Download Kratka Povijest Kapucinskog Reda PDF

TitleKratka Povijest Kapucinskog Reda
File Size5.8 MB
Total Pages106
Document Text Contents
Page 53

Jedna franjevačka obitelj...
53 Kapucini

stanske crkve sve češće postaju i ţupne crkve u
duhu crkvenoga zakonodavstva.


Misionarski ţar u smislu zasaĎivanja Crkve

(plantatio Ecclesiae), koji je od Francuske
revolucije sve do polovice XIX. stoljeća slabio,
počinje iznova cvasti, naročito u pravcu Bliskog
Istoka, Indije i Afrike.

Uz evangelizacijski rad
kapucini se ističu i na so-
cijalnom i karitativnom po-
lju. Grade sirotišta, bolni-
ce, naročito bolnice za gu-
bavce, a ističu se i na kul-
turnom polju otvaranjem
škola, koledţa, filozofskih
studija i dr. To vrijedi i za
misionarski rad meĎu šiz-
maticima (Turska, Arme-
nija, Sirija, Bugarska, Me-
zopotamija).


Godine 1965. Red broji 15.700 članova. Te

godine, po završetku II. Vatikanskog sabora,
imenovana je posebna komisija koja je imala
zadatak zacrtati pravac obnove zakonodavstva
prema koncilskim zahtjevima.

Na posebnom Kapitulu 1968. g. u Rimu, na ko-
jem je sudjelovalo 127 kapitularaca i tredesetak
teologaperita, zacrtani su pravci obnove Reda u
duhu II. vatikanskog sabora prihvaćanjem novih

Page 106

... Jedna franjevačka obitelj
106 Kapucini

GGGooossspppooodddiiinnn
ttteee bbblllaaagggooossslllooovvviiiooo
iii sssaaačččuuuvvvaaaooo...
PPPoookkkaaazzzaaaooo tttiii llliiiccceee
sssvvvooojjjeee
iii sssmmmiiilllooovvvaaaooo tttiii ssseee...
SSSvvvrrraaatttiiiooo pppooogggllleeeddd
sssvvvooojjj nnnaaa ttteeebbbeee
iii dddaaaooo tttiii mmmiiirrr...
BBBoooggg ttteee bbblllaaagggooossslllooovvviiiooo!!!


Sv. Franjo

Similer Documents