Download Kraci Program Godina Pred Polazak u Skolu PDF

TitleKraci Program Godina Pred Polazak u Skolu
File Size476.3 KB
Total Pages41
Table of Contents
              UVOD
I Fizičke i zdravstvene aktivnosti
II Muzičke aktivnosti
III Jezičke i govorne aktivnosti
	1. Uvod
	4. Metodska uputstva
IV Matematičko – logičke aktivnosti
V Socijalne aktivnosti i saznanja u okviru
socio-emocionalnog razvoja
VI Aktivnosti upoznavanja i ovladavanja okolinom
VII Likovne aktivnosti
            
Document Text Contents
Page 1

CRNA GORA


ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
Kra i program za podru ja aktivnosti u
predškolskom vaspitanju i obrazovanju

– RAD SA DJECOM GODINU PRED POLAZAK U ŠKOLU –


Podgorica 2011.

Page 2

Kraći program za rad sa djecom godinu pred polazak u školuKRAĆI PROGRAM ZA RAD SA DJECOM GODINU PRED POLAZAK U
ŠKOLUKOMISIJA ZA IZRADU KRAĆEG PROGRAMA ZA PODRUČJA
AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU, ZA
RAD SA DJECOM GODINU PRED POLAZAK U ŠKOLU:

Pero Vuksanović, Zavod za školstvo, predsjednik
Dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet, lanica
Milijana Milidrag, Ministarstvo prosvjete i sporta, lan
Danka Novović, JPU „Ljubica Popović“, lan
Irena Badnjar, JPU „Đina Vrbica“, lan
Fran Vuljaj, Zavod za školstvo, lan


Zavod za školstvo 2

Page 20

Kraći program za rad sa djecom godinu pred polazak u školu


Takođe je neophodno da se uspostavi korelacija i sa upoznavanjem okoline, u cilju
razumijevanja kvalitativnih i kvantitativnih odnosa, razumijevanja procesa i uzročno-
posljedičnih veza koje se dešavaju u prirodnom i društvenom okruženju.

4. Metodska uputstva

U radu sa predškolskom djecom, matematičko-logičke aktivnosti ne treba
organizovati kao proces prenošenja ili predavanja znanja, već kao praktično
iskustvo – igru, kroz koju će dijete da postepeno otkriva, razvija i nadograđuje
matematičko- logičke pojmove i saznanja.

Princip očiglednosti i princip aktivnosti su primarni principi koji treba da se koriste, s
tim što ne treba zanemariti i ostale didaktičke principe. Djeca treba da na osnovu
sopstvene manipulacije predmetima, posmatranjem i razmišljanjem dolaze do
saznanja. Treba omogućiti da dijete kroz igru: posmatra, istražuje, upoznaje,
predviđa, manipuliše... i na taj način samo dođe do rješenja.

Realizacija i primjena matematičko-logičkih aktivnosti treba da budu u korelaciji sa
ostalim područjima aktivnosti. Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi,
vaspitač/vaspitačica će djeci ponuditi što više materijala i sadržaja iz svih oblasti
vaspitno-obrazovnog rada, a zatim posmatrati, pratiti i direktno podsticati razvoj i
učenje djece.

Vaspitač/vaspitačica:
stvara podsticajnu sredinu u kojoj će dijete da uči oslanjajući se na sopstvena

iskustva i saznanja;
kod djece podstiče unutrašnju motivaciju aktivnostima koje su im zanimljive;
bira sredstva i sadržaje, vodi računa da aktivnosti nijesu previše lake, a ni

previše teške (da djeca ne bi odustala);
omogućava djeci da rješavaju problem situacije, uočavaju uzročno posledične

veze, sličnosti i razlike, upoređuju i analiziraju, da sami tragaju i da svako
saznanje bude njihovo sopstveno otkriće;

djecu često stavlja u situaciju da saopštavaju i argumentuju sopstvene stavove
i ideje;

budi potrebu za sticanjem novog iskustva;
omogućiti djeci da uče na njemu svojstven način, usklađen njegovim

mogućnostima;
omogućava da djeca za rješavanje jednog, istog problema koriste više pristupa

i mogućnosti;
po potrebi daje informacije i uputstva, pomaže i usmjerava djecu, ali im ne nudi

gotove odgovore i rješenja;
pažljivo posmatra i prati rad djece, postavlja pitanja koja su jasna i određena,

daje kratak i jasan odgovor, ne rješava problem umjesto djece, ne smije biti ni
previše sugestivan/na, ni previše pasivan/na.
Zavod za školstvo 20

