Download Kosti Prednje Noge anatomija zivotinja PDF

TitleKosti Prednje Noge anatomija zivotinja
File Size1.5 MB
Total Pages26
Document Text Contents
Page 1

SCAPULA - LOPATICA

Page 2

Scapula
 trouglatog oblika, osovina

karanio ventralno

 FACIES LATERALIS

 FACIES MEDIALIS seu
FACIES COSTALIS

 SPINA SCAPULAE

 TUBER SPINE SCAPULAE

 JAME

 FOSSA SUPRASPINATA -
uža, nadgrebenska

 FOSSA INFRASPINATA -
šira, podgrebenska

SPINA SCAPULAE

CAVITAS GLENOIDALIS

FOSSA INFRASPINATA

TUBER SPINAE SCAPULAE

FOSSA SUPRASPINATA

INCISURA SCAPULAE

TUBERCULUM SUPRAGLENOIDALE

Page 13

OSSA ANTEBRACHII

Page 14

Sastoji se od dvije kosti, a to su:
1.RADIUS – podlaktica (žbica)
2.ULNA – lakatna kost
Prostor između radiusa i ulne naziva se spatium interosseum antebrachii .

1

2 SPATIUM INTEROSSEUM
ANTEBRACHII

Page 25

Phalanx media
1. Corpus phalangis mediae

– tijelo koronalne kosti

2. Foveae articularis –
zglobne udubine

3. Trochlea falangis mediae
– valjak srednje falange
prsta

4. Processus extensorius –
ispružni izdanak

Page 26

Phalanx distalis
1. Facies parietalis – nokatna

površina
2. Facies articularis – zglobna

površina
3. Processus extensorius –

ispružni izdanak
4. Sulcus parietalis lateralis –

bočni žlijeb
5. Processus palmaris lateralis

– lat. palmarni izdanak
6. Angulus palmaris

proximalis – proksimalni
ugao kopitnice

7. Angulus palmaris distalis –
distalni ugao kopitnice

Similer Documents