Download Gyan Dipak, Panch With Pratikraman & Navsmaran, Part 1,2,3 (Gujarati) PDF

TitleGyan Dipak, Panch With Pratikraman & Navsmaran, Part 1,2,3 (Gujarati)
File Size4.9 MB
Total Pages276
Table of Contents
              Gyandeepak Inner
Gyandeepak Title Outer-Inner
            
Document Text Contents
Page 138

[ÉÉ{É qÒ~ÉH

11. »ÉÉlÉ ±ÉÉLÉ +{Éà +hÉù ~ÉÉ~É»oÉÉ{ÉH H¾Ò, `»É´´É»»ÉÊ´É ùÉ>+
qÖÎSSÉÅÊlÉ+, qÖ¥§ÉÉÊ»É+, qÖÎSSÉÎ÷Ãc+ >SUÉHÉùàiÉ »ÉÅÊq»É¾ §ÉNÉ´É{ÉÃ!
>SUÅ, lÉ»»É Ê©ÉSUÉ Ê©É qÖHÃHeÅ’ H¾à´ÉÖÅ. ~ÉUÒ,

12. (W©ÉiÉÉà hÓSÉiÉ C§ÉÉà HùÒ) {É´ÉHÉù, HùàʩɧÉÅlÉà, >SUÉÊ©É ~ÉÊeIÊ©ÉB
Xà©Éà ùÉ>+Éà0{ÉÉà ~ÉÉc H¾Ò; ´ÉÅÊqnÉÖ H¾Ò ¥Éà ´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ. ~ÉUÒ,

13. +¥§ÉÖÊ÷Ãc+Éà LÉÉ©ÉÒ ¥Éà ´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ. ~ÉUÒ, ©É»lÉHà +ÅW汃 HùÒ{Éà.

14. +É«ÉÊù+ A´ÉWÃ]É+à, HùàÊ©É §ÉÅlÉà, >SUÉÊ©É cÉÊ©É, lÉ»»É AnÉùÒ,
+{{ÉloÉ0 H¾Ò lÉ~ÉÊSÉÅlÉ´ÉiÉÒ{ÉÉà ({É +É´Éeà lÉÉà »ÉÉà³ {É´ÉHÉù{ÉÉà)
HÉA»»ÉNNÉ Hù´ÉÉà. ~ÉÉùÒ{Éà ¡ÉNÉ÷ ±ÉÉàNÉ»»É H¾Ò UbÉ +ɴɶ«ÉH{ÉÒ
©ÉÖ¾~ÉÊnÉ ~ÉÊe±Éà¾Ò ¥Éà ´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ. ~ÉUÒ,

15. »ÉH±ÉlÉÒoÉÇ H¾Ò «ÉoÉɶÉÎGlÉ ~ÉSSÉHÃLÉÉiÉ Hù´ÉÖÅ Hà yÉÉù´ÉÖÅ ~ÉUÒ,

16. `»ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH, SÉA´ÉÒ»ÉloÉÉà, ́ ÉÅqiÉ, ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ, HÉA»»ÉNNÉ, ~ÉSSÉHÃLÉÉiÉ
H«ÉÇÖÅ Uà Y.’ +{Éà yÉÉ«ÉÇÖÅ ¾Éà«É lÉÉà yÉÉ«ÉÇÖÅ Uà Y. H¾à´ÉÖÅ)

17. ~ÉUÒ, >SUÉ©ÉÉà +iÉÖ»ÉÊbÅ, {É©ÉÉà LÉ©ÉɻɩÉiÉÉiÉÅ. {É©ÉÉà%¾ÇlÉÃ0 H¾Ò,
ʴɶÉɱɱÉÉàSÉ{Éq±ÉÅ H¾à´ÉÖÅ. »mÉÒ+Éà+à lÉà{ÉÉ ¥Éq±Éà »ÉÅ»ÉÉùqÉ´ÉÉ{ɱÉ{ÉÒ
mÉiÉ NÉÉoÉÉ ¥ÉÉà±É´ÉÒ. ~ÉUÒ,

18. {É©ÉÖloÉÖiÉÅ0 +Êù¾ÅlÉ SÉà>«ÉÉiÉÅ0 +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH {É´ÉHÉù{ÉÉà
HÉA»»ÉNNÉ HùÒ ~ÉÉùÒ {É©ÉÉà%¾ÇlÉÃ0 H¾Ò H±±ÉÉiÉHÅqÅ{ÉÒ ~ɾà±ÉÒ NÉÉoÉÉ
H¾à´ÉÒ.

