Download instructiuni proprii - brutar PDF

Titleinstructiuni proprii - brutar
File Size1.1 MB
Total Pages27
Document Text Contents
Page 1

Postul de muncăPostul de muncă  Brutar  Brutar

Locul de muncăLocul de muncă

I. I. Prevederi Prevederi generalegenerale

A.A. Scopul instrucţiunilorScopul instrucţiunilor

1.1. prezentarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor prezente la locul de muncăprezentarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor prezente la locul de muncă;;
2.2. stabilirea măsurilor de prevenire şi stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie necesare pentru evitarea sau diminuarea acestoraprotecţie necesare pentru evitarea sau diminuarea acestora ..

B. B. Conexiunea Conexiunea cu cu alte alte acte acte normativenormative

dispozițiile cuprinse în prezentele instrucțiuni proprii dispozițiile cuprinse în prezentele instrucțiuni proprii se aplică cumulativ cu prevederile actelor nose aplică cumulativ cu prevederile actelor normative dinrmative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncădomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă..

C. C. Cadrul Cadrul legallegal

1.1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006iulie 2006;;
2.2. Normele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncăNormele Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă

nr. 319/2006;nr. 319/2006;

Page 2

22

3.3. HG nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncăHG nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor de muncăde către lucrători a echipamentelor de muncă;;

4.4. HG nr. 1091 din 16 HG nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncăaugust 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;;
5.5. HG nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manualăHG nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală

a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombarea maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;;
6.6. HG nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătateHG nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate lala

locul de muncălocul de muncă;;
7.7. HG nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de cătreHG nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncălucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;;
8.8. HG nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirHG nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate ea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncăîn muncă

pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimicipentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;;
9.9. HG nr. 493 din 12 aprilie 2HG nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lu-la expunerea lu-

crătorilor la riscurile generate de zgomotcrătorilor la riscurile generate de zgomot;;
10.10. HG nr. 1876 din 22 HG nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expundecembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expune-e-

rea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţiirea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii..

Page 26

26

Cuprins
I. Prevederi generale 1
II. Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă 3
III. Organizarea locului de muncă și a activităților specifice 4
IV. Echipamentele de muncă 6
V. Sarcinile de muncă 9
VI. Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă 10
VII. Echipamentul individual de protecție 11
VIII. Manipularea maselor 12
IX. Depozitarea materiilor prime, materialelor și produselor finite 14
X. Exploatarea mijloacelor de transport nemecanizate 15
XI. Regulile P.S.I. 16
XII. Exploatarea elevatoarelor/toboganelor 17
XIII. Fabricarea produselor de panificație 18
XIV.  Întreținerea curățeniei/ Igiena personalului 20
Anexa 1 – Panourile de semnalizare utilizate la locul de muncă 21
Anexa 2 – Comunicarea verbală utilizată în locul sau complementar unui gest-semnal 25

Similer Documents