Download Marketingul Evenimentelor PDF

TitleMarketingul Evenimentelor
File Size73.8 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

Folosirea strategiilor de management al evenimentelor de marketing

Moise Daniela, Georgescu Bogdanb, Zgură Daniel

Evenimentele au evoluat i s-au dezvoltat odată cu dezvoltarea omenirii. Astfel,ș
evenimentele pot face parte din domeniul economic - social – cultural si din mediul de afaceri.
Satisfac ia participan ilor la un eveniment constă într-o interac iune complexă a clien ilor cu loculț ț ț ț
de desfă urare de evenimente i designul, fluxul de sistem de management, voluntarii, personalul,ș ș
ceea ce face evaluarea calită ii o sarcină complexa. Organiza iile ar trebui să ia în considerareț ț
tipurile de client pe care le abordează , astfel încat să dezvolte noi evenimente sau sa le
diversifice pe cele actuale. S-a încercat o abordare generală a acestui vast domeniu reprezentat de
marketingul evenimentelor, care se adresează atât pentru clien ii i partenerii de afaceri aiț ș
organiza iei cat si angaja ilor săi, într-un cuvânt, pentru păr ile interesate (Davidson & Rogers,ț ț ț
2007).

Prin urmare, pot fi trase concluzii cu privire la modul în care evenimentele pot fi utilizate iș
cum ar trebui acestea să aibă loc în func ie de audien a la care acestea se adresează, precum iț ț ș
pentru a putea beneficia pe deplin de avantajele utilizării evenimentului. Asadar trebuie luate în
considerare următoarele aspecte, în func ie de păr ile interesate la care acestea se adreseazăț ț
evenimentul :

 pentru evenimentele care vizează clien ii i al i parteneri de afaceri acestea trebuie să fieț ș ț
cât mai interactive insa depinde foarte mult de caracteristicile i tipurile carora seș
adreseaza;

 la sfâr itul evenimentului se pot oferi participan ilor cadouri promotionale, astfel încâtș ț
acestia ar putea fi mândri că au luat parte la eveniment,sa se ofere reduceri i stimulenteș
pentru cei care doresc să achizi ioneze produse/servicii, e antioane în cadrulț ș
evenimentului, atribuirea contractelor, realizarea în cazul premiilor cu concursuri sau
tombole cu premii consistente;

 programul să fie mai flexibil, pentru a adapta la nevoile i restric iile publicului tintaș ț
stabilit;

 evenimentul să aibă loc în timpul săptămânii, seara sau în week-end (Kilkenny, 2006).
 să se promoveze evenimentul astfel incat să fie cât mai intens cu putin ă, sa utilizezeț

canalele de comunicare pentru a ajunge la publicul intă cu mesajul evenimentului;ț
 comunicarea evenimentelor sa fie atractiva prin expunerea beneficiilor pe care

participan ii le vor avea. ț

Nu există nici o îndoială că succesul unui eveniment depinde de eficien a marketinguluiț
evenimentului.

Strategia managementului de marketing a procesului de planificare este, în esen ă, proactiv,ț
în sensul că define te i formează viitorul organiza iei i răspunde la schimbările tehnologice,ș ș ț ș
condi iile de mediu i satisface nevoile clien ilor, precum i păr ile interesate.ț ș ț ș ț

1

Similer Documents