Download Jezik i Drustvene Klase - Basil Bernstein PDF

TitleJezik i Drustvene Klase - Basil Bernstein
File Size16.7 MB
Total Pages101
Table of Contents
              0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
18-19
20-21
22-23
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
46-47
48-49
50-51
54-55
56-57
58-59
60-61
62-63
64-65
66-67
68-69
70-71
72-73
74-75
76-77
78-79
80-81
84-85
86-87
88-89
90-91
92-93
94-95
96-97
98-99
100-101
102-103
104-105
106-107
110-111
112-113
114-115
116-117
118-119
120-121
124-125
126-127
128-129
130-131
132-133
134-135
136-137
138-139
142-143
144-145
150-151
154-155
160-161
162-163
164-165
166-167
168-169
170-171
172-173
174-175
176-177
178-179
180-181
182-183
184-185
186-187
188-189
190-191
192-193
196-197
198-199
            
Document Text Contents
Page 50

96 в azil В ernstajn

1. Porodice orijentisane па polozaj

Porodicu u kojoj oblast odlucivanja zavisi od for­
malnog statusa njenih clanova (otac, majka, deda, ЬаЬа;
uzrast i ро! deteta) nazvacemo »porodicom polozaja«
(Takva porodica nije nuzno autoritativna niti је atmos­
fera u njoj »hladna«, umesto da bude »topla«.) U takvoj
porodici bice jasna podela uloga, а formalno се biti
definisane oblasti odlucivanja i rasudivanja, u zavis­
nosti od formalnog statusa njenih clanova, ра u njoj
mozemo ocekivati bliske veze i interakcije izmedu dve
generacije roditelja. Dalje bismo mogli ocekivati da
roditelji pazljivo kontrolisu odnose deteta sa vrsnjaci­
та (ukoliko је u pitanju srednja klasa) ili da ti odnosj
deteta sa vrsnjacima budu relativno nezavisni od ro­
diteljske kontrole (ukoliko је u pitanju radnicka klasa).
Tako se u nekiIn »porodicama polozaja« socijalizacija
deteta moze sprovodidti u drustvu vrsnjaka. Nasa pret­
postavka је da се se u »porodicama polozaja« pojavlji­
vati slab odnosno zatvoreni komunikacioni sistemi.

2. Porodice orijentisane па licnost

Nasuprot »porodici polozaja« imamo tip porodice
u kojoj oblast odlucivanja, promena i rasudivanja vise
zavise od psiholoskih оsоЪiпа licnosti nego od njihovog
formalnog statusa. Ј asno је da su u takvim porodicama
interakcije ogranicene, а ta ogranicenja su uslovljena
staroscu i statusom Clanova. Medutim, znacaj statusa
(starost, pol, odnosi medu generacijama) bice ovde та­
nji nego u »porodicama polozaja«. Nasuprot onome sto
se dogada u nekim »porodicama polozaja«, socijalizacija
deteta nece nikada biti prepustena grupi vrsnjaka. Ро­
llasanje deteta medu vrsnjacima bice predmet razgovora

Ј ezik i drustvene klase 97

sa roditeljima, а ne njihove kontrole. U porodicama ori­
jentisanim па licnost pojavljivace se jaki odnosno otvo­
reni komunikaconi sistemi.

ЈП

DISKUSIJA: »PORODICE POLOZAJA«
- »PORODICE LICNOSTI« 1 OTVORENI -

ZATVORENI KOMUNIKACIONI SISTEMI

1. Porodice о'гiјеntsаnе па 1.icnost - otvoreni
komunikacioni sistemi

U ovakvim porodicama granice do kojih odluke
J:nogu biti predmet otvorene diskusije vise su odredene
psiholoskim karakteristikama licnosti nego njenim for­
malnim statusom. Ј ednostavno receno, u mnogim aktiv­
nostima stаtпs koji se pripisuje Clanu porodice imace
manji znacaj od stecenog. Deca се, па primer, u komu­
nikacionom sistemu dobijati uloge п zavisnosti od svo­
јЉ osobenih drustvenih, afektivnih i kognitivnih ka­
rakteristika. Jasno је da, ako postoji manja segregacija
шеdu ulogama, i ako su one definisane па manje for­
malan nacin, onda се i roditelji i deca imati па raspo­
laganju veci broj mogucnosti, odnosno uloge izdiferen­
cirane prema licnostima. Kada su uloge naglaSeno izdi­
ferencirane (veci broj alternativnih uloga u razliCitim
drustvenim situacijama), onda se mogu praviti i nuditi
licni izbori, а generise se i posebna vrsta komunikacije.
Nije samo u pitanju vise govora vec su u pitanju ро­
sebne vrste govora. Sudovi, njihove osnove i posledice
Cinice istaknuti sadrzaj komunikacije. Sistem uloga се
stalno izazvati i podsticati verbalno signalizovanje, eks­
pliciranje individualnih namera, kvalifikacija i sudova,

