Download Lap Trinh ARM - Ngo Vinh PDF

TitleLap Trinh ARM - Ngo Vinh
File Size4.7 MB
Total Pages92
Document Text Contents
Page 1

Trang 1MỤC LỤCCHƢƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG NHÚNG ................ 3

1.1. Hệ nhúng ........................................................................................................... 3

1.2. Hệ thời gian thực ............................................................................................... 3

1.3. Biễu diễn số và dữ liệu ...................................................................................... 3

1.4. Cấu trúc phần cứng của hệ thống nhúng ............................................................ 4

1.5. Hệ điều hành nhúng và phần mềm nhúng .......................................................... 5

1.5.1. Hệ điều hành nhúng .................................................................................... 5

1.5.2. Hệ điều hành thời gian thực –RTOS: (Realtime Operationg System ) ......... 6

1.5.3. Phần mềm nhúng ........................................................................................ 7

1.6. Quy trình thiết kế hệ thống nhúng ..................................................................... 8

1.7. Mô hình hệ thống nhúng .................................................................................. 10

CHƢƠNG 2: HỌ VI ĐIỀU KHIỂN ARM ................................................................. 11

2.1. Tổng quan ....................................................................................................... 11

2.2. Cơ chế Pipeline ............................................................................................... 12

2.3. Các thanh ghi .................................................................................................. 13

2.4. Thanh ghi trạng thái chƣơng trình hiện hành ................................................... 14

2.5. Các mode ngoại lệ ........................................................................................... 15

2.6. Tập lệnh ARM 7 .............................................................................................. 16

2.6.1. Các lệnh rẽ nhánh ..................................................................................... 18

2.6.2. Các lệnh xử lý dữ liệu ............................................................................... 18

2.6.3. Các lệnh truyền dữ liệu ............................................................................. 19

2.6.4. Lệnh SWAP ............................................................................................. 20

2.7. Ngắt mềm (SWI – Software Interrupt Instruction) ........................................... 20

2.8. Đơn vị MAC (Multiply Accumulate Unit (MAC) ............................................ 21

2.9. Tập lệnh THUMB ........................................................................................... 21

2.10. Phần mềm phát triển và công cụ phần cứng ................................................... 23

2.10.1. Cấu trúc file start up ............................................................................... 23

2.10.2. Công cụ phần cứng ................................................................................. 25

2.10.3. Cách viết chƣơng trình C với tập lệnh ARM và tập lệnh THUMB .......... 25

2.11. Cấu trúc bên trong ......................................................................................... 26

2.11.1. Bản đồ bộ nhớ ........................................................................................ 26

2.11.2. Lập trình thanh ghi ................................................................................. 27

Page 2

Trang 22.11.3. Memory Acelerator Module (MAM) ...................................................... 27

2.11.4. PLL- Phase Locked Loop ....................................................................... 29

2.11.5. Bộ chia bus (VLSI Peripheral Bus Divider) ............................................ 32

2.12. Các cổng vào ra ............................................................................................. 33

CHƢƠNG 3: LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ARM ................................................... 34

3.1. Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm Keil C ............................................................. 34

3.2. Truy nhập các chân vào ra chung..................................................................... 42

Thí dụ 1: Viết chƣơng trình điều khiển led đơn sáng nhấp nháy ......................... 43

Thí dụ 2: Chƣơng trình hiển thị chữ trên LCD .................................................... 44

3.3. Lập trình ngắt .................................................................................................. 50

3.3.1. Chân Connect Block ................................................................................. 50

3.3.2. Các chân ngắt ngoài .................................................................................. 51

3.3.3. Cấu trúc ngắt ............................................................................................ 52

3.3.4. Ngắt FIQ .................................................................................................. 54

3.3.5. Kết thúc ngắt ............................................................................................ 56

3.3.6. Vecto IRQ ................................................................................................ 56

3.3.7. Kết thúc một ngắt IRQ .............................................................................. 57

3.3.8. Ngắt không có địa chỉ ............................................................................... 58

3.3.9. Kết thúc ngắt không địa chỉ ...................................................................... 59

3.4. Lập trình Timer ............................................................................................... 59

3.4.1. Các Timer ................................................................................................. 59

3.4.2. Đồng hồ thời gian thực (Real Time Clock - RTC) .................................... 67

3.5. Lập trình qua UART........................................................................................ 70

3.6. Giao diện I2C .................................................................................................. 78

3.7. Giao diện SPI .................................................................................................. 81

3.8. Chuyển đổi ADC và DAC ............................................................................... 83

3.8.1. Chuyển đổi ADC ...................................................................................... 83

3.8.2. Chuyển đổi D/A ........................................................................................ 85

3.9. Truyền dữ liệu qua CAN(Controller Area Network) ........................................ 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 92

Similer Documents