Download Kur'Anske Dove PDF

TitleKur'Anske Dove
File Size1.6 MB
Total Pages47
Document Text Contents
Page 1

KUR'ANSKE DOVE

1. (Al-Fatiha)

1. Bismillahirrahmanirrahim.

1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

2. El hamdulillahi Rabbil 'alemin.
3. ErrahmaniRrahim.
4. Maliki jevmiddin.
5. Ijjake ne'abudu ve ijjake neste'in.
6. Ihdinessiratal mustekim.
7. Siratallezine en 'amte 'alejhim gajril magdubi 'alejhim
veleddallin.

2. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
3. Milostivog, Samilosnog,
4. Vladara Dana sudnjeg,
5. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
6. Uputi nas na pravi put,
7. Na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe
srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali.

Page 2

2

2. (Al-Baqara)

Rabbena tekabbel minna inneke enetessemi ‘ul ‘alim.

"Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!" (127)

Innellahe me'assabirin.

Allah je doista na strani strpljivih. (153)

Inna lillahi ve inna ilejhi radži ‘un.

"Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!" (156)

Page 23

23

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.

"Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema
sebi!" (87)

Rabbi la tezerni ferden ve ente hajrul vari sin.

"Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!"* - (89)

Rabbih kum bil hakk.

"Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili!" (112)

Page 24

24

23. (Al-Mu’minun)

Rabbin surni bi ma kezzebun.

"Gospodaru moj," - "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!" (26)

El hamdu lillahillezi nedždžana minel kav mizzalimin.

"Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!” (28)

Rabbi en zilni munze lemmubare ken ve ente hajrul munzi lin.

"Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!"
(29)

Page 46

46

114. (An-Nas)

1. Bismillahirrahmanirrahim.

1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kul e'uzu bi Rabbinnas.
Melikinnas.
Ilahinnas.
Minšerril ves vasil hannas.
Ellezi juves visu fi sudurinnas.
Minel džinneti vennas.

1. Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

2. Vladara ljudi,

3. Boga ljudi,

4. od zla šejtana napasnika,

5. koji zle misli unosi u srca ljudi –

6. od džina i od ljudi!"

Page 47

47

37. (As-Saffat)

Subhane Rabbike Rabbil ‘izzeti ‘amma jesi fun.
Ve selamun ‘alel mur selin.
Vel hamdu lillahi Rabbil ‘alemin.

Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga
predstavljaju oni! – (180)

i mir poslanicima (181)

i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! (182)

Similer Documents