7 Jezik i drustvene klase

Page 51

Bazil Bernstajn

а tezice i da se prilagodi razlicitim namerama svojih
Clanova i da ih asimiluje. S drugog stanovista gledano,
nloze se reci da deca ovde socijalizuju svoje roditelje
isto ko1iko i ovi njih, jer su roditelji veoma osetljivi па
licne karakteristike svoje dece. One se verbalno ostva­
ruju i ulaze и komunikacioni sistem. Tako се se razvijati
»otvoren« komunikacioni sistem, koji се negovati i
obezbedivati lingvisticka sredstva i ucenje uloga za
verbalno signalizovanje i ekspliciranje individualnih
razlika, kao i za objasnjavanje sudova, njihovih osnova
i posledica. Od bitnog је znacaja da се tu sistem uloga
podsticati komunikaciju i orijentaciju, и skladu sa то­
tivima i raspolozenjima drиgihЗ•

Isto tako, trebalo bi primetiti da и porodicama
ovoga tipa dete uci da gradi svoju ulogu, jer ти ova
nije formalno odredena. Deca, socijalizovana и takvom
sistemu uloga i komunikacije, исе da se snalaze u dvo­
smislenostima i ambivalentnosti, mada opet moze biti
patoloskih posledica ukoliko dete ne postane u dovoljnoj
meri svesno granica medu ulogama.

2. Porodice orijentisane па polozaj - zatvoreni
komunikacioni sistem

U ovoj vrsti porodice, kao sto smo rekli, sudovi i
procesi odlucivanja vise се zavisiti od statusa clanova
nego od karakteristika licnostJi. Postoj асе podela uloga

3 Videti Bernstein, В. i Henderson, D. »Razlike izmedl.l
dru�tvenih klasa и relevantnosti jezika za socijalizaciju«,
SoclOlogy, Vol. 3, No 1, Jan. 1969. Takode videti Kohn, М. L.
(1959) »Social class and the Exercise of parental authority«
American Sociological Review24, 352-66, КОhn, М. L. (1959),
»Social Class and Parental values« American Journal of
Sociology, 1964.

Ј ezik i d1'ustvene klase 99
-------- ------------------------------------------

i formalno razgranicenje domena odgovornosti prema
starosti, polu i statusnom odnosu generacija. Granice
medu domenima, umesto da podsticu diskusiju i prila­
godavanje, mogu izazvati sukobe zbog relativne тОС'l
koja је inherentna razlicitim statusima. Deciji komu­
nikacioni sistema moze Ы ti »otvoren« samo и odnos u
medu vrsnjacima, koji onda postaju znacajan cinilac u
ucenju !i relevancijama. 1 dok је и porodicama orijenti­
sanim па licnost socijalizacija reciprocna, и »porodi··
сата polozaja« ona tezi da bude jednostrana. Manje је
verovatno da се ovde sistem uloga favorizovati verbalno
razradivanje individualnih razlika ili pak dovoditi do
verbalnog razradivanja sudova, njihovih osnova i ро­
sledica; оп ne podstice verbalno istrazivanje individual­
nrih namera i motiva. U porodici orijentisanoj па licnost
Ысе deteta se razvija diferencirajuci se, и skladu sa
stalnim prilagodavanjem verbalno ,ostvarenim i razra­
denim namerama, kvalifikacijama i motivima drugih.
U »porodd.cama polozaja« dete prihvata statusne zahteve
i reaguje па njih. Ovde se uci ulozi koja bi se mogla
nazvati kolektivnom, za razliku od individualnih uloga
и porodicama orijentisanim па licnost. U »porodIicama
polozaja« broj mogucnosti koje su inherentne ulogama
(izdiferenciranost uloga) relativno је ogranicen, ра se
stoga и komunikacionom sistemu smanjuje stepen in.di­
vidualne selekcije alternativa. Svakako da i и »poro­
dJicama polozaja« postoji osetljivost па osobenosti ilс­
nosti, аН је vazno da ta osetljivost verovatno ne dostize
nivo verbalne razradenosti da bi mogla postati predmet
narocite percepcijske aktivnosti ,i kontrole. U »poro­
dicama polozaja« dete se razvija unutar nedvosmislenih
uloga и svojoj porod!ici ili unutar jasno strukturiranih
uloga и drustvu svojih vrsnjaka, odnosno i и jednoj i u

