Download Matematika+5-1+issuu PDF

TitleMatematika+5-1+issuu
File Size2.8 MB
Total Pages16
Table of Contents
              matematika 5 knjiga 1 deo
Matematika 5 korica1p
Matematika 5 korica1z
            
Document Text Contents
Page 2

176

autori

ilustrovao

recenzenti

urednik

lektor

grafi~ko oblikovawe

priprema za {tampu

izdava~

za izdava~a

{tampa

tira`

copyright

Mirjana Stojsavqevi} Radovanovi}, Qiqana Vukovi}, Jagoda Ran~i}

Du{an Pavli}

dr Zorana Lu`anin, vanredni profesor, Prirodnomatemati~ki fakultet u Novom Sadu

Gordana Nikoli}, nastavnica, O[ „Du{ko Radovi}“ u Beogradu

Svjetlana Petrovi}

Ivana Igwatovi}

Du{an Pavli}

Qiqana Pavkov

Kreativni centar

Gradi{tanska 8

Beograd

Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

www.kreativnicentar.co.yu

mr Qiqana Marinkovi}

© Kreativni centar, 2007

MATEMATIKA

uxbenik za peti razred osnovne {kole – 1. deo

prvo izdawe

Page 8

6

SKUP PRIRODNIH BROJEVA

SSiigguurrnnoo ssee nniikkoo oodd vvaass nnee ssee}}aa kkaaddaa jjee nnaauu~~iioo ddaa bbrroojjii.. PPookkuu{{aajj ddaa zzaammiissllii{{ kkaakkoo bbii ssvveett iizzgglleeddaaoo

kkaaddaa nnee bbii ppoossttoojjaallii bbrroojjeevvii.. MMooggllee bbii ddaa ssee kkoorriissttee rree~~ii mmaalloo,, mmnnooggoo,, nnee bbaa{{ mmnnooggoo ii ssllii~~nnee..

BBrroojjeevvii ssuu jjeeddaann oodd nnaajjggeenniijjaallnniijjiihh iizzuummaa ssvviihh vvrreemmeennaa.. MMoo`̀ddaa mmiissllii{{ ddaa ssuu kkoommppjjuutteerrii,, ssvveemmiirrsskkii

bbrrooddoovvii,, mmoobbiillnnii tteelleeffoonnii ii ddrruuggii iizzuummii bbooqqii ii mmoo}}nniijjii.. AAllii wwiihh nnee bbii bbiilloo bbeezz kkoorrii{{}}eewwaa

bbrroojjeevvaa..

1. Na slikama su prikazane najvi{e gra|evine na svetu. Date su wihove visine i godine izgradwe.

a) Pored najvi{e gra|evine upi{i broj 1, zatim 2 kod slede}e po visini i tako redom, od najvi{e

do najni`e, to jest do broja 10.

b) Napi{i redom godine podizawa ovih gra|evina, od najstarije do najmla|e.

......................................................................................................................................................................................................

v) Koje }e godine najstarija od ovih gra|evina proslaviti jedan vek postojawa?
.......................................

SLIKE POKAZUJU DESET NAJVI[IH GRA\EVINA NA SVETU.

444433 mm
Empajer

stejt bilding

Wujork, SAD,

1931

442288 mm
TV toraw

Menara

Kuala Lumpur,

Malezija,

1996

552200 mm
kula

Sirs

^ikago, SAD,

1974

445522 mm
kule

Petronas

Kuala Lumpur,

Malezija,

1996

445500 mm
Centar

Xon Henkok

^ikago, SAD,

1969

553399 mm
TV toraw

Ostankino

Moskva,

Rusija,

1967

550088 mm
Tajpej 101

Tajpej,

Tajvan,

2004

446688 mm
TV toraw

Perl

[angaj, Kina,

1995

442211 mm
oblakoder

Jin Mao

[angaj, Kina,

1997

555555 mm
Toraw CN
Toronto,

Kanada,

1975

Page 9

7

2. Najvi{a zgrada na Balkanu je Poslovni centar U{}e. Visoka je 134 m
i ima 25 spratova. Prose~na visina jednog sprata ove zgrade je:

• mawa od 5 m

• 5 m

• ve}a od 5 m.

Podvuci odgovor koji smatra{ ta~nim.

Zapadna kapija Beograda je od najvi{e zgrade na Balkanu ni`a

za 19 m. Izra~unaj wenu visinu.

.............................................................................................................................

Beogra|anka je gra|ena po~etkom sedamdesetih godina i dugo je bila

najvi{a zgrada u ovom regionu. Wena visina iznosi jednu desetinu

kilometra. Izra~unaj wenu visinu u metrima.

.........................................................................................................................................................

Isto~na kapija Beograda ima 28 spratova.

Prose~na visina jednog wenog sprata je oko 3 m.
Kolika je pribli`na visina te zgrade?

..................................................................................................

Pore|aj ove zgrade po visini, od najni`e do najvi{e, i napi{i wihove nazive.

....................................................................................................................................................................

U narednom poglavqu obnovi}emo ono {to ste ve} u~ili

o prirodnim brojevima.

Page 15

13

Popuni tabelu.18

b 1 10 100 1 000 100 000

b + 2 ⋅ (b + 1)

Popuni tabelu.19

a 5 4 2

b 2 8 2

2 ⋅ a + b

Izra~unaj vrednost izraza 2 ⋅ (x + 4)
kao {to je zapo~eto.

x = 12, 2 ⋅ (12 + 4) =
...........................................

x = 21,
.......................................................................

x = 100,
.......................................................................

20

IIzzrraazz 22 ⋅⋅ ((xx ++ 44)) nnaazziivvaa ssee iizzrraazz ssaa pprroommeennqqiivvoomm..
VVrreeddnnoosstt iizzrraazzaa ssaa pprroommeennqqiivvoomm zzaavviissii

oodd vvrreeddnnoossttii pprroommeennqqiivvee ii zzaa wweeggaa pprraavviimmoo

ttaabblliiccuu vvrreeddnnoossttii::

xx 11 22 33 44 55 ......

22 ⋅⋅ ((xx ++ 44)) 1100 1122 1144 1166 1188

Odredi povr{ine i obime datih pravougaonika.21

crveni

a = 6, b = 4
plavi

a = 8, b = 2
`uti

a = 3, b = 7

povr{ina

a ⋅ b

obim

2 ⋅ a + 2 ⋅ b

6

4
8

2

3

7

Da bi popunio album, Petar treba da zalepi 300 sli~ica. Kesica koja sadr`i pet sli~ica

prodaje se po ceni od 20 dinara. Ako se u jednoj kesici nalazi po jedan duplikat, koliko je

najmawe novca Petru potrebno da bi popunio album?

Odgovor:
.......................................................................

22

DUPLIKATI

SU JEDNAKI

PRIMERCI

(ISTE SLI^ICE).

Similer Documents