Download Gramatika Klett 2. razred.pdf PDF

TitleGramatika Klett 2. razred.pdf
File Size812.0 KB
Total Pages12
Table of Contents
              Pages from O jeziku 2.pdf
Pages from O jeziku 2-2.pdf
Pages from O jeziku 2-3.pdf
Pages from O jeziku 2-4.pdf
Pages from O jeziku 2-5.pdf
Pages from O jeziku 2-6.pdf
Pages from O jeziku 2-7.pdf
Pages from O jeziku 2-8.pdf
Pages from O jeziku 2-9.pdf
Pages from O jeziku 2-10.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

Радмила Жежељ-Ралић

О ЈЕЗИКУ 2
Српски језик за други разред основне школе

Page 2

1. Да се упознамо и да се подсетимо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Реч, реченица, глас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. Слог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Растављање речи на слогове. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

5. Велико слово за имена и надимке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

6. Велико слово за географска имена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

7. Велико слово за називе улица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

8. Писање адресе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

9. Тачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

10. Упитник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

11. Речца ЛИ у упитним реченицама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

12. Узвичник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

13. Две тачке и запета у набрајању . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

14. Обавештајне реченице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

15. Упитне реченице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

16. Узвичне реченице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

17. Потврдне и одричне реченице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

18. Именице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

19. Властите и заједничке именице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

20. Глаголи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

21. Речца НЕ уз глаголе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

22. Садашње, прошло и будуће време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

23. Главни јунаци реченице: субјекат и предикат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

24. Скраћенице за мере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

25. Како се правилно пише . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

26. Провера знања: СЛОВО, СЛОГ, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

27. Провера знања: ИМЕНИЦЕ, ГЛАГОЛИ, ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

28. Провера знања: ПРАВОПИС, ГЛАВНИ ДЕЛОВИ РЕЧЕНИЦЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

САДРЖАЈ

Page 6

17

ВЕЛИКО ПОЧЕТНО СЛОВО
ЗА ГЕОГРАФСКА ИМЕНА

���� ���� ���� � ������ ��������. ��
�� ����� ���� ���� ��›�� Б���›���. ���›�
��� ����� ����›� �� Р�������� С›����.

��������
������ ��������� � ����›�� �� ����� ������ ���� � ������ �›���, � ���������
�›���� ��� ����� �����. �� �� ������ �������� �����. ����›�� ��� �������-
�� ������ ›� ��, � ������ ��������� � ��������� �›���� �� ���. �� ������ �
����� ���� � ���� ������ ����� ���� �� ����� ›� � ������ �� ����� вишеч-
лана имена. �� �›���›: �›�� ��›�, ���� ���, ���� ���›� ���, ���›��� ����,
��� ��›��� � �›.

���� ��, ����
������ �� �� ����� ������ �������� ��� ����›����� �����?
���� �� ���� ���� ���� ����›����� �����?

���� ��, ����
������ �� �� ����� ������ �������� ›� � ����›� � �������?

� �� ����?
����� ������, �›�����, ������� � ���� ���� �� ���� ������� �� �����
������ (С›����, К›��������, П��›����, З������›).

���� ���� ���� � ������ ���. �� �� ���� ��
����� ›��� Д›��� � ������� З��›�� ��� ј���›� �
�������� �����.

� �� ����?
���� �� � ������ �������, ����›�, ��›� � ��� �� ���� � ›� � �������,
����›�, ��›� � ��� ��, ���� �� ��� ���� ����� ������ (Ј��›����� м�›�,
В�������� ј���›�, С��›� п������, Ф›���� г�›�).

Page 7

21

ПИСАЊЕ АДРЕСЕ

Да ли знаш?
- Писмо започињемо наводећи назив места из кога пишемо и време.
- Текст писма најчешће започињемо слично: Драга/драги...
- Писмо завршавамо поздравом и потписом.
- На предњој страни коверта бележи се адреса примаоца (онога који при-
ма писмо), а са задње стране адреса пошиљаоца (онога који шаље писмо).
- Коверат се залепи и на њега се стави поштанска марка.

Задатак
1. Донеси у школу празан коверат.

Напиши писмо другу или другарици које не виђаш свакодневно.
У дати простор упиши адресу на коју ћеш послати писмо.
Где се набавља поштанска марка?

2. Исправи грешке у писму које је Дуго Ухо написао својој мами.

���������, 18. 05. 2007

����� ���� ������

����� �� �� ���� ����� ��
��� ��� ��� �� ��������� ���� �� ����
� ���������

���� �� �����
���� �� ������� ���� . ����
� �� ���
���� ���� � ��� �� �����

����������. ����� �������� �� �� �
� ������

������� �� � �
��� ��� ��
�����


��� �� �
�� ���

���� ���

Page 11

41

СЛОВО, СЛОГ, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА

1. ������ ���� ������ ����� ��›����� � ������›�����

А , Л , П , Т , Ћ , Џ , Ш . 7 п

2. ������� ›� � �� ������� ���� ��� ��� �� �›����� ����� ������� .
сова, књига, дрво, улица, сан, слобода 8 п

3. ������ �� ������ ›� � ���� ����� слично значење ��� ������ ›� �.

›����� � ��›�� �

���� � ����� � 4 п

4. ������ ›� � ���� ����� ������� ��� ���.

�›�� � ��� �

 ���� � ����� � 4 п

5. ������� ›� � �� ����� ����� � напиши реченицу.
се парку деца у играју

3 п

6. ������ ������������ � ���������� �� �������� ›� �.
сугласници самогласници

�����

�����
6п

7. ���� ���� � ����� ������ ���� ���� ����������� � ���������? 1 п

������
��


Page 12

42

8. ������ ›� � �� ����� ���������.

! ?
6 п

9. ����� ., ! ��� ? �� �›��� �������� ›� �����.

���� �� �›���� ������

�� ���� � �›��� ›��›��

�›�, ������ ���

��›� �� ������� ���� ���� 4 п

10. ���� ›� ����� �� �›����� ›� ����� ������ ��� �›�������.

���� �� ����� ���? ��
����
��
�������


���� ��� ����� ������. ������
�������


�� �� �›������! �����
�������
3 п

11. ������ ›� ����� �

���
� ���� � одричном облику.

3 п

12. �� ��� �� ��� �� ����� �� ������ ›� ����� � ���� ��� �� ›���.

3п
�›�� ����� � �����:
52 � 46 = 5
45 � 39 = 4
38 � 31 = 3
30 � 21 = 2

20 � 0 = 1 �������� �����: �����:

��


��

��
���
� �
��

Similer Documents