Download kebun makrifat PDF

Titlekebun makrifat
File Size618.4 KB
Total Pages171
Table of Contents
              Hikmah Tidak Akan Berpengaruh Terhadap Kalbu Yang Merosak
	WARKAH-WARKAH [KASIH SAYANG]
PESANAN ATAU PERINGATAN!?
PERKHABARAN
PERINGATAN
az-Zahra & Kefasihan
	KHOTBAH Fathimah az-Zahra
	BIBLIOGRAFI
	Rujukan kitab-kitab Ahlu Sunnah Wal Jamaah
            
Document Text Contents
Page 1

H I K M A H T I D A K A K A N B E R P E N G A R U H T E R H A D A P
K A L B U Y A N G M E R O S A K

“ D U N I A I N I A D A L A H N E G E R I Y A N G B E N A R B A G I
M E R E K A Y A N G B E R S I K A P B E N A R T E R H A D A P N Y A ,

N E G E R I Y A N G S I H A T B A G I M E R E K A Y A N G
M E M A H A M I N Y A , N E G E R I Y A N G K A Y A B A G I M E R E K A
Y A N G B E R B E K A L D I R I D A R I N Y A , N E G E R I N A S I H A T
B A G I M E R E K A Y A N G M A H U M E N G A M B I L N A S I H A T

D A R I N Y A , M A S J I D P A R A K E K A S I H A L L A H D A N T E M P A T
S H A L A T P A R A M A L A I K A T - N Y A , T E M P A T T U R U N N Y A

W A H Y U , T E M P A T B E R L A B U H P A R A W A L I A L L A H , D I
M A N A M E R E K A M E N C A R I R A H M A T A L L A H D I

D A L A M N Y A D A N B E R U N T U N G M E M P E R O L E H S Y U R G A D I
D A L A M N Y A . ”


“SETIAP ORANG YANG TELAH DEWASA (AKIL BALIGH) PASTI ADA
KAITANNYA DENGAN AL-QURAN YANG DITURUNKAN ALLAH Azza
Wa Jalla.”

:: MUKADDIMAH ::
“Bukanlah termasuk perbuatan yang aib atau hina jika perkara yang baik di
pandang remeh oleh orang lain, kerana kesempurnaan hanya bagi ALLAH
semata.Tetapi…Aib itu, justeru bagi orang yang melihat suatu kesalahan,
tapi tidak mahu menunjukkan ke arah yang benar. Begitu juga aib tersebut
akan menimpa orang yang menunjukkan ke arah yang benar, tetapi tidak
mengetahui (mengakui) kesalahannya sendiri.”

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Maha Mencipta; yang
menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah! Tuhan Yang Maha
Pemurah; Yang mengajarkan dengan pena; Yang mengajarkan kepada
manusia apa-apa yang tiada diketahuinya; Sekali-kali janganlah!
Sesungguhnya manusia amat derhaka kerana ia melihat dirinya telah kaya-
raya; Sesungguhnya kepada Tuhanmu, kembalinya kamu, Adakah engkau
(kamu) lihat orang melarang? Hamba... Ketika ia sembahyang? Adakah
engkau (kamu) lihat, jika yang melarang itu di atas petunjuk? Atau
menyuruh dengan takwa? Adakah engkau (kamu) lihat jika ia mendustakan
dan berpaling? Tidakkah ia tahu bahawa sesungguhnya ALLAH Maha
Melihat? Sekali-kali janganlah begitu! Demi, jika ia tidak berhenti (dari
kemunafikan). Nescaya akan ALLAH Azza Wa Jalla tarik ubun-ubunnya;
Iaitu ubun-ubun yang dusta lagi bersalah; Maka hendaklah ia memanggil
golongannya; Nanti akan ALLAH Azza Wa Jalla panggil Zabaniah; Sekali-kali
janganlah begitu! Janganlah engkau (kamu) ikut orang yang bersalah itu
dan sujudlah (kepada ALLAH Azza Wa Jalla) serta berhampir dirilah
(taubat).

Kamu (manusia) telah dilalaikan oleh perlumbaan (memperbanyakkan
harta-benda dan anak-anak) sehingga kamu (manusia) masuk kubur.
Sekali-kali jangan begitu! Nanti kamu (manusia) akan mengetahui.
Kemudian... Sekali-kali jangan begitu! Kalau kamu (manusia) mengetahui
dengan ilmu yang yakin. Sesungguhnya, kamu akan melihat neraka.

Page 85

menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkan kepada
kamu. ALLAH Azza Wa Jalla menurunkannya dengan ilmu-Nya dan malaikat
juga turut menjadi saksi; Dan cukuplah ALLAH Azza Wa Jalla menjadi saksi
(kebenaran Al-Quran). Sesungguhnya orang-orang yang kafir (berdosa)
serta menghalang orang-orang lain dari jalan ALLAH Azza Wa Jalla (agama:
Islam). Sebenarnya mereka telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-
jauhnya; Sesungguhnya orang-orang yang (ingkar/derhaka) serta berlaku
zalim. ALLAH Azza Wa Jalla tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka
dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka; Selain dari jalan (yang
membawa) ke Jahannam yang mereka akan kekal di dalam selama-lamanya
dan balasan yang demikian itu adalah mudah bagi ALLAH Azza Wa Jalla.

