Download Η ελιά PDF

TitleΗ ελιά
File Size21.6 MB
Total Pages104
Table of Contents
              Περιεχόμενα
Παρουσίαση
Εισαγωγή
Στοιχεία βοτανικής
Καλλιεργητικό περιβάλλον
Πολλαπλασιασμός της ελιάς
	αναπαραγωγική διαδικασία
	φυτική διαδικασία
Εγκατάσταση του ελαιώνα
Κλάδεμα
	ξηρό κλάδεμα
	χλωρό κλάδεμα
	κλάδεμα ανανέωσης
	μηχανικό κλάδεμα
	εργαλεία
Σχήματα διαμόρφωσης δέντρου
Λίπανση
Καλλιεργητικές φροντίδες και άρδευση
	όργωμα
	άρδευση
Πρόληψη αντιξοοτήτων και παρασίτων
	κλιματικές αντιξοότητες
	κρυπτογαμικές ασθένειες
	φυτοφάγα
Συλλογή, χρήση και συντήρηση
	συλλογή
	χρήση
	συντήρηση
Οικονομική διάρκεια
Γέννηση ελαιολάδου
Κανόνες για λάδι υψηλής ποιότητας
Το ελαιόλαδο και οι κατηγορίες του
Θρεπτικές ουσίες και συστατικά
Επιλογή λαδιού
	έλεγχος οπτικός
	έλεγχος με την όσφρηση
	έλεγχος με τη γεύση
Συντήρηση ελιών
Ιστορικές συμβουλές
Η χρήση της ελιάς στην κουζίνα
Αρωματίστε το ελαιόλαδο
Χρήση των φύλλων ελιάς
Ποικιλίες για ελαιοποίηση
Επιτραπέζιες ποικιλίες
Βιβλιογραφία
            
Document Text Contents
Page 1

Η

ποικιλίες - καλλιέργεια - προϊόντα

Page 2

Τfτλoς πρωτστύπου:

ΗΕΛΙΑ

© 2009 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΥ
Φrλιππoς Ψύχαλος & Σία Εκδοτική Ο. Ε.
Χαρ.Τ ρικούπη & Ερεσού 23
Αθήνα 10680
Τηλ- Faχ: 210 36 25 100

coltίνare ΙΌυνο e utilizzame ί frutti

© 2004 Giunti Editore S.pA, Fι renze - Milano, su lίcenza di ΟΕΜΕΤΜ S.r.1. ηυoνa ediziove:
febbraio 2004

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΥ»

- Πεσμαζόγλου 5 (Στοά του Βιβλίου) , Αθήνα 10564
Τηλ:21032 11 305, 21033 ΟΙ 111

- Μαυρομιχάλη 25, Αθήνα 106 80
Τηλ: 210 38 34 254

«ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ»

Σοφοκλέους 18, Αθήνα 105 52
Τηλ.: 210 32 22 468

LIVING GREEN
- Χαρ. Τ ρικούπη 33, Αθήνα 106 81
Τηλ: 210 38 27 278
e-mail: [email protected]
site: www. psihalos.gr

Επιμέλεια έκδοσης: Uving Green ΑΕ.Ε.Ε.
Επιστημονική Επιμέλεια : Μαριάννα Ψύχαλου, Γεωπόνος
Μετάφραση: Bασrλης Περάκης, Γεωπόνος
Σχεδιασμός έκδοσης: Ελισάβετ Καρβούνη
Εκτύπωση : Media Press
Βιβλιοδεσία: Αφοί Άνδροβικ ο.Ε.

ISBN: 978-960-8455-57-3

Page 52

Προσβολή από καρκί­

νωση σrαν κορμό της

ελιός μαό από κακό

κλόδεμα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙ=ΟΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

αvτίξOων καιρι κών συνθη­

κών. Οι πληγές από τον πα­

γετό και η ισχυρή ανοιξιάτικη

βροχόmωση παυ συνοδεύε­

ται από υψηλές θερμοκρα­

σίες ευνοούν την εξάπλωση

του βακτηρίου.

Παρατηρήθηκε ότι μπορεί να

έχουμε και μείωση της παρα­

γωγής κατά 30% μετά από
προσβολή από καρκίνωση .

Αμερικανοί ερευνητές διαπί­

στωσαν επίσης ότι η ποιό ­

τητα των καρπών και του παραγομένου λαδιού είναι κατώτερη.

