Download Legislatie funciara PDF

TitleLegislatie funciara
File Size601.1 KB
Total Pages150
Document Text Contents
Page 76

şi delirniteazã exercitarea dreptului de proprietate în funcţie de
corporalitatea obiectului sãu.

În situaţia construcţiilor cu mai multe apartamente
aparţinând unor proprietari diferiţi, pot sã aparã litigii fie în
legãtură cu delirnitarea apartamenelor, fie în legãturã cu pãrţile
comune indivize ale construcţiei. Mai multe probleme apar în
legãturã cu limitele exercitãrii dreptului de proprietate privatã
asupra terenurilor. Dreptul de proprietate asupra terenurilor se
întinde nu nurnai asupra suprafeţelor, ci şi asupra spaţiului aflat
deasupra terenului şi asupra subsolului. Art.559 alin.1 şi 2 C.
civ. prevãd urmãtoarele: Proprietatea terenului se întinde şi
asupra subsolului şi a spaţiului de deasupra terenului, cu
respectarea limitelor legale. Proprietarul poate face, deasupra şi
în subsolul terenului, toate construcţiile, plantaţiile şi lucrãrile
ce gãseşte de cuviinţã, în afarã de excepţiile stabilite de lege, şi
poate trage din ele toate foloasele ce acestea ar produce. El este
ţinut sã respecte, în condiţiile şi în limitele determinate de lege,
drepturile terţilor asupra resurselor minerale ale subsolului,
izvoarelor şi apelor subterane, lucrãrilor şi instalaţiilor
subterane ţi altora asemenea.

- Limite legale ale dreptului de proprietate privatã
stabilite în cadrul raporturilor de vecinãtate

Principiul proprietăţii, enunţat de art.41 din Constituţie,
prevede în acelaşi timp cã legea poate stabili limite ale
dreptului de proprietate86. Proprietatea, astfel cum este definitã
de art.555 C.civ., este îngrãditã în limitele stabilite de lege. În
funcţie de voinţa juridicã pe care se întemeiazã, limitele legale
ale dreptului de proprietate sunt stabilite de cãtre legiuitor
(lirnite juridice). În acest caz este vorba de lirnitele exercitãrii
dreptului de proprietate în raporturile de vecinãtate, aşa
numitele servituţi naturale şi legale. În literatura juridică87 se
apreciază cã şi dezmernbrãrnintele dreptului de proprietate
privatã pot fi privite ca lirnite juridice lato sensu ale exercitãrii
acestui drept, indiferent dacã sunt consimţite de proprietar sau
se nasc prin uzucapiune.

86 Vezi art.41 Constituţia României
87 S.Sztranyiczki, op.cit., pag.39

76

Similer Documents