Sesudah itu, orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, ALLAH Azza
Wa Jalla akan menyempurnakan bagi mereka pahala (balasan) mereka dan
Dia akan menambahkan lagi limpah kurnia-Nya kepada mereka. Sebaliknya
orang-orang yang enggan (kepada ALLAH Azza Wa Jalla) dan berlaku
sombong takbur. Maka ALLAH Azza Wa Jalla akan menyeksa mereka
dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dan mereka pula tidak akan
memperoleh selain daripada ALLAH Azza Wa Jalla sesiapa pun yang akan
menjadi pelindung atau penolong bagi mereka. Wahai sekelian umat
manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhanmu
(Yang Maha Agung) dan ALLAH Azza Wa Jalla telah menurunkan kepada
kamu (Al-Quran sebagai) cahaya yang menerangi (segala apa jua yang
membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat
kelak); Oleh itu, orang-orang yang beriman (serta takwanya) kepada
ALLAH Azza Wa Jalla dan berpegang teguh kepada (Al-Quran). Maka
ALLAH Azza Wa Jalla akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya
(yang khas iaitu syurga) dan limpah kurnia-Nya (yang tidak terkira); Dan
ALLAH Azza Wa Jalla akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus yang
membawa kepada-Nya.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku serta sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki; Dan jika
kamu junub maka mandilah; Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan lalu
kamu tidak memperolehi air, maka bertayammumlah dengan tanah yang
baik (bersih); Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. ALLAH
Azza Wa Jalla tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya
kamu bersyukur; Dan ingatlah kurnia ALLAH Azza Wa Jalla kepadamu dan
perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu ketika kamu
mengatakan; “Kami dengar dan kami taati” (Aku bersaksi bahawa tiada
Tuhan yang disembah selain ALLAH). Dan bertakwalah kepada ALLAH Azza
Wa Jalla, sesungguhnya ALLAH Maha mengetahui isihati (mu). Hai orang-
orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) kerana ALLAH Azza Wa Jalla; Menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu
lebih dekat kepada takwa; Dan bertakwalah kepada ALLAH Azza Wa Jalla.
Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; Hai
orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat ALLAH Azza Wa
Jalla (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud

Page 86

hendak memanjangkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka
ALLAH Azza Wa Jalla menahan tangan mereka dari kamu; Dan bertakwalah
kepada ALLAH Azza Wa Jalla; Dan hanya kepada ALLAH Azza Wa Jalla
sajalah orang-orang mu’min itu harus bertawakkal. Dengan Kitab itulah
ALLAH menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan
keselamatan; Dan (dengan Kitab itu pula) ALLAH Azza Wa Jalla
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang
benderang dengan seizin-Nya; dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus;
Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa
yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula)untuk
menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, nescaya (tebusan
itu) tidak akan diterima dari mereka; Dan mereka beroleh azab yang pedih;
Mereka ingin keluar dari neraka. Padahal mereka sekali-kali tidak dapat
keluar daripadanya; Dan mereka beroleh azab yang kekal.

Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan (kezaliman atas
diri sendiri) itu dan memperbaiki diri; Maka sesungguhnya ALLAH Azza Wa
Jalla menerima taubatnya. Sesungguhnya ALLAH Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang; Dan ALLAH Azza Wa Jalla telah turunkan kepadamu Al-
Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya
iaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang ALLAH Azza Wa Jalla
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap
umat di antara kamu, ALLAH Azza Wa Jalla berikan aturan dan jalan terang.
Sekiranya ALLAH Azza Wa Jalla menghendaki, nescaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja) tetapi ALLAH Azza Wa Jalla hendak menguji kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlumba-lumbalah berbuat
kebajikan; Hanya kepada ALLAH Azza Wa Jalla kembali kamu semuanya
lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu;
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang di turunkan ALLAH Azza Wa Jalla dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu mereka; Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan ALLAH
Azza Wa Jalla kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum ALLAH Azza
Wa Jalla), maka ketahuilah bahawa sesungguhnya ALLAH Azza Wa Jalla
menghendaki akan menimpa musibah kepada mereka disebabkan
sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia
adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka
kehendaki; Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) ALLAH
Azza Wa Jalla bagi orang-orang yang yakin? Hai orang-orang yang beriman,
barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak ALLAH
Azza Wa Jalla akan mendatangkan suatu kaum yang ALLAH Azza Wa Jalla
mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya; Yang bersikap lemah
lembut terhadap orang yang mu’min; Yang bersikap keras terhadap orang-
orang kafir (ingkar/derhaka); Yang berjihad di jalan ALLAH Azza Wa Jalla
dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia
ALLAH Azza Wa Jalla, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya;
Dan ALLAH Maha Pemberi lagi Maha Mengetahui.

Apabila kamu menyeru (mereka) untuk sembahyang; Mereka
menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah
kerana mereka benar-benar kaum yang tidak mahu mempergunakan akal;

Similer Documents