19. ~ÉUÒ ±ÉÉàNÉ»»É »É´´É±ÉÉà+à-+Êù¾ÅlÉ SÉà>+ÉiÉÅ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH
{É´ÉHÉù{ÉÉà HÉA»»ÉNNÉ HùÒ, ~ÉÉùÒ H±±ÉÉiÉHÅqÅ {ÉÒ ¥ÉÒY NÉÉoÉÉ H¾à´ÉÒ.

20. ~ÉUÒ, ~ÉÖHÃLÉù´ÉùqÒ´ÉeÃhà, »ÉÖ+»»É §ÉNÉ´É+Éà HùàÊ©É HÉA»»ÉNNÉÅ,
´ÉÅqiÉ´ÉÊnÉ+É+à, +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH {É´ÉHÉù{ÉÉà HÉA»»ÉNNÉ HùÒ,
~ÉÉùÒ H±±ÉÉiÉHÅqÅ{ÉÒ mÉÒY NÉÉoÉÉ H¾à´ÉÒ.

21. ~ÉUÒ, Ê»ÉuÉiÉÅ ¥ÉÖuÉiÉÅ, ´Éà«ÉÉ´ÉSSÉNÉùÉiÉÅ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH
{É´ÉHÉù{ÉÉà HÉA»»ÉNNÉ HùÒ, ~ÉÉùÒ {É©ÉÉà%¾ÇlÉÃ0 H¾Ò H±±ÉÉiÉHÅqÅ{ÉÒ
SÉÉàoÉÒ NÉÉoÉÉ H¾à´ÉÒ.

123

[ÉÉ{É qÒ~ÉH

HÉA»»ÉNNÉÅ. +{{ÉloÉ0 H¾Ò{Éà, »ÉÉNÉù´ÉùNÉŧÉÒùÉ »ÉÖyÉÒ, SÉÉù ±ÉÉàNÉ»»É{ÉÉà
({ÉÉ +É´Éeà lÉÉà 16 {É´ÉHÉù{ÉÉà) HÉ«ÉÉàl»ÉNÉÇ Hù´ÉÉà. ~ÉÉùÒ{Éà ±ÉÉàNÉ»»É
H¾à´ÉÉà.

3. ~ÉUÒ LÉ©ÉÉ0 q>, `>SUÉ0 »ÉÅÊq0 §ÉNÉ0 SÉäl«É´ÉÅq{É HùÖÅ? >SUÅ’
H¾Ò WNÉÊSÉÅlÉÉ©ÉÊiÉoÉÒ W«É´ÉÒ«ÉùÉ«É »ÉÖyÉÒ «ÉÉàNÉ©ÉÖrÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ.

4. ~ÉUÒ +àH LÉ©ÉɻɩÉiÉ q>{Éà `§ÉNÉ´ÉÉ{ɾŒ ¥ÉÒWÖÅ LÉ©ÉɻɩÉiÉ q>{Éà
`+ÉSÉÉ«ÉǾŒ mÉÒWÖÅ LÉ©ÉɻɩÉiÉ q>{Éà ̀ A~ÉÉy«ÉɫɾÅ,’ SÉÉàoÉÖÅ LÉ©ÉɻɩÉiÉ
q>{Éà `»É´ÉÇ»ÉÉyÉ־ŒŠH¾à´ÉÖÅ. ~ÉUÒ LÉ©ÉÉ0 q>{Éà `>SUÉ0 »ÉÅÊq0
§ÉNÉ´É{ÉÃ! »ÉWÃ]É«É »ÉÅÊq»ÉɾÖÅ?’ >SUÅ H¾Ò{Éà LÉ©ÉÉ0 q>{Éà ̀ >SUÉ0
»ÉÅÊq0 §ÉNÉ0 ! »ÉWÃ]É«É HùÖÅ?’ >SUÅ’, H¾Ò{Éà +àH {É´ÉHÉù NÉiÉÒ{Éà
§Éù¾à»Éù{ÉÒ »ÉWÃ]É«É ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà +àH {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉà.