Ως μέτρο πρόληψης, πρέπει να αποφεύγουμε να προκαλαύμε

πληγές στα δέVΤρα κατά τη διάρκεια συλλογής των καρπών με

το σύστημα ταυ ραβδισμού. Επίσης, πρέπει να απολυμαίνουμε

με χαλκούχα ΠΡOϊόVΤα τα εργαλεία μας μετά από το κλάδεμα

ενός δέVΤΡOυ που έχει προσβληθεί από καρκίνωση. Στις περιο­

χές όπου παρατηρείται προσβολή κάθε χρόνο, πρέπει να κά­

νουμε ένα-δύο χειμερινούς ψεκασμούς με βορδιγάλειο παλτό

2%, ειδικά όταν ξέρουμε ότι θα έχαυμε μεγάλα κρύα , χαλάζι και

άλλα ατμοσφαιρι κά φαινόμενα παυ θα δημιουργήσουν πληγές

στα κλαδιά του δέVΤΡOυ .

Τα εξαγκώματο που προκαλεί η καρκίνωση απομακρύνονται με

τη χρήση πολύ α κονισμένων μαχαιριών, τα οποία, πριν τα χρη ­

σιμοποιήσουμε στο επόμενο δέVΤρα, θα πρέπει να απολυμαί­

νονται σε φλόγα: η πληγή απολυμαίνεται με βορδιγάλειο πολτό

(2%) και έπειτο την αλείφουμε με τη μαστίχα που χρησιμοποι­
ούμε στα μπολιάσματα. Τ α προσβεβλημένα εξογκώματα που

αφαιρέθηκαν πρέπει να Kα ίγOVΤαι.

Ξηρά σήψη (Phe//inus igniarius, Po/yporus fu/vus). Προσβάλλει
τον κορμό και τα μεγάλα κλαδιά , πρακαλώντας βαθμιαία φθορά

και καταστροφή του φλοιού. Το ξύλο που έχει προσβληθεί είναι

εύθραυστο, κιτρινωπού χρώματος και πρέπει να απομακρυνθεί

Τ

52

Digitized by 10uk1s, Nov. 2009

Page 53

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤιΞΟΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε περίmωση που πρέπει να

αφαιρέσουμε μεγάλη ποσότητα , καλό είναι να αντικαταστήσουμε

όλο το δέντρο. Ο κορμός αλείφεται με πάστα, όπως κάνουμε σε

περίmωση προσβολής από καρκίνωση, αλλά, αν το σημείο προ­

σβολής βρίσκεται πολύ χαμηλά, μπορούμε να αλείψουμε τον

κορμό και με κατράμι ή με θειικό σίδηρο σε ποσοστό 10%.

Καπνιά (Capnodiυm eleaphilυm, C/adosporiυm herbarυm). Σε

όλη την επιφάνεια του δέντρου παρατηρούμε μια ακανόνιστου

σχήματος, γκριζόμαυρη κρούστα σαν καπνό, της οποίας η εξά­

πλωση ευνοείται από τυχόν μελιτώματα που εκκρίνει το δέντρο

ή κάποια φυτοπαρασιτικά έντομα (αφίδες και ψώρες) . Η ανά­

mυξη της καπνιάς ευνοείται , επίσης, οπό τις υψηλές θερμο­

κρασίες και γι' αυτό το λόγο απαντάται συχνότερα στις νότιες

περιοχές. Αν η καπνιά αναmύχθηκε εξαιτίας της παρουσίας

ψώρας, τότε πρέπει να ραντίσουμε με μεταλλικό έλαιο (2%) μαζί
με βορδιγάλειο πολτό στην αρχή της άνοιξης, και μεταξύ l ουλίου

και Αυγούστου. Με τα ίδια σκευάσματα μπορούμε να ψεκάσουμε

και όταν η κοπνιά αναmύσσεται φυσιολογικά.

Το κλάδεμα πρέπει να γίνετοι σωστά έτσι ώστε το φως και ο

αέρας να κυκλοφορούν άνετα μέσα στην κόμη του δέντρου.

Κυκλοκ6νιο (Spilocrea oleaginea) . Πάνω στα φύλλα παρατη­
ρούμε κυκλικές κηλίδες χρώματος κίτρινου-καφέ που μοιάζουν

με το «μάτι του παγωνιού». Ο μύ κητας προσβάλλει τα κλαδά­

κια, τους καρπούς και τους μίσχους, ενώ επιβιώνει πάνω στα

άρρωστα φύλλα που παραμένουν στα κλαδιά ή πέφτουν στο

έδαφος. Αναmύσσεται σε καλλιεργητικές περιοχές με συνεκτικά

και αργιλώδη εδάφη, σε ελαιώνες που βρίσκονται σε υγρά μέρη

και σε χρονιές με υψηλή και παρατεταμένη υγρασία σε συν­

δυασμό με θερμοκρασίες γύρω στους 12_150 C.
Το κυκλοκόνιο προκαλεί mώση των φύλλων, ιδιαίτερα στα