Page 21

Kraći program za rad sa djecom godinu pred polazak u školu


Literatura:
1. Grupa autora: Priručnik za vaspitno-obrazovni rad u predškolskim

organizacijama, Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja grada
Beograda

2. Milo Latković, Dušan Lipovac, Velimir Soterović: Metodika početnih
matematičkih pojmova, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

3. Prentović, R., Sotirović: Metodika razvoja po etnih matemati kih pojmova;
Didakta, 1998.

4. Plan i program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Republički zavod za
unapređenje vaspitanja i obrazovanja, Pedagoški savjet SR Crne Gore

5. Program za podru ja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju,
Ministarstvo prosvjete i nauke, Zavod za školstvo, Podgorica, 2007.

6. Razvojna mapa
7. Šain, M. , Marković, M. , Čarapić, S. i saradnici: Korak po korak u osnove

programa, Kreativni centar, Beograd, 1998.
8. Šain, M., Marković, M., Čarapić, S. i saradnici: Korak po korak 2, Kreativni

centar, Beograd, 2006.
9. Internet izvori:

http://pspasojevic.blogspot.com/2011/02/blog-post_4802.html
http://www.klinfo.hr/detaljnije/hr/ucimo-matematiku-i-prije-skole/17/4203/1/
http://www.belizeka.rs/sr/page/likovni-centar
http://www.roda.hr/tekstovi.php?TekstID=7&Tekst2ID=62&Show=1442Zavod za školstvo 21http://pspasojevic.blogspot.com/2011/02/blog-post_4802.html
http://www.klinfo.hr/detaljnije/hr/ucimo-matematiku-i-prije-skole/17/4203/1/
http://www.belizeka.rs/sr/page/likovni-centar
http://www.roda.hr/tekstovi.php?TekstID=7&Tekst2ID=62&Show=1442

Page 40

Kraći program za rad sa djecom godinu pred polazak u školu


Aktivnosti estetskog doživljaja i procjenjivanja

U okviru ovih aktivnosti djeca treba da:
− posmatraju i uo avaju estetske vrijednosti u neposrednoj okolini (radna soba,

dvorište, sklad boja i oblika, cvije e u parku, spomenici,...);
− procjenjuju sopstvene radove, kao i radove druge djece;
− posje uju izložbe, galerije, muzeje i razgovaraju o onom što su vidjeli/e.


Kompleksne aktivnosti

Likovne aktivnosti su usko povezane sa ostalim podru jima aktivnosti. Na primjer,
u jezi kom centru nakon usvajanja sadržaja neke pri e, djeca mogu ilustrovati te
sadržaje na sebi svojstven na in, kao i u estvovati u izradi slikovnice. Tako e, da
bi se što vjernije izveo dramski prikaz neke pri e, neophodno je izraditi scenu,
maske, kostime i sve potrebne rakvizite.

Korelacija sa matemati ko-logi kim sadržajima prepoznaje se u grupisanju
predmeta istog oblika i materijala, kao i i prilikom izrade slagalica (crtanje –
popunjavanje površine bojom, a zatim od crteža izrada slagalica – pazli) i
pronalaženje dijela koji na slici nedostaje.

Likovne aktivnosti u spoju muzi ko-dramsko-etnoloških susreta podrazumijevaju
posjetu karnevala, plesnih takmi enja, modnih revija itd.

