Download Haris El-Muhasibi - Kalb Hayati-1_text PDF

TitleHaris El-Muhasibi - Kalb Hayati-1_text
File Size32.3 MB
Total Pages309
Document Text Contents
Page 2

el-muhasibi

er-r'aye

Kalb

Hayat
1

Page 154

Allah 'm Haklar (Müellifin Girii) 153

alr. Tek tek onlar hatrlar, simalarn göz önüne getirir, her

birinin nasl büyüdüünü, gelitiini mal-mülk elde ettiini,
harcadn, dünyaya balln, ölümü nasl unuttuunu veya'
hatrlatldn, kendisiyle kurduu dostluu, sevinçlerini, ü-
mitlerini, sonra o salam dilerin nasl döküldüünü, organla-

rn ayrldn, güç ve kuvvetin çekilip gittiini... evet hepsini
bir bir göz önünden geçirir. Ozaman, ölümün ani gelii, skn-
tlar, ruhu kabzeden melein görüntüsü, iki müjdenin yapt
büyük etki ve kalbin onlar gözetlemesi, daha önce ölenlerin

durumlar, nasl çürüyüp yok olduklar, onu geride brakp

gittikleri ve kendisinin onlarn peinden gidecei gibi gerçek-

ler, kalbinde toplanyor.

Kendisi de onlardan biri gibidir. Onlar öldü o da ölecektir.

Nitekim Ebu'd-Derda', "Ölüleri hatrladn zaman kendini
onlardan biri say!" derken Hz. Peygamber Abdullah b.

Ömer'e, "Dünyada yabanc veya yoldan geçen biri gibi ol ve

kendini ölülerden say."
90 buyurmutur.

te o zaman Allah'n izniyle dünyaya olan ball azalr,
ecelini gözetler, tevbe ile Rabbi'ne kavumaya hazrlanr ve
arkadalarndan önce ruhunu almayp daha sonraya brakt-

ndan ve böylece onlarn hallerinden ibret alma, onlarn
bana gelenler kendi bana da gelmesin diye hazrlanma
frsat verdiinden ötürü, Allah'a olan hamd ve ükrü artar.
bret alp uyanmas için eceli geri brakldndan, ölümün
ona bir gaflet annda gelmeyecei inanc artar. Sonra bunun

Rabbi'nden kendisine verilen bir mutluluk olduunu ümit
eder.

bn Mes'ud, "Saadete eren kii bakasndan ibret alan kim-
sedir." der. Ömer b. Abdülaziz bir hutbesinde öyle diyor:
"Sizler u anda yok olup gitmi kiilerin soyundan olduunuza

el-Buhârî, Rikak, 3; el-Tirmizî, Zühd, 25; bn Mâce, Zühd, 3.

Page 155

154 Kalp Hayat -

1

ve bunu sizden de bakasnn miras olarak alacana bakmaz
msnz? Neticede mirasçlarn en hayrlsna döndürülmekte,
her gün birinizi sabah veya akam Allah'a hazrlamakta, bir
toprak parçasnn üzerine sonra da içine koyulmakta ve hesap
vermeye yönelerek bütün sebepleri ortadan kaldrmaktadr.

Geride kalan hiçbir eyin faydasn görmeden kendisi için ya-

pp gönderdiine çok muhtaç olarak gitmektedir." Bununla;
dinleyenleri ölümü düünmeye tevik etmitir. Kul, anlatmaya
çaltmz eyleri düününce dünyaya ball azalr, tevbe ile
Allah'a kavumaya hazrlanr ve Rabbi'nin houna gitmeyen
eylere dönmemek için büyük gayret gösterir.

Dedim ki:

"Sen bana ölüm korkusunu, ecel gizli olduundan dünya-
ya fazla balanmamak ve daha önce ölenlerden ibret almak
gereini anlattn. Bunlarn bir ksmn daha önce de düünü-
yordum. Fakat kalbime etki etmiyor, etse bile ksa bir süre

sonra etkisi kayboluyor."

