Download Nacrtna-geometrija-primena-Osnovni-udzbenik-Radojka-Gligoric.pdf PDF

TitleNacrtna-geometrija-primena-Osnovni-udzbenik-Radojka-Gligoric.pdf
File Size38.9 MB
Total Pages319
Table of Contents
              0 1 Korice i sadržaj Nacrtna
0 2 UVODNE NAPOMENE str 1 do 11
1 UVOD str 12 do 15
2 Tacka str 16 do 20
3 Prava str 21 do 27
4 Ravni str 28 do 33
5 Odnos tacke prave i ravni str 34 do 56
6 Transformacija str 57 do 69
7 Rotacija str 70 do 78
8 Metricki problemi str 79 do 93
9 Geometrijska tela str 94 do 115
10 Preseci str 116 do 137
11 Prodori str 138 do 155
12 Kotirana str 156 do 187
13 ORTOGONALNI CRTEZ str 188 do 216
14 Aksonometrijski str 217 do 232
15 Povezanost str 233 do 238
16 Perspektiva str 239 do 271
17a Šematski crteži Prvi deo str 272 do 291
17b Šematski crteži Drugi deo str 292 do 306
18 LITERATURA str 307
19 Biografija recenzije zadnja korica
            
Document Text Contents
Page 2

EDICIJA „OSNOVNI UDŽBENIK“


Osnivač i izdavač Edicije:


Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 8

21000 Novi Sad


Godina osnivanja:


1954.


Glavni i odgovorni urednik Edicije:


Dr Milan Popović, redovni profesor,
dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Članovi Komisije za izdavačku delatnost:


Dr Ljiljana Nešić, vanredni profesor


Dr Branislav Vlahović, redovni profesor


Dr Milica Rajić, redovni profesor


Dr Nada Plavša, vanredni profesor


Udžbenik je odobren odlukom Nastavno-naučnog veća Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta
u Novom Sadu, 17.06.2015. god. Sva prava zadržava izdavač.


CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

514.18(075.8)

ГЛИГОРИЋ, Радојка
Nacrtna geometrija [Elektronski izvor] : primena / Radojka Gligorić. - Novi Sad :
Poljoprivredni fakultet, 2015. - (Edicija "Osnovni udžbenik")

Način dostupa (URL): polj.uns.ac.rs/udzbenici/. - Opis zasnovan na stanju na dan:
27.07.2015. - Bibliografija.

ISBN 978-86-7520-345-2

a) Нацртна геометрија
COBISS.SR-ID 298272775

Page 159

11. Me|usobni prodori pravilnih geometrijskih tela 149

izvodnica prizme. Tre}a projekcija bazisa piramide le`i na osi 1X3, a tre}a projekcija prizme

se cela projicira na bazis (E'''F'''G'''H''') koji se vidi u pravoj veli~ini. Prese~ne ta~ke I, II do X

kao i ta~ke prodora 1,2 do 10 nalaze se u preseku tre}e projekcije bazisa prizme i tre}e

projekcije izvodnica piramide. Prva i druga projekcija ta~aka prodora odre|uje se kao u

prethodnom zadatku 11.5. Tragovi ravni se~enja u prvoj projekciji paralelni su sa

izvodnicama prizme, a u drugoj projekciji prolaze kroz vrh piramide V''. Postupak dobijanja

ta~ke prodora 3 ozna~en je strelicama.Sl. 11.10: Odre|ivanje prodora piramide i prizme kada su u
specijalnom polo`aju (Zadatak 11.6.)Zadatak 11.7.

0(6;7). Nacrtati kosu projekciju piramide nakon prodora sa prizmom. Piramida je zadata

ta~kama A(0;0;0), B(3,5;0;0), C(9;9;0), D(0;4;0) i V(0,5;0;5,5), a prizma ta~kama

E(5,5;2,5;0), F(8;7;0), G(11;7,5;0), H(8,5;3,5;0) i G1(0;3;5). Osa y je pod 30. Crtati bez
skra}enja 1:1.
Kosa projekcija piramide i prizme se nacrta bez prethodnog crtanja njihovih ortogonalnih
projekcija (zbog preglednosti) kao na sl. 11.11. Crtanje kose projekcije biće objašnjeno u
poglavlju 15. Ravni se~enja 1, 2... prolaze kroz pramenja~u pr koja prolazi kroz vrh piramide
V i paralelna je sa izvodnicama prizme. Stoga treba odrediti prvu kosu projekciju pramenja~e

'pr kako bi se odredio njen prodor kroz H ravan (zato {to bazisi piramide i prizme le`e na H

ravni). Pramenja~a rp dobija se tako {to se iz vrha V povu~e linija paralelna sa izvodnicama

Page 160

11. Me|usobni prodori pravilnih geometrijskih tela 150

prizme (G1 'G ), a njena prva kosa projekcija 'pr dobija se tako {to se iz 'V povu~e pravac

paralelan sa 'G1 'G . U preseku pramenjače i njene prve kose projekcije (pr 'pr ) dobija se prva

kosa projekcija prodora pramenja~e, odnosno prvi prodor pramenja~e 'P .
Iz ta~ke 'P povla~e se linije kroz prve kose projekcije rogljeva bazisa piramide i prizme
( 'C , 'D ...) koje predstavljaju tragove ravni se~enja 1, 2 itd. U preseku ovih linija i bazisa
dobijaju se prese~ne ta~ke I, II do X na osnovu kojih se dobijaju ta~ke prodora 1, 2 do 10.

