Download Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên PDF

TitleKỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên
File Size10.0 MB
Total Pages372
Document Text Contents
Page 1

NGUYỄN UYÊN

Kỵ thuật
đ ị a m o i t r a õ r i g

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DựNG

Page 2

NGUYỀN UYÊN

KỸ THUẬT ĐỊA MỖI TRUỬNG■ ■

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2004

Page 186

(J961) đã phát triển một số quan hệ số để đánh giá sự giảm áp lực hơi của các hoá chất
do độ cong mặt chất lỏng tạo ra bởi có mặt các hạt đất. Người đọc cần tham khảo cuốn
sách giáo khoa đó.

Cho trường hợp ỏ nhiễm đất mà khí được hạt đất hấp phụ, thì bỏ qua tốc độ suy giảm
tác dộng của vật chất bay hơi và các quá trình tạo hơi nội bộ đại diện bởi sự phân huỷ
sinh học. Có thể đùng định luật Fick thứ nhất cho trạng thái phân tán ổn định để phát
triển các biểu thức cho tốc độ bốc hơi của các chất ô nhiễm từ chất Ihải bị chôn vùi hay
xuất lộ. Có thể coi bốc hơi diễn ra ở một mặt phẳng nằm ngang trùng với mặt đất và chất
ô nhiễm ở ngay trên bề mặt đất bằng không. Với các giả thiết bảo toàn rộng rãi này,
Farmer et al. (1978) dã phát hiện các phương trình bốc hơi rồi được Shen (1981) và
Farino et al. (1983) cải tiến thành dạng cuối cùng sau đây:

E ^ D . Q A g í n 4' 3) ^ (6-33)
de

Trong đó: Ej - tốc độ bốc hơi của chất õ nhiễm i (M/T);

Dj - hệ số phân tán của chất ô nhiễm i trong không khí (L2/T);

c sj - nồng độ hơi bão hoà của thành phần i (M/L3);

Ag - diện tích lộ trên mặt đất (L2);

n - độ rỗng tổng của đất (phân số không thứ nguyên);

Mj - phần mole của chất ô nhiỗm độc hại i trong chất thải (mole/mole).

dc - độ sâu hiệu quả của lớp đất phủ (L)

(6-34)

V pMj
c si = i. (6-35)

R T

Trong dó: pb - dung trọng thể tích của đất (M/L3) thường biến đổi giữa 1 và 2 g/cm3;

Pp - dung trọng hạt của đất (M/L3), điển hình vào khoảng 2,65 g/cm3 ;

Vp - áp lực hoi của hoá chất (mmHg);

Mj - trọng lượng molar của chất ò nhiễm i (M/mole);

R - hằng số hơi tổng quát (62,361mmHg - cm 3/molK);

T - nhiệt độ tuyệt đối (K)

Hệ số phân tán Di của một chất ô nhiễm trong không khí có thể tích theo:

D, = DXM YM j)0,5 (6-36)

Trong đó: Dị - hộ sò' phân tán của chất ô nhiễm (L2/T);

187

Page 372

1 đ ia ì r iỏ i 11 LI

004101 II 4ŨŨ126
56.000 VNĐ

Giá :58.000

Similer Documents