Download Kalki Tamil Novel - Mohini Theevu PDF

TitleKalki Tamil Novel - Mohini Theevu
File Size200.4 KB
Total Pages46
Document Text Contents
Page 2

க3 சைட ெபா, (பாŒ ž& ெபா, காதC ெபா.

இத அபதைத எதைன ேநர சŒ( ெகா+-ப(? எD( ேபா
Eடலாமா எ2 ேதாŠய(.

இத சமய3 இைடேவைளகாக Eளž ேபாடாக. சாதாரணமாக
F�மா ெகாடைககG இைடேவைள ெவGச ேபாட( ெப-பாலான
ர�கக ?2 �2 3-H பாப( வழக. அத காரண எனெவப(
அ2 எனž EளŒய(. F�மா 3ைரŞ உŞரற ெபாைம �ககைள
பா( பா( அC( ேபான கக உŞ-ள உைம ம�தகG
�ககைள பாக E-=வ( இய=தாேன? ெதşத �க ஏேத�
ெதப&Œறதா எ2 நா� அைறž 3-H பாேத. இத
உபேயாகமற F�மாைவ பாக வத அச&தனைத இ� யாேர� ஓ
அŠ�கமான ம�த-ட பŒ( ெகாவ3 ச2 Jம3 உடாகலா
அலவா?

அவா2 ?2 �2 பாத ேபா( ெதşத �க ஒ2 உைமŞேலேய
ெதşத(. யா எப( உடேன =லபடEைல. அத ம�த- எைன பா(
ஒ- =னைக =şதா. நா பட அவ3ைய அவ- ப& ெகா+-க
ேவ& எ2 ேதாŠய(.

சKைஞŞனா நாக �கம ெசாš ெகா+-த சமய3, எ
பக3 உகா3-த ஒ- ரFக, "?த பாடாவ3 பட! ஒேற கா
Nபா தட!" எ2 இைரச ேபா& ெகா& எD( ேபானா.

ச2 Oர3š-( =னைக =şத ம�த அத சதபைத நDவ
Eட �டா( எ2 பரபர=ட எD(வ( எ பக( நாகாšŞ
உகாதா.

"என ேச3?" "என சமாசார?" "வீ+ எலா- ெசௗŒயமா?" "பட
?த ேமாசமாŞ-Œறேத!" எ2 ேRமலாபகைள Eசாş( ெகாேட, அத
ம�த யாராŞ-ž எ2 ேயா�( ெகா+-ேத. ேப? வாŒ,
"இேபா( எேக ஜாைக?" எ2 ேகேட.

"ஜாைகயாவ(, மணா க+யாவ(? ஜாைக Œைடகாதப+Şனா தா
��மா ெகாடைகŞலாவ( ெபாDைத ேபாகலா எ2 வேத. இேக<
இத லசணமாŞ-Œற(. ம2ப+< பமாAேக 3-H ேபா Eடலாமா
எ2 �ட ஒெவா- சமய ேதா2Œற(" எறா.

பமா எற வாைதைய ேகட( அத ம�தைர பŠ எனž JைனA
வ( Eட(.

அத ம�த எ பைழய �ேநŒத. கபைன< ரசைன< பைடதவ.
கEைதŞC காEய3C �DŒயவ. அப+பட ம�தக வாைகŞ
ெவŠ ெப2வ( அUவதாேன? பாரத நா+ Hைழக வVŞைலெய2
க& பமாAž ேபானா. இவ-ைடய அ3ட அேக< ெதாட(
ெசற(. இவ ேபா ேசத �ல நாைளெகலா ஜபா <த Wட(.
ஜபா�ய ைசயக மலா நாைட ைகபŠ ெகா& பமாE X(
பைடெய&( வதன. Yவேனாபாய ேத+ பமாAž ெசற �ேநŒத Yவ

Page 23

காşயமாŞ-தாC அதனா அவ�ž �+E நைமதா உடாž எ2
இ-வ- �+A ெசதாக.

அEதேம =வனேமாŒ� வடேதச3š-( வத வாšபைனேபா ேவட
தş( ெகா& வதா. அவaைடய உபாய பšத(. ம3வாணைன அவ
ச3க �+த(. ஆகா! ம�த இதய3 மமைத தா எனெவ2
ெசாவ(? ம3வாணைன �த�தš ச3த அேத Eனா+Ş
=வனேமாŒ�Ş இதய U& தள( 3ற( ெகாட(. அ( வைரŞ
அவ கடŠயாத உண� ெவள அவைள ஆ ெகாட(. அவ
உளகடš மைல ேபாற அைலக எD( EDதன. =யC ெதறC
கல( அ+தன. žOகல� ேசாA இப� ேவதைன< அவ X(
ஏககால3 ேமா3ன. த�ைடய இ-தய3 என ேநத(, எதனா
ேநத(, எபைதெயலா அசமய அவ ெதGவாக ெதş(
ெகாளEைல ேபாக ேபாகதா ெதş( ெகாடா. ெதş( ெகாட Hறž
ஏ அத வாšபைன ச3ேதா. அவைன ச3பதகாக ஏ இவளA
Hரயாைச எ&ேதா எெறலா அவ வ-(ப+ ேநத(..."ஐதா அ3யாய

அத ெபணர� கைதŞ இத கட(ž வத ேபா(, ஆடவ
ž2Œ&, "ெபகG Eஷயேம இப+தாேன? வீ H+வாத H+(
ேவடாத காşயைத ெச( E&வ(? அ=ற அதகாக வ-தப&வ(?
தாக வ-(வ( ம&மா? மறவகைள< ெபாலாத கடகaž
உளாžவ(, இ( ெப žல3 த� உşைம அலவா?" எறா.

