVHD: TS. SVTH:

81

Similer Documents