Dedi ki:

"Kalbin baka eylerle megul iken, bunlar topluca düü-
nüyorsun. ayet kalbin baka bir eyle megul olmadan doru-
dan bunlar düünürsen etkisi olur. Aniden ölümün gelme
korkusuna kaplrsn ve arkasndan dünyaya olan balln
azalr."

Dedim ki:

"Dorudan kalbe etki edecek bu düünceyi nasl elde ede-
bilirim?"

Dedi ki:

"Kalbini bütün düüncelerden temizleyip sadece bunu ele
alacaksn, ite o zaman kalbine dorudan yerleir. Çünkü içinde
baka bir ey yoktur. Çok geçmeden vücûd üzerinde etkisi görü-

Page 308

NDEKS

A'me, 258
Abdulfettah Ebû Gudde, 30

35, 37
Abdulkadir AhmedAta, 27,

30, 31, 32
Abdulkays kabilesi. 135

Abduilah b. Bekr, 21

Abdullah b. el-Mübarek, 24
Abdullah b. Kesir, 60

Abdullah b. Mehdi, 237
Abdullah b. Mes'ud, 71,

239
Abdullah b. Ömer, 153

Abdullah b. Selam, 60
Abdurrahman b. Mehdi,

Abdurrahman b. Semûre,
271

Abdurrahman b. Yezid,
137

Abdülaziz el-Maciun, 60

abid, 53, 68, 182, 244, 264
açk amel, 265, 266
açktan yaplan amel, 266

adap, 24
alama, 231, 269, 297
ahlâk- hasene, 24
Ahmed b. Hanbel, 16, 18,

20, 24, 25, 37, 144, 181

Ahmed b. Hasan, 22
Ahmed b. Kasm, 22

akl, 17,21,30, 68, 79, 80,

102, 148, 152, 179,

190, 191, 205, 250,

251, 290, 293
Akln garizâlar, 250
akln malubiyeti, 300
aldanma, 28, 48, 294
âlim. 15, 104, 225, 227,

235, 244, 263, 264,

292, 306
Allah hakk, 43, 91, 94, 98,

100
Allah korkusu, 68, 271
Allah'n laneti, 272
amel, 17, 28, 41, 49, 51,

55, 59, 61, 65, 96, 120,

127, 128, 151, 160,

168, 169, 177, 207,

211, 213, 224, 230,

231, 233, 234, 235,

236, 238, 239, 242,

243, 245, 250, 252,

253, 260, 261, 264,

265, 266, 269, 270,

277, 285, 286, 287, 288
Amir b. Kays, 124
Amr b. As, 166

Page 309

Kalb, bütün hayrlarn, bereketlerin insana ulama-
snda önemli bir köprü vazifesi gördüü gibi ayn
zamanda eytanî ve nefsanî bütün dürtülere, bütün
hatralara vize verebilme konusunda da tehlikeli ilere
alet olabilir. O, Hakka yönlendirilebildii sürece, bede-
nin en karanlk noktalarna kadar her yanna klar
yadran bir projektör olur; yüzü cismaniyete dönük
kald zamanlarda da eytann zehirli oklannn hedefi
hâline gelir. mansz birinde kalb ölü ve ötelere kar
bütün bütün kapal; ibadetsiz birinde o. ölüm anda
bir hasta; tefekkürsüz bir bünyede ise her türlü tehlike
ve saldrya açk ve güvensizdir.

insan Hakka ulatrmada en aldanmaz vesilelerden
biri kalbtir ve kalbin en büyük ameli de ihsandr. Yani
Allah' görüyor gibi yaamak ve Ona ibadet etmektir. | BN-

|

75

g
78 :° 37

-"

hsan ihlâsa ulamann en kestirme yoludur ki, bu
j

da ancak salkl bir kalb hayat ile elde edilebilir. 9 V89752"780378

Similer Documents