Download Kenneth Hagin - Isten Gyógyszerei PDF

TitleKenneth Hagin - Isten Gyógyszerei
File Size200.8 KB
Total Pages30
Document Text Contents
Page 2

testvérünk munkái kedvesek az Úr előtt, Isten Igéje szól felénk általa. Talán 15 évvel ezelőtt
hallgattam az első magnókazettára felolvasott, lefordított Kenneth Hagin tanítást. Már akkor
is, de különösen az utóbbi 8 évben teljesen átformálta az egész hitéletem, énem, gondol-
kodásom, az Úrhoz való viszonyom. Az Úrtól kapott tanításaival az egész világot formálta,
formálja és korrigálja. Ezek a tanítások talán tíz évvel ezelőtt is már közkézen forogtak Deb-
recenben, mert volt egy fehér hajú vidám idős ember, akire ha ránéztünk, láttuk, hogy
állandóan mozog a szája. Imádkozott. Ő volt az, aki gépelte ezeket szorgalmasan megkopott
írógépén és adta kézről kézre, hogy felnőjön egy generáció, aki teljes szívvel ragaszkodik
Jézushoz. A szüntelenül imádkozó Szűcs József testvérünk már hazament az ő Urához. Lát--
tuk rajta, hogy az imádság néki a szív szellemi állapota. Láttuk, hogy akit áthat az imádság
szelleme, az látja maga előtt az elveszetteket és állandóan könyörögni fog a megszaba-
dulásukért. Ez a könyv azért jelenhetett meg, mert voltak és vannak ilyen testvéreink.Az
imádság szelleme a hívő embert a térdeire kényszeríti. Meghatározza cselekvéseit és
gondolatait. Ezt jelenti az Úrnak való engedelmességben járás. Csak a feltétel nélküli
engedelmesség után jön az Úrnak kenete.

Közreadjuk ezt a könyvet és tudjuk, hogy segítségedre lesz, hogy tudj engedelmeskedni,
megismerd, hogy milyen hatalmad van neked is Jézus Krisztusban. SHALOM.

Debrecen, 1992. november

1. fejezet

ISTEN GYÓGYSZEREI

„Fiam, az Én szavaimra figyelmezz, tartsd meg ezeket a te elmédben. Ne távozzanak el a
te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és
egész testükben egészség." (Péld 4:20-22)

Egy jó utalásos bibliafordítás széljegyzete úgy adja vissza az utolsó kifejezést: „és
gyógyszer egész testüknek."

Istent érdekli a gyógyulásunk, ha betegek vagyunk. Érdekli az is, hogy egészségesek
maradjunk. Gyógyulásunkért és egészségünkért Ő előkészületeket tett - Isten gyógyszerét
adta.

Mik ezek az előkészületek? Mik a jogaink? Mi a miénk ténylegesen, amikor testi
gyógyulásról és egészségről van szó? Hogyan deríthetjük ki pontosan, mi a biztosított
számunkra?

Csak egy út van. Isten Igéjének állandó, gondos, szorgos, tiszteletteljes, imádságos
tanulmányozása.

Betegen születtem. Sose volt rendes gyermekkorom. Sose futottam és játszottam úgy, mint
más gyerek. Sose aludtam jól éjjel. Sose volt egy egészséges napom, nem 17 éves koromig.
Kisgyermekként, majd 17 évesként ültem és majdnem nyitott szájjal és kiguvadt szemmel
néztem azokat a dolgokat, amiket más gyerekek meg tudtak tenni. Szívem legnagyobb,
elemésztő vágya az volt, hogy jól legyek.

15 évesen teljesen ágyhoz kötött lettem. Itt a betegágyon, ahol 16 hónapig feküdtem,
megtudtam, hogyha létezik bármi segítség számomra, annak a Bibliában kell lennie. Istennél

Page 16

A BOLDOGULÁS RECEPTJE

Harmadszor, az istenfélelem boldogulást biztosít.

A Biblia azt mondja, hogy amíg Uziás király az Urat kereste, Isten jómódot adott neki.
(2Krón 26:5)

Továbbá Józsué szolgálatának korai napjaiban, amikor Mózes helyébe kellett lépnie
(gondolj bele, ha Mózes helyébe kellett lépnie valakinek). Isten pontosan megmondta neki,
hogyan boldoguljon:

„El ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és
nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó
szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz." (Józs 1:18)

Épp itt pedig szövegünkben Pál azt mondta Timóteusnak: „Ezekről gondolkodjál, ezeken
tégy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt." (Tim 4:15) Más szavakkal,
mindenki láthatja.

7. fejezet

ÖRÖKKÉVALÓSÁG AZ ATYA HÁZÁBAN

Negyedszer, az istenfélelem ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT biztosít.

A 91. zsoltárban Isten azt mondta: „Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom neki
az én szabadításomat." (16. vers)

A 34. Zsoltárban azt mondta: „Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat,
hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkadat a csalárd beszédtől."
(13-14. versek)

Az Újszövetségben Péter idézi ezt a Zsoltárt: „Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat
látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot." (lPét 3:10)

A Biblia tanítja, hogy az istenfélelem örökkévalóságot biztosít.

„Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te
atyádat és a te anyádat (ami az első parancsolat ígérettel), hogy jól legyen dolgod néked és
hosszú életű légy a földön." (Ef 6:1-3)

Tanítsd meg erre gyermekeidet, míg kicsik. Ezt az üzenetet Kennek és Patnek majdnem
minden nap taní-tottam. Ezért nem kellett soha egyiküket sem kórházba vinnünk. (Azok a , jó
napok", amikor kórházban vagy.)

Természetesen valaki mindig előkerül és azt mondja: „Ismerem X. Y-t, prédikátor volt és a
fia meghalt 12 éves korában." Nos, ez nem változtatja meg a Bibliát. Talán jó ember volt ez a
prédikátor. Talán szerette Istent teljes szívével, de nem birtokolta azt a kijelentést, amit mi
tudunk.

Látod, a Biblia azt mondja: „A titok az Úré, ami Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok

Similer Documents