Ta~ke prodora se spajaju po istom principu kao u prethodnim zadacima, kao i vidljivost.


Sl. 11.11: Kosa projekcija piramide nakon prodora sa prizmom (Zadatak 11.7.)


11.2. ME\USOBNI PRODOR OBLIH TELAKada obla tela prodiru jedna u druge daju kontinualnu nepravilnu krivu ivicu prodora, a

sam prodor posmatran kao izdvojeno telo (jezgro) je nepravilnog oblika za krivim

kontinualno spojenim linijama.11.2.1. Me|usobni prodor valjka i kupeKada valjak prodire u kupu me|usobno se seku po izvodnicama koje prolaze kroz vrh

kupe V i paralelne su za izvodnicama valjka, tj. sve ravni se~enja 1, 2... prolaze kroz
pramenja~u pr. Pramenja~a pr dobija se kada se iz vrha valjka V povu~e linija paralelna za

Page 318

O AUTORU

Dr RADOJKA GLIGORIĆ je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom
Sadu, na Departmanu za poljoprivrednu tehniku na predmetima Inženjerske komunikacije,
Računarska grafika, Elementi i mehanizmi poljoprivrednih mašina i Mehanički prenosnici snage.

Oblast posebnog naučnog interesovanja su elementi i mehanizmi poljoprivrednih mašina. Iz ove
oblasti je odbranila magistarsku i doktorsku tezu. Do sada je objavila preko 350 naučno-stručnih
radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na naučnim skupovima. Koautor je više
monografija i tehničkih rešenja.

Autor je udžbenika Tehničko crtanje, Nacrtna geometrija, Nacrtna geometrija – primena,
Mehanizmi poljoprivrednih mašina i Mašinski elementi.

Sarađuje sa više inostranih fakulteta. Obavila je specijalizaciju u trajanju od godinu dana na temu
Teorija mašina i mehanizama na Timirjazovskoj akademiji nauka u Moskvi.

Jedan je od pokretača nacionalnog naučnog časopisa „Traktori i pogonske mašine” koji izlazi
dvadeset godina.IZ RECENZIJA

Udžbenik "NACRTNA GEOMETRIJA - primena", autora prof. dr Radojke Gligorić namenjen je
studentima I godine Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu studijskih programa
Pejzažna arhitektura i Uređenje, korišćenje i zaštita voda. Sadržaj i obim udžbenika usklađen je sa
akreditovanim nastavnim planom i programom predmeta Nacrtna geometrija.

Rukopis sadrži brojne crteže, koji uz minimalno potreban tekst, sistematično i pregledno uvode
studente u ovu oblast. Crteži su jasni, tehnički korektno nacrtani, ujednačeni po kvalitetu i stilu.
Materija je izložena sistematično, sa jednostavnim i jasnim načinom izražavanja, korišćenjem
adekvatne stručne terminologije. Udžbenik je pisan lakim i razumljivim jezikom. Poglavlja su
koncepcijski ujednačena.

Veliki broj crteža i slika doprinosi lakšem razumevanju oblasti koja se obrađuje. Iza svakog
teorijskog dela dati su rešeni zadaci, tako da čitatelj može potpunije savladati pređeno gradivo. Uz
rešene zadatke dat je detaljan opis njihovog rešavanja, čime se omogućava samostalno učenje ovog
gradiva. Na kraju svakog poglavlja dati su nerešeni zadaci namenjeni za proveru usvojenog znanja.
Crteži su jasni, tehnički korektno nacrtani, ujednačeni po kvalitetu i stilu. Udžbenik je napisan jasno
i pregledno, pri čemu su crteži i tabele ujednačeni po kvalitetu.

Konačno, ovaj rukopis poseduje sve potrebne stručne i pedagoške kvalitete, te u potpunosti
ispunjava zahteve nastavno-naučne literature za gore navedeni nastavni predmet. Udžbenik se može
preporučiti i studentima drugih studijiskih programa Poljoprivrednog fakuteta, kao i studentima
drugih Fakulteta, za savladavanje predmeta na kojima se izučava ista ili slična problematika

Na osnovu iznetog smatramo da udžbenik "NACRTNA GEOMETRIJA - primena", autora prof. dr
Radojke Gligorić ispunjava sve zahteve u pogledu stručnih, naučnih i pedagoških kriterijuma, te
predlažemo Nastavno-naučnom veću Poljoprivrednog fakulteta da ga prihvati i štampa kao osnovni
udžbenik.

Dr Ratko Obradović, redovni profesor, Fakultet
tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Dr Milan Tomić, vanredni profesor, Poljoprivredni
fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Similer Documents