Download ΧΑΡΙΤΩΝ Α΄ΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΑ Α-Δ PDF

TitleΧΑΡΙΤΩΝ Α΄ΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΑ Α-Δ
File Size3.0 MB
Total Pages242
Table of Contents
              ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
	ΒΙΒΛΙΟΝ Α΄
	ΒΙΒΛΙΟΝ Β΄
	ΒΙΒΛΙΟΝ Γ΄
	ΒΙΒΛΙΟΝ Δ΄
ΣΧΟΛΙΑ
            
Document Text Contents
Page 1

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ «01 ΕΛΛΗΝΕΣ»

τα περι Χαφέαν και Καλλφρόψ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

Βι6λία Α - Δ

1049 «Ο! ΕΛΛΗΝΕΣ»

Έκδότης 'Οδυσσέας Χατζόπουλος

Page 2

Ο
Χαρίτων ωτό την Αφροδισιάδα
της Καρίας, γραμματέας κά­

πσιου δικηγόρου Αθηναγόρα, είναι

α6έ6αιο πότε ακρι6ώς έζησε. Παρ '

ότι επί μακρόν πολλοί φιλόλογοι τον

τοποθετούσαν στον 40, ακόμη και
στον 50 μΧ. αιώνα, άλλοι δε στον
10 πΧ., πρόσφατα πωτυρικά ευρή­
ματα περιορίζουν τη χρονική περίοδο

κατά την οποία έζησε ανάμεσα στο

τρίτο τέταρτο του lου και το πρώτο

τέταρτο του 20υ μ.Χ αιώνα.

Είναι ο πρώτος μυθιστοριογράφος

της ιστορίας, του οποίου σώζεται α­

κέραιο έργο.

Τά περί Χαιρέαν καί Καλλιρρόην,

μια ερωτική ιστορία με περιπετειώ­

δη ·πλοκή, κατορθώματα, εξωτισμό
και ευτυχές τέλος, με χρονολογία δρά­

σης τον 50 πΧ. αιώνα, είναι ένα ψυ­
χολογικό μυθιστόρημα με δομή τρα­

γωδίας. Συμπυκνώνει τις αφηγημα­

τικές τεχνικές της εποχής και χαρα­

κτηρίστηκε από πολλούς σαν μια αλ­

ληγορία της περιπέτειας της ψυχής.

Page 121

ΧΑΡΙΤΩΝ

θέντα και ληστων; 5 πόσων άκούομεν θεων παίδας

και 6ασιλέων έν δουλε(α γεννηθέντας υστερον άπολα-

6όντας το των πατέρων άξίωμα, τον Ζηθον και τον

'Αμφίονα και Κϋρον; πλεύση μοι και σύ, τέκνον, είς

Σικελίαν- ζητήσεις πατέρα και πάππον, και τά της

μητρος αύτοίς διηΥήση . άναχθήσεται στόλος έκείθεν

έμοι 60ηθων. σύ, τέκνον, άλλήλοις άποδώσεις τούς

γονείς . " 6 ταϋτα λογιζομένη δι ' ολης νυκτος υπνος

έπηλθε προς όλίγον. έπέστη δέ αύτn είκών ΧαιΡέου

πάντα αύτ(iJ όμοία,

μέγεθός τε και όμματα κάλ' έίχυία,

και φωνή ν, και τοία περι χροί" είματα <εστο>.

Έστώς δέ "παρατέθεμαί σοι " φησίν, "ώ γύναι, τον

υίόν. " ετι δέ 60υλομένου λέγειν άνέθορεν ή Καλλιρρόη,

θέλουσα αύτ(iJ περιπλακηναι. σύμ60υλον οδν τον ανδρα

νομίσασα θρέψαι το παιδίον εκρινε .

Χ . ι της δ' ύστεραίας έλθούση ΠλαΥΥόνι τήν αύ­

της Υνώμην έδήλωσεν. ή δέ το ακαιΡον της 60υλης ού

παρέλιπεν, άλλ' "άδύνατόν έστί σοι" φησίν, "ώ γύναι,

τέκνον θρέψαι παρ' ήμίν · ό γάρ δεσπότης ήμων έρω­

τικως σου διακείμενος ακουσαν μέν ού 6ιάσεται δι'

αίδω και σωφροσύνην, θρέψαι δέ παιδέον ούκ έΠΙτΡέψει

120

Page 122

ΤΑ ΠΕΡΙ ΧΑΙΡΕΑΝ ΚΑ Ι ΚΑΑΑIlΨΟΗΝ Β'

μ.ητέρα του ; Πόσα παιδιά θεών και bασιλιάδων έχουμ.ε
ακούσει που , ενώ γεννήθηκαν δούλοι , απέκτησαν αρ­

γότερα τον τίτλο του πατέρα τους ; Ο Ιήθος , ο Αμ.­
φίονας , ο Κύρος5 ... Θα πας κι εσύ για χάρη μ.ου , παιδί
μ.ου , στη Σικελία , θα bρεις τον πατέρα και τον παπ­
πού σου και θα τους διηγηθείς τις περιπέτειες της

μ.ητέρας σου. Τότε θα στείλουν από κει όλο το στόλο

για να μ.ε bοηθήσει . Εσύ, παιδί μ.ου , θα φέρεις πάλι
κοντά τους γονείς σου». Τέτοια σκεφτόταν όλη τη

νύχτα και για λίγο την πήρε ο ύπνος . Της παρουσιά­

στηκε τότε η μ.ορφή του Χαφέα , πανομ.οιότυπη μ.ε

αυτόν,

του έμοιαζε στο ύψος χαι στα όμορφα μάτια

χαι στη φωνή χαι είχε στο σώμα μέχρι χαι τα ίδια

ρούχα6 .

'Ο ' 'Σ ' , ταν εμ.φανιστηκε , της ειπε : « ε σενα εμ.πιστευομ.αι
το γιο μ.ας , γυναίκα» . Ενώ αυτός ήθελε να πει ακόμ.α
κι άλλα , η Καλλφρόη ανασηκώθηκε για να τον αγκα­
λιάσει . Επειδή λοιπόν θεώρησε ότι αυτή ήταν η συμ.­

bουλή του άντρα της , αποφάσισε να κρατήσει το παιδί.
χ. Την επόμ.ενη μ.έρα , όταν η Πλαγγών πήγε να

τη δει, η Καλλφρόη τής ανακοίνωσε την απόφασή

της . Εκείνη έσπευσε να της εξηγήσει ότι η επιθυμ.ία
της δεν μ.πορούσε να πραγμ.ατοποιηθεί λέγοντας : «Θα

είναι αδύνατο για σένα , κορίτσι μ.ου , να μ.εγαλώσεις το

παιδί σου κοντά μ.ας. Ο αφέντης μ.ας , bλέπεις , είναι
ερωτευμ.ένος μ.αζί σου και , παρ' όλο που δεν θα σε

εξαναγκάσει να κάνεις κάτι παρά τη θέλησή σου ,

γιατί είναι ηθικός και σοφός, δεν θα σε αφήσει , ωστό-
λ ' ~" ζ ' λ ' θ ' σο , να μ.εγα ωσεις το παιοι , απο η ια , γιατι α νιωσει

121

Page 241

ΧΑΡΙΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΑ

Τόμ.οι 2

1. Τά περ, ΧαιΡέαν κα, KαλλιppόΗV
Bιbλίιx Κ - Δ'

2. Τά περ, ΧαιΡέαν κα, KαλλιppόΗV
Bιbλίιx Ε' - Η'

Page 242

ISBN 960-382-122-5

Similer Documents