5. ~ÉUÒ, >SUHÉù »ÉÖ¾ùÉ>{ÉÉà ~ÉÉc H¾à´ÉÉà. ~ÉUÒ ̀ >SUÉHÉùàiÉ »ÉÅÊq»É¾
§ÉNÉ´É{Éà ! ùÉ>+ ~ÉÊeI©ÉiÉà cÉB? >SUÅ’, H¾Ò W©ÉiÉÉà ¾ÉoÉ
SÉù´É³É A~Éù »oÉÉ~ÉÒ{Éà, `»É´´É»»ÉÊ´É ùÉ>+ qÖÎSSÉÅÊlÉ+ qÖ¥§ÉÉÊ»É+,
qÖÎSSÉÎb+, Ê©ÉSUÉ Ê©É qÖHÃHeÅ’ H¾à´ÉÖÅ. ~ÉUÒ,

6. {É©ÉÖloÉÖiÉÅ, HùàÊ©É §ÉÅlÉà, >SUÉÊ©É cÉÊ©É; lÉ»»É AnÉùÒ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò
SÉÅqà»ÉÖ0 »ÉÖyÉÒ +àH ±ÉÉàNÉ»»É{ÉÉà ({É +É´Éeà lÉÉà SÉÉù {É´ÉHÉù{ÉÉà)
HÉA»»ÉNNÉ HùÒ, ~ÉÉùÒ,

7. ¡ÉNÉ÷ ±ÉÉàNÉ»»É H¾Ò, »É´´É±ÉÉà+à-+Êù¾ÅlÉ SÉà>+ÉiÉÅ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò
SÉÅqà»ÉÖ0 »ÉÖyÉÒ +àH ±ÉÉàNÉ»»É{ÉÉà ({É +É´Éeà lÉÉà SÉÉù {É´ÉHÉù{ÉÉà)
HÉA»»ÉNNÉ Hù´ÉÉà. ~ÉUÒ,

8. ~ÉÖHÃLÉù´ÉùqÒ´ÉeÃhà, »ÉÖ+»»É §ÉNÉ´É+Éà HùàÊ©É HÉA»»ÉNNÉÅ, ´ÉÅqiÉ-
´ÉÊnÉ«ÉÉ+à, +{{ÉloÉ H¾Ò ~ÉÅSÉÉSÉÉù{ÉÒ +Éc NÉÉoÉÉ ({É +É´Éeà lÉÉà +Éc
{É´ÉHÉù{ÉÉà) HÉA»»ÉNNÉ Hù´ÉÉà. ~ÉUÒ,

9. Ê»ÉuÉiÉÅ ¥ÉÖuÉiÉÅ H¾Ò{Éà mÉÒX +ɴɶ«ÉH{ÉÒ ©ÉÖ¾~ÉÊnÉ ~ÉÊe±Éà¾Ò, ¥Éà
´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ ~ÉUÒ,

10. `>SUÉHÉùàiÉ »ÉÅÊq»É¾ §ÉNÉ´É{Éà ! ùÉ>+Å +ɱÉÉàB? >SUÅ, +ɱÉÉà+àÊ©É,
Xà ©Éà ùÉ>+Éà +>+ÉùÉà’ {ÉÉà ~ÉÉc H¾à´ÉÉà. ~ÉUÒ,

122

Xà ©Éà ùÉ>+Éà +>+ÉùÉàXà ©Éà ùÉ>+Éà +>+ÉùÉà’ ’ {ÉÉà ~ÉÉc H¾à´ÉÉà. ~ÉUÒ,{ÉÉà ~ÉÉc H¾à´ÉÉà. ~ÉUÒ,

op_ vu`L

122

Page 139

[ÉÉ{É qÒ~ÉH

11. »ÉÉlÉ ±ÉÉLÉ +{Éà +hÉù ~ÉÉ~É»oÉÉ{ÉH H¾Ò, `»É´´É»»ÉÊ´É ùÉ>+
qÖÎSSÉÅÊlÉ+, qÖ¥§ÉÉÊ»É+, qÖÎSSÉÎ÷Ãc+ >SUÉHÉùàiÉ »ÉÅÊq»É¾ §ÉNÉ´É{ÉÃ!
>SUÅ, lÉ»»É Ê©ÉSUÉ Ê©É qÖHÃHeÅ’ H¾à´ÉÖÅ. ~ÉUÒ,