rugoj sredini. Tako је manje verovatno da се ova deca

Page 100

196 Bazil Bernstajn

ВОТТ, Е. (1957), Faтily and Social Network, Tavistock.

BRANDIS, W. and HENDERSON, D. (1'970), Social Class,
Language and Coттunication, Routledge & Kegan Paul.

СООК, Ј. (1970), 'An Enqиiry into Patterns of Communication
and Control betweel1 Mothers and their Children in Dif­
ferent Social Classes', University of London Library (Ph.
D. thesis).

COOK-GUMPERZ, Ј. (1972а), Socialization and Social Соn­
trol, Routledge & Kegan РаиЈ.

COOK-GUMPERZ, Ј. (1972Ь), CLass, Codes and Control, vol.
П, Bern5tein, В. (ed.), Routledge & Kegan Paul, ch. П.

DEUTSCH, М. et. а!. (005) (1967), Тће Disadvantaged Child,
New York: Basic Books; 1968, Social Class, Race and
Psychologicab Developтe1tt, Holt, Rinehai!1; & Winston..

DOUGLAS, М. (1966), Purity and Danger, Routledge & Kegan
Paul.

GINSBERG, Н. (1972), Тће МуЉ о! Ље Deprived Child,
Prentice НаП.

HANSEN, D. (1965), 'Personal and positional influences in
informal groups', Social Forces, 44.

HENDERSON, D. (1970), 'Contextual specificity, discretion
and cognitive socialization', Sociology, 3.

LAВOV, W. (1970), 'The logic of non-standard English',
Language and Poverty, Williams, F. (ed.), Markham Press,
reprinted in Ореn University Course Unit.

ROBINSON, W. Р. and RACKSTRAW, S. Ј. (1972), А Ques­
tion ој Answers, vols, 1 & П, Routledge and Kegan Paul;
see also RoWnson, W. Р., CLass, Codes and Control, vol. П.
Bernstein, В. (ed.), Routledge & Kegan Paul, сЬ. 8.

TURNER, G. (1972а), Class, Codes and Control, vol. П, Bern-
5tein, В. (ее.), ch. 7.

TURNER, G. (1972Ь), 'А socio-lingttistic analysis of the
regulative context' (forthcom.ing monograph).

\VEBER, L. (1971), Тће English Injant School and Infant
Education, Center for Urban Education Book, Prentice
НаП.

SADRZAJ

PREDGOVOR - - - - - -- - - -

1 ZAJEDNICKI JEZIK (NEKE SOCIOL08KE IM­

PLIKACIJE JEDNOG LINGVISTICKOG ОВНА-

SCA

II SOCIOLINGVISTICKI PRISTUP SOCIJALNOM

UCENJU - - - - - - - - - -

III LINGVISTICKI KODOVI 1 GRAMATICKI ELE­

MENTI- - - - - - - - - - -

IV SOCIOLINGVISTICKI PRISTUP SOCIJALIZA-

CIJI - - - - - - -

V DRUSTVENA KLASA, JEZIK 1 SOCIJALI-

ZACIJA

УI KRITIKA KONCEPTA »NADOKNADUJUCE

OBRAZOV ANJE«

VП POGOVOR - -

BIBLIOGRAFIJA

5

19

45

76

87

121

148

163

187

Page 101

Bazil Bernstajn:

JEZIK 1 DRUSTVENE KLASE

*

Izdanje Beog�adskog izdavacko-grafickog zavoda,
Bulevar vojvbde Misica 17, 11000 Beograd
*

Za izdavaca: Vladimir Stojsin
*

Tiraz: 3.000 primeraka
*

Stampa: Beogradski izdavacko-graficki zavod

Similer Documents