அவ�ைடய காதš ஏேதா ம2ெமாV ெசால ஆரHதா. அதž
இடெகாடாம அத ேமாகன =-ஷ கைதைய ெதாட( �Šனா:-

"கா�Şš-( வத ேதேவ3ர �HŞ தைமய மகைன பாத(
ம3வாண�ž அவைன H+( ேபாEட(. ம(ைர மாநகர3 பலாŞர
மகaž ம3Ş இ-த ேபா3C, ம3வாணைன த�ைம j3-த(.
கா�Şš-( வத ேகாEத எ� வாšப அத த�ைம ேநாž
ம-தாவா எ2 ேதாŠய(. ேகாEத�ட அதரக அHமான(ட
ேப�னா; ந=şைம பாரா+னா. அ+க+ வரேவ& எ2
வ=23னா. ேகாEத �ப கைலைய பŠ நž அŠ3-தா.
இலŒயக கEைதகGC பŞ� உைடயவனாŞ-தா. ஆைகயா,
அவ�ட அளவளாE ேப?வதž ம3வாண�ž KகA E-பமாŞ-த(.
ேகாEத, "எனž இத நகş உறEன அ3க ேப இ-Œறாக.
அவகைளெயலா பாக ேவ&. ஆŞ� அ+க+ வர பாŒேற!"
எறா.

ம3வாண�ைடய Eரதைத பŠ அŠ( ெகாட ேகாEத, தனž
ஒ- Eரத உ& எ2 ெசானா. அதகாக ஆசார Jயமகைள தா
க+பாக JயKபதாகA, எவைர<ேம தா ெதா&வ( இைல; தைன

Page 24

ெதா&வதž E&வ( இைலெய2 ெசானா. இைத பŠ ம3வாண
எத Eதமான சேதக� ெகாளEைல. ேகாEத�ைடய ஆசார Jயமைத
தா எதகாக ெக&க �யல ேவ& எ2 இ-( Eடா.

பா+ய žமாş =-ட ேவட U& அ+க+ �ப �ட(ž வ(
ேபாவ( பŠ ேதேவ3ர �HŞ மன3ேல கவைல உடாŞ2.
இ3š-( ஏேத� Eபhத Eைளய ேபாŒறேதா எ2 பயபடா. பயைத
ெவGபைடயாக ெசாலாமC, இரக�யைத ெவGŞடாமC, தம( lட�ட,
"ேகாEத வர ெதாடŒய3š-( உ�ைடய ேவைலŞ தர
žைற(Eட(" எறா. அவ அைத ஆேசH(, "ேவைல அHE-3
அைட3-Œற(" எறா. பா+ய žமாşேயா ேதேவ3ர �HŞ
ஆேசபகைள ெபா-ப&தEைல. இத JைலைமŞ ேதேவ3ர �H
தEயா தE( ெகா+-தா. அதž தžதா ேபா, அவ-ைடய
கவைலைய அ3கமாž ப+யான காşய ஒ2 Jகத(. ம(ைர நகş ஒற
தைலவ, ஒெவா- நாa ேதேவ3ர �HŞ �ப �ட(ž வர
ெதாடŒனா. "யாேரா =3தாக ேசாழ நா+š-( ஒ- lட
வ3-Œறானாேம?" எெறலா Eசாரைண ெசய ெதாடŒனா.
ேதேவ3ர �Hயா மன3 பய( ெகா& ெவGபைடயாக ைதşயமா
ேப�னா. "இேக வ( ெதாதரA ெசதா பா+யşட ெசாேவ" எ2
ஒற தைலவைன பய�23னா. அதெகலா ஒற தைலவ
பயபடEைல. ம2ப+< ம2ப+< வ( ெகா+-தா.

ஒ- நா, ேகாEத ேவட U& வத ராஜžமாş ம3வாண�ட ேப�
E& ெவGவத ேபா(, ஒற தைலவ பா( Eடா. "\ யா? எேக
வதா?" எ2 ேகடா. சேதக ெகா& தைலபாைகைய இD(
Eடா. உடேன =வனேமாŒ� ெரௗராகார அைட(, ஒற தைலவைன
க+( 3+னா. அவ ந&ந&Œ ம�= ேக& ெகாடா. Hறž
ேபா Eடா. இெதலா அைரžைறயாக உேள த ேவைல �ட3
ேவைல ெச( ெகா+-த ம3வாண கா3 EDத(! ேகாEத�ைடய
அ3கார ேதாரைணயான ேப? žரC அவ�ž Eயைப< ஓரளA
3ைகைப< உடாŒன. ேகாEதைன பŠ ஏேதா ஒ- மம
இ-Œறெத2 ஐய அவ மன3 உடாŞ2.

இ( Jகத �ல நாைளெகலா பராŒரம பா+யş ெவŠைய
ெகாடா&வதகாக ஒ- 3-Eழா நடத(. அைறž பா+ய-
அவ-ைடய žமாş< ரத3 அம( ஊவல ேபானாக. அேபா(
ம3வாண �ப �ட3 ேம மாட3 J2 ஊவலைத பா(
ெகா+-தா.
ேசாழ ராஜžமார�ைடய மன அேபா( ெபş( கலகைத அைட3-த(.
அவ ம(ைரž வ( பல மாதக ஆŒ Eடன. ஆŞ� வத காşய
Jைறேவ2வதž வV எைத< அவ காணEைல. உதமேசாழைர
ைவ3-த �ைறž க&காவ ெவž பலமாŞ-தைத அவ ெதş(
ெகா+-தா. எதைன எதைனேயா <3கைள அவ உள கபைன
ெசத(. ஆனா, ஒŠC காşய�3 அைடயலா எற Jசய
ஏபடEைல. நாளாக ஆக, பராŒரம பா+ய X( அவ�ைடய žேராத

Similer Documents