12. (W©ÉiÉÉà hÓSÉiÉ C§ÉÉà HùÒ) {É´ÉHÉù, HùàʩɧÉÅlÉà, >SUÉÊ©É ~ÉÊeIÊ©ÉB
Xà©Éà ùÉ>+Éà0{ÉÉà ~ÉÉc H¾Ò; ´ÉÅÊqnÉÖ H¾Ò ¥Éà ´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ. ~ÉUÒ,

13. +¥§ÉÖÊ÷Ãc+Éà LÉÉ©ÉÒ ¥Éà ´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ. ~ÉUÒ, ©É»lÉHà +ÅW汃 HùÒ{Éà.

14. +É«ÉÊù+ A´ÉWÃ]É+à, HùàÊ©É §ÉÅlÉà, >SUÉÊ©É cÉÊ©É, lÉ»»É AnÉùÒ,
+{{ÉloÉ0 H¾Ò lÉ~ÉÊSÉÅlÉ´ÉiÉÒ{ÉÉà ({É +É´Éeà lÉÉà »ÉÉà³ {É´ÉHÉù{ÉÉà)
HÉA»»ÉNNÉ Hù´ÉÉà. ~ÉÉùÒ{Éà ¡ÉNÉ÷ ±ÉÉàNÉ»»É H¾Ò UbÉ +ɴɶ«ÉH{ÉÒ
©ÉÖ¾~ÉÊnÉ ~ÉÊe±Éà¾Ò ¥Éà ´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ. ~ÉUÒ,

15. »ÉH±ÉlÉÒoÉÇ H¾Ò «ÉoÉɶÉÎGlÉ ~ÉSSÉHÃLÉÉiÉ Hù´ÉÖÅ Hà yÉÉù´ÉÖÅ ~ÉUÒ,

16. `»ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH, SÉA´ÉÒ»ÉloÉÉà, ́ ÉÅqiÉ, ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ, HÉA»»ÉNNÉ, ~ÉSSÉHÃLÉÉiÉ
H«ÉÇÖÅ Uà Y.’ +{Éà yÉÉ«ÉÇÖÅ ¾Éà«É lÉÉà yÉÉ«ÉÇÖÅ Uà Y. H¾à´ÉÖÅ)

17. ~ÉUÒ, >SUÉ©ÉÉà +iÉÖ»ÉÊbÅ, {É©ÉÉà LÉ©ÉɻɩÉiÉÉiÉÅ. {É©ÉÉà%¾ÇlÉÃ0 H¾Ò,
ʴɶÉɱɱÉÉàSÉ{Éq±ÉÅ H¾à´ÉÖÅ. »mÉÒ+Éà+à lÉà{ÉÉ ¥Éq±Éà »ÉÅ»ÉÉùqÉ´ÉÉ{ɱÉ{ÉÒ
mÉiÉ NÉÉoÉÉ ¥ÉÉà±É´ÉÒ. ~ÉUÒ,

18. {É©ÉÖloÉÖiÉÅ0 +Êù¾ÅlÉ SÉà>«ÉÉiÉÅ0 +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH {É´ÉHÉù{ÉÉà
HÉA»»ÉNNÉ HùÒ ~ÉÉùÒ {É©ÉÉà%¾ÇlÉÃ0 H¾Ò H±±ÉÉiÉHÅqÅ{ÉÒ ~ɾà±ÉÒ NÉÉoÉÉ
H¾à´ÉÒ.

19. ~ÉUÒ ±ÉÉàNÉ»»É »É´´É±ÉÉà+à-+Êù¾ÅlÉ SÉà>+ÉiÉÅ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH
{É´ÉHÉù{ÉÉà HÉA»»ÉNNÉ HùÒ, ~ÉÉùÒ H±±ÉÉiÉHÅqÅ {ÉÒ ¥ÉÒY NÉÉoÉÉ H¾à´ÉÒ.

