Download GLAVNI PROJEKAT.doc PDF

TitleGLAVNI PROJEKAT.doc
File Size297.4 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 16

GLAVNI
PROJEKAT SVETLEĆE REKLAMNE OZNAKE

skladu sa JUS N.B2. 730, i izborom el. opreme koja odgovara tim uslovima
pogona.

5. Tehničke mere zaštite od uticaja mehaničkih, hemijskih i toplotnih dejstava
rešena je upotrebom odgovarajuće el. opeme i instalacija otpornih na ova
dejstva.

6. Nedovoljna osvetljenost otklonjena je pravilnim izborom i rasporedom
rasvetnih tela, kao i fotometrijskim proračunom osvetljenja u postojećem
prostoru a u skladu sa JUS U.C9. 100 i preproukama Jugoslovenskog komiteta
za osvetljenje (JKO).

7. Tehničke mere zaštite objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je
pravilnom gormobranskom zaštitom celog objekta, shodno Pravilniku o
tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl. list
SRJ br. 11/96), kao i važećim propisima JUS N.B4.800, 801, 803 i 810, odnosno
JUS IEC 1024-1 i 1024-1-1.

8. Tehničke mere zaštite od statičkog eletriciteta rešene su uzemljenjem svih
metalnih delova na uzemljivač objekta.

9. Tehničke mere od izbijanja požara, rešena je u skladu su JUS N.B2. 742,
izborom električne opreme da ona ne pretstavlja opasnost od požara za okolne
materijale. Kablovi i provodnici zaštićeni su od prekomerne struje i
zadovoljavaju uslove ispitivanja na zapaljivost prema JUS N.C0. 075.

10.Tehničke mere zaštite od eksplozivne atmosfere. Prostor ekspoziture je
neugrožen sa aspekta opasnosti od pojave eksplozivne atmosfere, prema JUS
N.S8. 007. U prostoru se ne predviđa nikakvo držanje zapljivih i eksplozivnih
materijala.

11. Tehničke mere zaštite od buke. Predviđena oprema ne proizvodi nivo buke
koja bi se morala ograničavati ili eliminisati.

12.Tehničke mere zaštite rastavljanjem, isključivanjem i funkcionalnim
uključivanjem strujnog kola. Ove mere zaštite izvedene su neautomatskim
lokalnim isključivanjem glavnih napajanja putem grebenastih prekidača na
merno-razvodnim ormanima.

SPISAK KORIŠĆENIH PROPISA I PRAVILNIKA
2. Zakon o planiranju i izgradnji objekta (Sl. glasnik RS, brojbeni list SFRJ, broj

12/89«)
3. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona

(»Službeni list SFRJ, broj 53/88«)
4. JUS N.B2. 730 opšte karakteristike i klasifikacije
5. JUS N.B2. 741 zaštita od električnog udara
6. JUS N.B2. 742 zaštita od toplotnog dejstva
7. JUS N.B2. 743 zaštita od prekomernih struja
8. JUS N.B2. 751 izbor i pretstavljanje el. opreme u zavisnosti od spoljnih uticaja
9. JUS N.B2. 752 trajno dozvoljena struja
10. JUS N.B2. 754 uzemljenje i zaštita provodnika
11. JUS N.C0. 006 elektro-energetika, označavanje izolovanih provodnika i kablova
12. Naredba o obaveznom atestiranju elektro-energetskih izolovanih provodnika i

kablova.
13. Prospekti i tehnički podaci proizvođača elektro opreme.

16

Similer Documents