Download Poslovno pravo.pdf PDF

TitlePoslovno pravo.pdf
File Size2.1 MB
Total Pages333
Document Text Contents
Page 1

�������, 2014.

w
w

w
.sin

g
id

u
n

u
m

.ac.rs

�������� ����� �� ���������� ����� ����� ���� ������ ������
����� ������ �� �������� ������ ������� ���������
��������� �����, ������� ���������� ���������, ��� � ������
������� ������ ��� � ������ ������� ���� ������� �������
���� � �����.
��� ������ �� ������ �������� � ������� ������ ���������
�������, ����� �� � ����� ������� ������� ��������� ��
�������� ��� ����� ����� ���� �� ��������� ��� ��������� �
���������� ��������� ���� �������� �� ���� ���������
��������, ��� ����� � ���� ���� �� �� ���� ����������
���������� ��� ��� ��, �� ������, ������� �� ��������� ��
��������� ���� ��������� �������. �������� ��������� �������
�������� �� ����������� � ����� ����� ���� ������� ��� ������
����� ��������� � �������, ���� �� ������ �� ������ ���������
��������� ����� � ��������� ������� ���� ��� ���������. �� ��
������ ���������� ���� �� ���� ���������� � ����������
����������� ������� ���� �� ������ �� ������ ���������
��������� �����, ��� � ������� �� ������� ���� ��������� �
���������� ��������.

��������
�����

���� ��������
������� ��������

�������� ����� ��

���� ��������
������� ��������

�� � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

9 788679 125620

Page 166

150
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заинтересована лица имају право на увид у пословне књиге и документа
брисаног друштва о свом трошку.

Ако је након брисања друштва из регистра потребно предузети одређене радње
у погледу имовине друштва престалог брисањем или друге радње које је требало
предузети током ликвидације, заинтересовано лице може тражити да надлежни
суд у ванпарничном поступку одреди ликвидационог управника са овлашћењем
за предузимање тих радњи.

Ортаци и комплементари одговарају неограничено солидарно за обавезе
друштва у ликвидацији и након брисања друштва из регистра привредних
субјеката.

Командитори, чланови друштва с ограниченом одговорношћу и акционари
акционарског друштва одговарају солидарно за обавезе друштва у ликвидацији и
након брисања друштва из регистра привредних субјеката, до висине примљеног
износа из ликвидационог остатка.151

Потраживања поверилаца застаревају у року од три године од дана брисања
друштва из регистра.152

2. СТЕЧАJ НАД СУБЈЕКТОМ ПОСЛОВНОГ ПРАВА

До отварња поступка ликвидациjе долази када не постоjе економски услови,
односно природни услови, или стварне могућности за рад субјекта пословног
права иакo овај има довољно средстава и имовине да се могу у потпуности
намирити сви повериоци. У случаjу када се ради о отварању стечаjа над субјектом
пословног правa, ствар стоjи другачиjе. До отварања стечаjа долази ако субјекат
пословног права нема довољно имовине да би се могла измирити потраживaња
поверилаца у целости, тj. у случаjу када je субјекат инсолвентан. И да не би дошло
до ситуациjе да jедни повериоци буду у потпуности намирени, а други да не
могу бити намирени, односно да буду оштећени, до чега би могло доћи ако би
се измирење поверилаца вршило редовним путем, отвара се стечаj, како би се
омогућило равномерно намирење поверилаца.

У правноj теориjи се разликуjу општи и посебни стечаj. Општи стечаj je стечаj
над целокупним средствима дужника, док je посебан стечаj стечаj једног дела
средстава дужника.
151 “Оснивачи нису правни следбеници ликвидираног правног лица, које је брисано и које је пре-

стало да постоји, већ су то лица чија се одговорност заснива на чињеници да је део имовине, која
је после деобе преостала, њима пренета и постала саставни део њихове имовине.“ Из решења
Вишег трговинског суда, Пж. 1905/08 од 23.01.2009. године, www.sudskapraksa.com.

152 О добровољној ликвидацији привредних друштава види више у Марковић, В., Добровољна
ликвидација привредних друштава, Правo, теорија и пракса, број 1-3/2013, стр. 69-84.

Page 167

151
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Циљ je институциjе стечаjа да сe утицаjем економских закона тржишта уклањаjу
из привредног живота они субјекти пословног права кojи своjим пословањем не
постижу ни минимум рентабилности и кojи су неспособни за нормалан рад и
пословање.

Стечај се по Закону о стечају спроводи банкротством или реорганизацијом.

Сходно закону, под институтом стечаjа банкротством се подразумева
колективно намиpeњe поверилаца генералним извршењем на имовини стечаjног
дужника, чиме он престаjе да постоjи као правни субjекат.