20. ~ÉUÒ, ~ÉÖHÃLÉù´ÉùqÒ´ÉeÃhà, »ÉÖ+»»É §ÉNÉ´É+Éà HùàÊ©É HÉA»»ÉNNÉÅ,
´ÉÅqiÉ´ÉÊnÉ+É+à, +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH {É´ÉHÉù{ÉÉà HÉA»»ÉNNÉ HùÒ,
~ÉÉùÒ H±±ÉÉiÉHÅqÅ{ÉÒ mÉÒY NÉÉoÉÉ H¾à´ÉÒ.

21. ~ÉUÒ, Ê»ÉuÉiÉÅ ¥ÉÖuÉiÉÅ, ´Éà«ÉÉ´ÉSSÉNÉùÉiÉÅ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò +àH
{É´ÉHÉù{ÉÉà HÉA»»ÉNNÉ HùÒ, ~ÉÉùÒ {É©ÉÉà%¾ÇlÉÃ0 H¾Ò H±±ÉÉiÉHÅqÅ{ÉÒ
SÉÉàoÉÒ NÉÉoÉÉ H¾à´ÉÒ.

123

[ÉÉ{É qÒ~ÉH

HÉA»»ÉNNÉÅ. +{{ÉloÉ0 H¾Ò{Éà, »ÉÉNÉù´ÉùNÉŧÉÒùÉ »ÉÖyÉÒ, SÉÉù ±ÉÉàNÉ»»É{ÉÉà
({ÉÉ +É´Éeà lÉÉà 16 {É´ÉHÉù{ÉÉà) HÉ«ÉÉàl»ÉNÉÇ Hù´ÉÉà. ~ÉÉùÒ{Éà ±ÉÉàNÉ»»É
H¾à´ÉÉà.

3. ~ÉUÒ LÉ©ÉÉ0 q>, `>SUÉ0 »ÉÅÊq0 §ÉNÉ0 SÉäl«É´ÉÅq{É HùÖÅ? >SUÅ’
H¾Ò WNÉÊSÉÅlÉÉ©ÉÊiÉoÉÒ W«É´ÉÒ«ÉùÉ«É »ÉÖyÉÒ «ÉÉàNÉ©ÉÖrÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ{Éà ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ.

4. ~ÉUÒ +àH LÉ©ÉɻɩÉiÉ q>{Éà `§ÉNÉ´ÉÉ{ɾŒ ¥ÉÒWÖÅ LÉ©ÉɻɩÉiÉ q>{Éà
`+ÉSÉÉ«ÉǾŒ mÉÒWÖÅ LÉ©ÉɻɩÉiÉ q>{Éà ̀ A~ÉÉy«ÉɫɾÅ,’ SÉÉàoÉÖÅ LÉ©ÉɻɩÉiÉ
q>{Éà `»É´ÉÇ»ÉÉyÉ־ŒŠH¾à´ÉÖÅ. ~ÉUÒ LÉ©ÉÉ0 q>{Éà `>SUÉ0 »ÉÅÊq0
§ÉNÉ´É{ÉÃ! »ÉWÃ]É«É »ÉÅÊq»ÉɾÖÅ?’ >SUÅ H¾Ò{Éà LÉ©ÉÉ0 q>{Éà ̀ >SUÉ0
»ÉÅÊq0 §ÉNÉ0 ! »ÉWÃ]É«É HùÖÅ?’ >SUÅ’, H¾Ò{Éà +àH {É´ÉHÉù NÉiÉÒ{Éà
§Éù¾à»Éù{ÉÒ »ÉWÃ]É«É ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà +àH {É´ÉHÉù NÉiÉ´ÉÉà.

