Download MAKRONG KASANAYAN PDF

TitleMAKRONG KASANAYAN
File Size453.5 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 5

pagdadala ng pagkain at tubig mula sa bibig
pababa sa bituka (stomach) ng tao. Isang
pagsimple pagkontrol ng hangin na nanggagaling
sa baga nag lumalabas sa daanan ng boses (vocal
tract) at nagpapakilos sa vocal kord na
tinutulungan ng mega masel upang mailabas ang
tunog ng salita sa bibig o kaya’y sa ilong.

 Boses/Tinig
 Isang kamangha-manghang

makinarya na taglay ng tao at
gamit niya sa pagproprodyus ng
tunog na maari niyang kontrolin
habang pinagagalaw ng
makinaryang ito ang iba pang
parte ng katawan na kailangan sa
pagproprodyus ng tunog.

 Paghinga
o Kumukuha ng “air

pressure” mula sa
‘dayapram’ – mega masel
ito na nasa ilalim ng ating
‘rib cage’ na gamit natin sa
paghinga. Kapag ang
‘dayagram’ ay nag-
eexpand, an gating ‘chest
cavity’ ay lumuluwag at
lumilikha ng ‘vacuum’ kaya
ang hangin ay umaakyat sa
lalamunan at ilong, at
pumupunta sa baga
hanggang ang ‘air
pressure’ ditto (sa baga) ay
makapantay ng ‘air
pressure’ sa labas ng
katawan. Kinokontrol ang
‘dayapram’ habang
nagsasalita, lumalabas ang
hangin nang mabilis. Ang
kantidad ng hanging
inilabas ay
nakapagdedetermina sa
haba ng ating sasabihing
pangungusap; gayundin,
ng paglabas ng tinig. Kapag
nakontrol nang maayos
ang paghinga,magkaroon
nang maayos na ‘vocal’
control.

 Vibration
o Kapag ang pinakawalang

hangin ay tumungo sa
mega ‘vocal kords’ nasa
laringhe (larynx) ito,
lumilikha ito ng tunog. Ito
ang tinatawag nating
‘sound’ prodasyon o ang
pagpapalabas ng tunog.

 Resonasyon
o Ang amplikasyon at

pagpapahusay ng tinig
ay nagagawa sa
pamamagitan ng
tulong ibinibigay ng
mega”resonators” -
ang lalamunan,
‘sinuses’, ‘chest
cavity’, maging mega
buto sa ating bungo ay
lumilikha ng tunog
mula sa ‘larynx’.

 Artikulasyon
o Hindi lamang

mahalaga ang buo (full
and rich) na tinig,
dapat ay nadi-
distinguish ang salita
sa iba pang salita, ang
titik sa iba pang titik.
Kailangang nabibigkas
ang bawa’t salita ng
tam. Ito ang tinatawag
na artikulasyon.
HalimbawaL:; ang
bigkas ng p sa f; ang b
sa v; ang c sa z; ang th
sa t. Katulong sa
artikulasyon ang mega
ngipin, dila, matigas at
malambot na
ngalangala “hard
palate”, “soft palate”,
panga at labi.

 Kwaliti ng Boses
o Iba-iba ang kwaliti ng

boses, hindi
magkakatulad ng

Similer Documents