Download [PDF] Lupang Hinirang (San Pedro) PDF

Title[PDF] Lupang Hinirang (San Pedro)
Tags Musical Techniques Elements Of Music Vocal Music Choral Music
File Size59.0 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 1

Soprano

Alto

Tenor

Bass

3

Ba yang ma

3

BaBa yangyang mama

3

BaBa yangyang mama

3

BaBa yangyang mama

gi liw

gigi liwliw

gigi liwliw

gigi liwliw

3 3

Per las ng si lang

3 3

PerPer las ngng sisi langlang
3 3

PerPer las ngng sisi langlang

3 3

PerPer las ngng sisi langlang

nga nan.

nganga nan.nan.

nganga nan.nan.

nganga nan.nan.

3

A lab ng

3

AA lablab ngng

3
AA lablab ngng

3

AA lablab ngng

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

-

--

S

A

T

B

6

pu so
6

pupu soso
6

pupu soso
6

pupu soso

3 3

sa dib dib mo'y bu

3 3

sasa dib dibdib mo'ymo'y bubu

3 3
sasa dib dibdib mo'ymo'y bubu

3 3

sasa dib dibdib mo'ymo'y bubu

hay.

hay.hay.

hay.hay.

hay.hay.

3

Lu pang hi

3

LuLu pangpang hihi

3

LuLu pangpang hihi

3

LuLu pangpang hihi

ni rang

nini rangrang

nini rangrang

nini rangrang

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-

-

-

Lupang Hinirang
Julian Felipe

Arr. Lucio San Pedro

Page 2

S

A

T

B

11

3 3

du yan ka ng ma
11 3 3

dudu yan kaka ngng mama
11

3

3

dudu yan kaka ngng mama
11

3 3

dudu yan kaka ngng mama

gi ting

gigi tingting

gigi tingting

gigi tingting

3

sa man lu

3

sasa manman lulu

3
sasa manman lulu

3

sasa manman lulu

lu pig

lulu pigpig

lulu pigpig

lulu pigpig

3 3

'Di ka pa si si

3

3

'Di'Di ka papa sisi sisi

3 3
'Di'Di ka papa sisi sisi

3
3

'Di'Di ka papa sisi sisi

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

-

--

S

A

T

B

16

3
il. Sa da gat

16
3

il.il. SaSa da gatgat
16

3

il.il. SaSa da gatgat
16

3

il.il. SaSa da gatgat

3

3

at bun dok sa

3 3

atat bunbun dokdok sasa

3
3

atat bunbun dokdok sasa

3 3

atat bunbun dokdok sasa

3

3

si moy at sa

3

3

sisi moymoy atat sasa

3
3

sisi moymoy atat sasa

3 3

sisi moymoy atat sasa

3 3

la ngit mong bug

3 3

lala ngitngit mongmong bugbug

3 3

lala ngitngit mongmong bugbug

3 3

lala ngitngit mongmong bugbug

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

-

-

-

2 Lupang Hinirang

Page 3

S

A

T

B

20

3
haw. May di lag

20
3

haw.haw. MayMay di laglag
20

3

haw.haw. MayMay di laglag
20

3

haw.haw. MayMay di laglag

3

3

ang tu la at

3 3

angang tutu lala atat

3
3

angang tutu lala atat

3 3

angang tutu lala atat

3

3

a wit sa pag

3 3

aa witwit sasa pagpag

3
3

aa witwit sasa pagpag

3 3

aa witwit sasa pagpag

3 3

la yang mi na ma

3

3

lala yang mimi nana mama

3 3

lala yang mimi nana mama

3 3

lala yang mimi nana mama

3
hal. Ang kis lap

3

hal.hal. AngAng kis laplap

3

hal.hal. AngAng kis laplap

3

hal.hal. AngAng kis laplap

- - - - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - -

- - -

- -- -

S

A

T

B

25

3

3

ng wa ta wat
25

3 3

ngng wawa tata watwat
25

3
3

ngng wawa tata watwat
25

3 3

ngng wawa tata watwat

3

3

mo'y ta gum pay

3 3

mo'ymo'y tata gumgum paypay

3
3

mo'ymo'y tata gumgum paypay

3 3

mo'ymo'y tata gumgum paypay

3 3

na nag ni ning

3
3

nana nagnag nini ningning

3 3

nana nagnag nini ningning

3 3

nana nagnag nini ningning

3
ning. Ang bi tu

3

ning.ning. AngAng bi tutu

3

ning.ning. AngAng bi tutu

3

ning.ning. AngAng bi tutu

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

-

-

-

3Lupang Hinirang

Page 4

S

A

T

B

29

3

3

in at a raw
29

3 3

inin atat aa rawraw
29

3
3

inin atat aa rawraw
29

3 3

inin atat aa rawraw

3

3

niya kai lan pa

3 3

niyaniya kaikai lanlan papa

3
3

niyaniya kaikai lanlan papa

3 3

niyaniya kaikai lanlan papa

3 3

ma'y di mag di di

3

3

ma'yma'y di magmag didi didi

3 3

ma'yma'y di magmag didi didi

3 3

ma'yma'y di magmag didi didi

3
lim. Lu pa ng

3
lim.lim. LuLu pa ngng

3
lim.lim. LuLu pa ngng

3

lim.lim. LuLu pa ngng

- - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-

-

--

S

A

T

B

33

a raw
33

aa rawraw
33

aa rawraw
33

aa rawraw

ng luwal

ngng luwalluwal

ngng luwalluwal

ngng luwalluwal

ha ti't pag sin

haha ti'tti't pagpag sinsin

haha ti'tti't pagpag sinsin

haha ti'tti't pagpag sinsin

3

ta, bu hay ay

3

ta,ta, bubu hay ayay

3

ta,ta, bubu hay ayay

3

ta,ta, bubu hay ayay

la ngit

lala ngitngit

lala ngitngit

lala ngitngit

sa pi ling

sasa pipi lingling

sasa pipi lingling

sasa pipi lingling

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

-

--

4 Lupang Hinirang

Similer Documents