5. ~ÉUÒ, >SUHÉù »ÉÖ¾ùÉ>{ÉÉà ~ÉÉc H¾à´ÉÉà. ~ÉUÒ ̀ >SUÉHÉùàiÉ »ÉÅÊq»É¾
§ÉNÉ´É{Éà ! ùÉ>+ ~ÉÊeI©ÉiÉà cÉB? >SUÅ’, H¾Ò W©ÉiÉÉà ¾ÉoÉ
SÉù´É³É A~Éù »oÉÉ~ÉÒ{Éà, `»É´´É»»ÉÊ´É ùÉ>+ qÖÎSSÉÅÊlÉ+ qÖ¥§ÉÉÊ»É+,
qÖÎSSÉÎb+, Ê©ÉSUÉ Ê©É qÖHÃHeÅ’ H¾à´ÉÖÅ. ~ÉUÒ,

6. {É©ÉÖloÉÖiÉÅ, HùàÊ©É §ÉÅlÉà, >SUÉÊ©É cÉÊ©É; lÉ»»É AnÉùÒ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò
SÉÅqà»ÉÖ0 »ÉÖyÉÒ +àH ±ÉÉàNÉ»»É{ÉÉà ({É +É´Éeà lÉÉà SÉÉù {É´ÉHÉù{ÉÉà)
HÉA»»ÉNNÉ HùÒ, ~ÉÉùÒ,

7. ¡ÉNÉ÷ ±ÉÉàNÉ»»É H¾Ò, »É´´É±ÉÉà+à-+Êù¾ÅlÉ SÉà>+ÉiÉÅ, +{{ÉloÉ0 H¾Ò
SÉÅqà»ÉÖ0 »ÉÖyÉÒ +àH ±ÉÉàNÉ»»É{ÉÉà ({É +É´Éeà lÉÉà SÉÉù {É´ÉHÉù{ÉÉà)
HÉA»»ÉNNÉ Hù´ÉÉà. ~ÉUÒ,

8. ~ÉÖHÃLÉù´ÉùqÒ´ÉeÃhà, »ÉÖ+»»É §ÉNÉ´É+Éà HùàÊ©É HÉA»»ÉNNÉÅ, ´ÉÅqiÉ-
´ÉÊnÉ«ÉÉ+à, +{{ÉloÉ H¾Ò ~ÉÅSÉÉSÉÉù{ÉÒ +Éc NÉÉoÉÉ ({É +É´Éeà lÉÉà +Éc
{É´ÉHÉù{ÉÉà) HÉA»»ÉNNÉ Hù´ÉÉà. ~ÉUÒ,

9. Ê»ÉuÉiÉÅ ¥ÉÖuÉiÉÅ H¾Ò{Éà mÉÒX +ɴɶ«ÉH{ÉÒ ©ÉÖ¾~ÉÊnÉ ~ÉÊe±Éà¾Ò, ¥Éà
´ÉÉÅqiÉÉ qà´ÉÉ ~ÉUÒ,

10. `>SUÉHÉùàiÉ »ÉÅÊq»É¾ §ÉNÉ´É{Éà ! ùÉ>+Å +ɱÉÉàB? >SUÅ, +ɱÉÉà+àÊ©É,
Xà ©Éà ùÉ>+Éà +>+ÉùÉà’ {ÉÉà ~ÉÉc H¾à´ÉÉà. ~ÉUÒ,

122

op_ vu`L

123

Page 275

[ÉÉ{É qÒ~ÉH

~ÉÚ. ~ÉÅ{«ÉɻɸÉÒ ©ÉàPÉq¶ÉÇ{É Ê´É. ©É. »Éɾà¥É ʱÉÊLÉlÉ
»ÉÅ«ÉÉàÊWlÉ »ÉÉʾl«É

1. Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉà ©ÉÉäʱÉH ~ÉÉc¬J©É - 1 9000
2. Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉà ©ÉÉʱÉH ~ÉÉc¬J©É - 2 9000
3. »É©ÉÉÊyÉ ~ÉÅSÉH 1000
4. »É©ÉÉÊyÉ »ÉÉà~ÉÉ{É 1000
5. ~É´ÉÉÇÊyÉùÉW 5000
6. [ÉÉ{ÉqÒ~ÉH ¡ÉNÉ÷É´ÉÉà §ÉÉNÉ-1 12000
7. [ÉÉ{ÉqÒ~ÉH ¡ÉNÉ÷É´ÉÉà §ÉÉNÉ-2 12000
8. [ÉÉ{ÉqÒ~ÉH ¡ÉNÉ÷É´ÉÉà §ÉÉNÉ-3 12000
9. [ÉÉ{ÉqÒ~ÉH ¡ÉNÉ÷É´ÉÉà §ÉÉNÉ-4 4000

