Download His Majesty Songs PDF

TitleHis Majesty Songs
File Size679.4 KB
Total Pages79
Document Text Contents
Page 1

1


บทเพลงพระราชนิพนธล์ าดบัท่ี 1 เพลง แสงเทียน (Candlelight Blues)

ค ารอ้ง พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พญ็ศริ ิ

ขบัรอ้ง สุเทพ วงศก์ าแหงเน้ือเพลง

จดุเทยีนบวงสรวงปวงเทพเจา้ สวดมนตค์ ่าเชา้ถงึคราวระทมทน

โอช้วีติหนอลว้นรอความตายทุกคน หลกีไปไมพ่น้ทุกขท์นอาทรรอ้นใจ

ต่างคนเกดิแลว้ตายไป ชดใชเ้วรกรรมจากจร

นิจจงัสงัขารนัน้ไมเ่ทีย่งเสีย่งบุญกรรม ทุกคนเคยท ากรรมไวก่้อน

เชญิปวงเทวดาขา้ไหวว้อนขอพรคุม้ไปชวีติหน้า

ทนทรมานมามากแลว้จะกราบลาหนีปวงโรคาทีเ่บยีดเบยีน

แสงแววชวีาเปรยีบแสงเทยีน (ดนตร.ี..........)

เปรยีบเทยีนสิน้แสงยามแรงลมเปา่ ชพีดบัอบัเฉาเหมอืนเงาไรด้วงเทยีน

จดุเทยีนถวายหมายบนบชูารอ้งเรยีน โรคภยัเบยีดเบยีน แสงเทยีนทานลมพดัโบย

โรครุมเรา่รอ้นแรงโรย หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ

ท าบุญท าทานกนัไวเ้ถดิ เกดิเป็นคน ไวเ้ตรยีมผจญชวีติใหม ่

เคยท าบุญท าคุณปางก่อนใด ขอบุญคุม้ไปชวีติหน้า

ทนทรมานมามากแลว้จะกราบลา แสงเทยีนบูชาจะดบัพลนั

แสงเทยีนบชูาดบัลบัไปLyric

The candlelight is shining low,

My only love, I'm missing you so.

I know I've lost

But still I dream of you.

I'll hope and dream

Till all my dreams come true.

Just by the candlelight

You used to hold me tight.

This candlelight reminds me so of you;

By candlelight you kissed me.

Still the candle's burning for two,

But darling, where can you be?

Come back, my love,

If you're feeling this blue

By candlelight you'll meet me.

But darling where can you be?

Page 2

2


ท่ีมาของเพลง

เพลงพระราชนิพนธ ์‚แสงเทยีน‛ ‚CANDLELIGHT BLUES‛

เป็นเพลงแรกทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ ์เมือ่เดอืนเมษายน 2489

ขณะทีท่รงด ารงพระยศเป็นสมเดจ็พระอนุชริาช เป็นเพลงในจงัหวะบลสู ์และไดโ้ปรดเกลา้ฯ

ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พญ็ศริทิรงประพนัธค์ ารอ้งภาษาไทย

แต่เนื่องจากมพีระราชประสงคท์ีจ่ะทรงแกไ้ขใหด้ขีึน้กว่าเดมิ จงึยงัไมโ่ปรดเกลา้ฯ ใหน้ าออกบรรเลง

ซึง่ศาสตราจารย ์ดอกเตอรป์ระเสรฐิ ณ นคร เล่าว่า ‚สมเดจ็พระอนุชาฯ

(พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชฯ) ตรสัว่า เพลง ‚แสงเทยีน‛ นี่เศรา้เกนิไปในตอนทา้ยๆ

คลา้ยๆ ว่า ‘ทนทรมานมามากแลว้จะกราบลา’ ท่านจกัรพนัธฯ์

กก็ราบบงัคมทลูว่าเนื่องจากเป็นเพลงบลสู ์เพลงบลสูข์องอเมรกินันิโกรกเ็ศรา้ๆ อยา่งนี้

แต่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรบัสัง่ว่า ถงึแมจ้ะเศรา้กจ็รงิ

แต่ตอนทา้ยของเพลงนัน้เขาตอ้งมปีรชัญาชวีติ ว่าจะต่อสูต่้อไป ยงัมคีวามหวงัอยู่‛

เพลงพระราชนพินธ ์‚แสงเทยีน‛ ออกบรรเลงชา้กว่าเพลงทีส่องและสาม คอื

เพลงพระราชนิพนธ ์‚ยามเยน็‛ และ ‚สายฝน‛ ต่อมาโปรดเกลา้ฯ

ใหว้งสุนทราภรณ์น าเพลงพระราชนิพนธ ์‚แสงเทยีน‛ ออกบรรเลง มนีายเอือ้ สุนทรสนาน เป็นผูข้บัรอ้ง

และในพ.ศ. 2496 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให ้รองศาสตราจารยส์ดใส พนัธุมโกมล

ประพนัธค์ ารอ้งเป็นภาษาองักฤษ

Page 78

78


อ.ส.วนัศุกรใ์นงานพระราชทานเลีย้งส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พระทีน่ัง่บรมพมิาน

ในพระบรมมหาราชวงั

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหแ้จกค ารอ้งเพลงพระราชนิพนธ ์"รกั"

แก่แขกผูไ้ดร้บัเชญิทุกโต๊ะไวล้่วงหน้า ต่อมากเ็ชญิแขกผูไ้ดร้บัเชญิ อาท ิคณะองคมนตร ีคณะรฐัมนตร ี

มนีายกรฐัมนตร ีชวน หลกีภยั และนายทหาร ต ารวจ ชัน้ผูใ้หญ่ ขึน้ไปรอ้งเพลงพระราชนิพนธบ์นเวท ี

ทลีะโต๊ะจนทัว่ถว้น โดยทรงบรรเลงดนตรนี าดว้ยพระองคเ์อง ต่อมาทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ

ใหน้ าออกอากาศทาง สถานี จ.ส.๑๐๐ เมือ่ตน้ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

บทเพลงพระราชนิพนธล์ าดบัท่ี 48 เมนูไข่

ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภมูพิลอดุลยเดช

ค ารอ้ง: สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเน้ือเพลง

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

ไขเ่คม็ไขล่วกทัง้ ไขห่วาน

กบัไขต่ม้สุกนาน เยีย่วมา้

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

ไขตุ๋่นรสเยีย่มปาน รสทพิย ์

ไขไ่ก่โอเ้อีย่มอา้ อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

เมนูไขเ่มนูไข ่อรอ่ยแทอ้ยากกนิ

ท่ีมาของเพลง

Similer Documents