Download PORESKO PRAVO PDF

TitlePORESKO PRAVO
File Size511.2 KB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 1

PORESKO PRAVO

Prof.dr Gordana Ilić-Popov

Page 2

INSTITUCIJE JAVNIH
FINANSIJA• Javni prihodi

• Javni rashodi

• Budţet

• Finansijsko izravnanje

Page 14

NAKNADA ZA
KORIŠĆENJE DOBARA OD

OPŠTEG INTERESA
• Zakonom utvrđena cena za dobra od

opšteg interesa.

• Ako je veza između visine naknade i
koristi koju ostvaruje korišćenjem
dobra od opšteg interesa slaba,
naknada prerasta u porez.

Page 15

KLASIFIKACIJE
POREZA

Neposredni i posredni porezi
(francuska definicija)

Objektni i subjektni porezi (predmet
oporezivanja)

Analitički i sintetički porezi
(obuhvatnost poreske situacije)

Page 28

GFS DONACIJE I
TRANSFERI

• Dobrovoljni transferi koji:

(a) jedan nivo vlasti prima od drugog
nivoa vlasti u zemlji;

(b) od strane drţave;

(c) od međunarodne organizacije.

Page 29

GFS NEPORESKI
PRIHODI

1. Prihodi od imovine

2. Prihodi od prodaje dobara i usluga

3. Novčane kazne i oduzeta imovinska
korist

4. Dobrovoljni transferi od fizičkih i
pravnih lica

5. Ostali prihodi

Similer Documents