Djeci su veoma interensantne i likovne radionice u prirodi (crtanje na betonu, u
pijesku, oslikavanje kamenja...). U ovu korelaciju spadaju još i istraživa ke i
eksperimentalne aktivnosti u prirodi – prikupljanja prirodnog materijala (šišarke,
žirevi, liš e, cvije e, kamenje, pijesak...) i izrada figura, slika i predmeta od njih.
Posjeta ateljeu poznatog slikara, likovne radionice.

4. Metodska uputstva

Predškolsko dijete na razli ite na ine izražava svoju kreativnost. Likovnim
izražavanjem dijete pokazije šta ga zanima, zabavlja i okružuje. Dje ija djela su
iskrena, jednostavna i spontana, a najve a vrijednost leži u na inu na koji ga dijete
vidi. Uz stalnu pomo i ohrabrivanje vaspita a, djeca e razvijati svoj likovni izraz i
postizati unutrašnje zadovoljstvo onim što rade.

U tom smislu vaspita /vaspita ica treba da:
− stvara prijatnu atmosferu i priprema sredinu za u enje;
− omogu ava da su svi materijali i sredstva na dohvatu djeci;
− posmatra i adekvatno reaguje na dje ijii položaj tijela dok crtaju, izraz lica

(uživaju li ili se dosa uju), šta im predstavlja teško e, šta ih ometa i sl.;
− pokre e unutrašnju motivaciju kod djece;
− podsti e djecu da ispolje svoju individualnost i kreativnost;
− motiviše i ohrabruje djecu koja se teže opredjeljuju za likovne aktivnosti;
− omogu iti djeci da razgovaraju i komentarišu radove koji se, po završetku

aktivnosti, izlažu;
− doprinosi socijalizaciji i saradnji organizuju i grupne oblike aktivnosti;Zavod za školstvo 40

Page 41

Kraći program za rad sa djecom godinu pred polazak u školu


− omogućava djeci da sistematski posmatraju izgled različitih predmeta,
obraćajući pažnju na njihovu boju, oblik, detalje, odnos veličina i istovremeno ih
podstiče da pređu sa opažanja na likovno predstavljanje i opisivanje riječima;

− povezuje ostale vrste stvaralačkog izražavanja sa likovnim izražavanjem
(slikanje uz muziku, ilustrovanje motiva iz bajki, priča, izrada rekvizita i dekora
za dramske i ostale predstave).


Literatura:
1. Karlavaris, B., Kelbli, J., Stanojević Kastori, M.: Metodika likovnog vaspitanja

predškolske djece, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd
2. M. Stanojević Kastori, E. Kamenov, L.V.Pantelejeva: Likovno oblikovanje u

dje jim vrti ima SFRJ i SSSR, Beograd-Moskva, Zavod za udzbenike i
nastavna sredstva, Beograd

3. Grupa autora: Priru nik za vaspitno-obrazovni rad u predškolskim
organizacijama, Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja grada
Beograda

4. Plan i program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Republički zavod za
unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, Pedagoški savjet SR Crne Gore

5. Program za podru ja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju,
Ministarstvo prosvjete i nauke, Zavod za školstvo, Podgorica, 2007.

6. Razvojna mapa
7. Šain, M., Marković, M., Čarapić, S. i saradnici: Korak po korak u osnove

programa, Kreativni centar, Beograd , 1998.
8. Šain, M., Marković, M., Čarapić, S. i saradnici: Korak po korak 2, Kreativni

centar, Beograd, 2006.
9. Internet izvori:

http://pspasojevic.blogspot.com/2011/02/blog-post_4802.html
http://www.klinfo.hr/detaljnije/hr/ucimo-matematiku-i-prije-skole/17/4203/1/
http://www.belizeka.rs/sr/page/likovni-centar
http://www.roda.hr/tekstovi.php?TekstID=7&Tekst2ID=62&Show=1442Zavod za školstvo 41http://pspasojevic.blogspot.com/2011/02/blog-post_4802.html
http://www.klinfo.hr/detaljnije/hr/ucimo-matematiku-i-prije-skole/17/4203/1/
http://www.belizeka.rs/sr/page/likovni-centar
http://www.roda.hr/tekstovi.php?TekstID=7&Tekst2ID=62&Show=1442

Similer Documents