10. SÉɱÉÉà SÉɱÉÉà Ê»ÉyyÉÊNÉÊù W>+à ùà. 25000
11. ¡É§ÉÖʩɱÉ{É 2500
12. ¸ÉÉ´ÉHW{É lÉÉà lÉà{Éà ùà H¾Ò+à §ÉÉNÉ-1 12000
13. ¸ÉÉ´ÉHW{É lÉÉà lÉà{Éà ùà H¾Ò+à §ÉÉNÉ-2 12000
14. lÉÉùH lÉn´É[ÉÉ{É 12000
15. H©ÉÇ{ÉÖÅ H©~«ÉÖ÷ù §ÉÉNÉ - 1 22000
16. H©ÉÇ{ÉÖÅ H©~«ÉÖ÷ù §ÉÉNÉ - 2 22000
17. H©ÉÇ{ÉÖÅ H©~«ÉÖ÷ù §ÉÉNÉ - 3 22000
18. »ÉÚmÉÉà{ÉÉ ù¾»«ÉÉà §ÉÉNÉ - 1 11000
19. »ÉÚmÉÉà{ÉÉ ù¾»«ÉÉà §ÉÉNÉ - 2 11000
20. ¥ÉÉù μÉlÉ lÉoÉÉ ¶ÉmÉÅÖW«É +ÉùÉyÉ{ÉÉ 24000
21. ¡É»É{{É ù¾àlÉÉÅ ¶ÉÒLÉÉà 12000
22. μÉlÉ yÉùÒ+à NÉÖùÖ»ÉÉLÉ 12000
23. +ÉqÒ¹Éù +±É¥Éà±ÉÉà ùà 12000
24. lÉn´É]ùiÉÖÅ 10000
25. H±«ÉÉiÉÊ©ÉmÉ 8000
26. ¶ÉmÉÖÅW«É +ÉùÉyÉ{ÉÉ 16000
27. [ÉÉ{ÉqÒ~ÉH §ÉÉNÉ - 1-2-3 22000

259

[ÉÉ{É qÒ~ÉH

1. »ÉÊSÉnÉ

2. r´«É

3. Ê´ÉNÉ>

4. XàeÉ

5. lÉÅ¥ÉÉà±É

6. ´É»mÉ

7. »ÉÚÅPÉ´ÉÉ{ÉÖÅ

8. ´Éɾ{É

9. ¶É«É{É

10. ʴɱÉà~É{É

11. úÉÁSÉ«ÉÇ

12. Êq¶ÉÉ

13. »{ÉÉ{É

14. §ÉÉlÉ~ÉÉiÉÒ

15. ~ÉÞo´ÉÒ

16. ~ÉÉiÉÒ

17. +ÎN{É

18. ´ÉÉ«ÉÖ

19. ´É{É»~ÉÊlÉ

20. mÉ»Éq«ÉÉ

21. +Ê»É

22. ©ÉÊ»É

23. HÞʺÉ

SÉÉäq Ê{É«É©É{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à{ÉÉà HÉàcÉàSÉÉäq Ê{É«É©É{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à{ÉÉà HÉàcÉàSÉÉäq Ê{É«É©É{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à{ÉÉà HÉàcÉàSÉÉäq Ê{É«É©É{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à{ÉÉà HÉàcÉàSÉÉäq Ê{É«É©É{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à{ÉÉà HÉàcÉà
§«ÉÉ»É
yÉÉùà±ÉÉ

Êq{É{ÉÉ
´ÉÉ~É«ÉÉÇ

§«ÉÉ»É
±ÉɧɩÉÉÅ

§«ÉÉ»É
yÉÉùà±ÉÉ

ùÉlÉ{ÉÉ
´ÉÉ~É«ÉÉÇ

§«ÉÉ»É
±ÉɧɩÉÉÅ

258

op_ vu`L

259

Similer Documents