νεαρά δέντρα. Ως μέτρο πρόληψης μπορούμε να χρησιμοποι­

ήσουμε ανθεκτικές ποικιλίες. Επίσης, η χρήση εδαφοβελτιωτικών

στα αργιλώδη εδάφη, το αραίωμα της κόμης για καλύτερο αε­

ρισμό και φωτισμό, οι λιπάνσεις (χωρίς να υπερβάλλουμε με το

άζωτο) και δύο ψεκασμοί με χαλκούχα προϊόντα μπορούν να

Τ

53

Digitized by 10uk1s, Nov. 2009

Page 103

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


AA.W ., Ια co/rivazioIte bi%gica deII'o/ivo, ίη "D emetra Agricoltura Ecologica"
n . 12/1988.
AA.W ., ΙΌ/ίvο , Reda .
AA.W ., TeIIιpi, IIIodi e /?rob/eIIItl tic/Ie deIla (ase di coIIversioIIe, 501eco.
BALDACCHINI v., C!RlO U ., Progetto di /ο ιια gIIidatn ίιι o/ivico/rIIra IIe/ viterbese,
Enea.
ΒΙΝΙ G ., ΙΌ/ίvο a/bero deg/i dei, 5ugarco Edizioni.
BONUZZI L. (a cura di), ΙΌ/ίο di o/iva IIeIIa cιι/rIIra e IIeII' a/iIIIeIItazioIIe deII'IIoIIIo,
CClAA d i Verona.
BOSANO A.G. , CoIIIe cιιrarsi coιι /α verdura, Edizioni Eden.
BRACONI L., O/ivico/tIIra iIIteIIsiva, Edagricole.
BRlGNIGNA Α., Le o/ive da ιανο/α , Edagricole.
Calzolari Bevίlacqua 5., ΙΌ/ίο di o/iva, Orsa Maggiore Editore.
ΟΕΙ FABRO Α. , ΑιιιψαrαssίtαΙ'ί IItltLIra/i, Demetra.
Οει FABRO Α. (a cura di), JI graIIde /ibro deIla /?otatIIra e deg/i iIIIIesri, D em etra.
FIoRlLLO Ε. (a cura di), ΙΌ/ίvίco/tιιrα IIIediterraIIea, Unione nazionale associa-
Ζίοηί coltίvatori olivicolί.
ΙΝΤΙΝΟΟΙΙ Μ. , Co//"ersioIIe azieIIda/e, daII'agrico/tIIra c/ιίιιιίca aII'agrico/tιιra ύίο/ο­
gica, La Casa Verde.
LAZZARlNI Ε . , Ο/ίνο e ο/ίο, ί/ sapore IIIediterraIIeo ίιι cιιcίιια , Regione Emilia-Ro-
magna.
ΜιΡΑ, Ι'/ια/ία deg/i ο/ί α deIIoIIIiIIazioIIe di origiIIe, Ismea.
PIETRANGELI F., Russo Α. , Ο/ίνί dΆbrΙΙΖΖΟ, Regione Abruzzo .
ΡΟΙΙΙΝΙ Α. , Ια di(esa deIle piaIIte da (rιιtIo, Edizioni Agricole .
5CHlAFFINO Μ. , υιι (ί/ο dΌ/ίο, Idea Librί.
TARDIO G. , Co/tivare /'ο/ίνο e IIti/izzarIIe ί (rLItti, La Casa Verd e.
TRlNGALE Μ. , Di(esa de / (rIItteto coιι /?l"Odotti ιιοιι tossici, La Casa Verde .
VALPIANA Τ. , Sapevate c/te /'ο/ίνο , Amoldo Mondadori Editore.
VIOLA Ρ., Ι grassi IIeIIa IIIιtrizioIIe ιιιιιαιια: /'ο/ίο di ο/ίνα, Arti Grafic.h e Colombo.

Τ

103

Digitized by 10uk1s, Nov. 2009

Page 104

Η

ΕΛΙΑ

Α
πό τη σnΥμιΙ πις φύτευσης μέχρ ι

πι ouXXoyJ'l κω την επεξεργασΙα

των καρπών της, η ελιά έχει πς δικές πις

καλλιεργηπκές QΠωπ'lOεIς προκεψένου

να δώσει 111G ικανΟΠΟ1llπκή κω ποιοπκΔ σοδιά.

τον 11lκρό οδηγό με τiτλo ΗΗ Ελιά » καταγράφοντω

όλες οι QΠαρώτητες πληροφορίες σχεπκά μ ε:

Τις ποικJ..Ιες

Τον πολλαπλασιασμό

Το κλάδεμα

TIl λιπανσιι

Τις καλλιεργηπκές φρovτiδες

TIl φυτοπροστασία

Τιι συλλoγι'i και πιν επεξεργασία των καρπών

Την παραγωγή ελωόλαδου

Και για τους καλοφαγάδες καλλιεργητές, σπς τελευτώες σελΙδες

του βιβλίου παρατίθοντω υπέροχες συνταγές για σπιπκές ελι ές

κω ~l εσoγειaKά πιάτα με ελα ι όλαδο.

www.psihalos.gr

Similer Documents