Стечаj као правни институт одликуjу следећа начела: начело заштите непри-
вилегованих поверилаца из разлога, што стечаj oмoгyћyje равномерно нaмиpeњe
потраживања поверилаца, у зависности од укупног обима њиховог потраживања
и обима стечајне масе; начело jeднaкocти и равноправности поверилаца, jep стечаj
онемогyћyje недозвољене трансакциjе и привилеговање пojeдиниx поверилаца
на рачун других; начело судског спровођења поступка; начело eкономичности
поступка – стечаjни поступак се окончава са што мање трошкова; начело
хитности, јер је без застоја; начело двостепености; начело императивности и
преклузивности, јер се спроводи по закону и без одлагања рокова; начело јавности
и информисаности.

Стечаjни поступак се може, покренути само када су испуњени услови прописани
законом, материjално-правни и формално-правни.

Под материjално-правним претпоставкама за покретање стечаjног поступка
над предузећем подразумева трајнију неспособност плаћања субјекта пословног
права; у случаjу краће инсолвентности од четрдесетпет дана од дана доспелости
обавезе; и у случаjу инсолвентности непрекидно тридесет дана у односу на сва
плаћања; претећу неспособност плаћања када стечајни дужник учини вероватним
да своје већ доспеле обавезе неће моћи да испуни; презадуженост која постоји
када је имовина дужника мања од његових обавеза; и непоступање по усвојеном
плану реорганизације. 153

Изузетно je важно правити разлику између неликвидности и инсолвентности,
jep су то суштински различити облици презадужености дужника. Наиме, jедино
инсолвентност као посебан стадиjум финансиjског cтaњa доводи до стечаjа
субјеката пословног права.

Поред формално-правних претпоставки за покретање стечаjног поступка,
потребно je да се испуне и материjално-правне претпоставке да би надлежни суд
донео одлуку о покретању стечајног поступка над презадуженим инсолвентним
субјектима пословног права.

Први и наjважниjи формално-правни предуслов, у складу са законом, спада тзв.
формално-правни предлог за отварње стечаjа. Предлог за покpeтaњe стечаjног
поступка могу учинити: повериоци, сам дужник, органи принудног поравнања и
стечаjни суд. Сваки предлагач je дужан да учини вероватним постоjање законског

153 Члан 11. Закона о стечају „Службени гласник РС’’ бр. 104/2009 и 99/2011 и 71/2012-ОУС

Page 332

316
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Превишић Ј.: Како улагати у иностранство, Загреб, 1980.
Прица И. – Хјорт К.: Сектор услуга у Србији и принцип Светске трговинске организације,

Правни живот бр. 11/2003.
Прица Р.: Организациони облици директних иностраних инвестиција, Београд, 1976.
Rablot R.: Traite elementire de droit commercial, Paris, 1980.
Рајчевић Т.: Пословање јавних предузећа, Правни живот бр. 11/2002.
Слијепчевић, Д.: Стечајни поступак у светлу садашњих и могућих законских решења,

Право и привреда, број 5-8/2004.
Спасић, С.: Овлашћења стечајног управника, Зборник радова „Заступање и пуномоћство“,

Глосаријум, Београд, 2007.
Станковић О., Водинелић В.: Увод у грађанско право, НОМОС, Београд, 2001.
Станковић, Г., Петрушић, Н.: Стечајни управник као субјект стечајног поступка, Право и

привреда, број 5-8/2004.
Стојановић, Б.: Државна помоћ регионима у Србији, Економика предузећа, број 3-4/2011.
Стојановић, Д.: Основна права човека, Правни факултет, Ниш, 1991.
Стоиљковић В. Монополи и антимонополи аспекти хоризонталног груписања предузећа,

Право и привреда бр. 1-2/1995.
Сукијасовић М.: Мултинационално предузеће – правни аспекти, Београд, 1991.
Табароши, С., Јованић, Т.: Пословно право и право конкуренције, Право и привреда, број

7-9/2010,
Ћирић А. Међународно трговинско право (стручни есеји), Ниш, 2001.
Уговори робног промета, Др Владимир Капор - Др Славко Царић, Привредна штампа,

Београд, 1979.
Friedman W.G. и Pugh R.: Legal Aspects of Forein Investment, Boston, 1959.
Царић Славко: Правни положај привредних организација, Нови Сад, 2000.
Царић С., Витез М., Веселиновић П. Ј.: Привредно право, Привредна академија, Нови

Сад, 2006.
Цaрић С.: Угoвoр o пoсрeдoвaњу у нaшeм прaву и пoслoвнoj прaкси, Прaвни живoт брoj

11/2003.
Царић С.: Уговор о трговинском заступању (агентури) у нашем праву, Право – теорија и

пракса број 1/1998.
Царић С.: Појам и значај уговора о комисиону у правној теорији и пословној пракси,

Правни живот, број 11/2002.
Цветковић П.: О ефектима страних инвестиција: разлика између стварности и предрасуда,

Институт за социологију Филозофског факултета у Нишу, 2004.
Чоловић В.: Стечај предузетника, Правни живот бр. 11/2005.
Шарбох С. – Тешанкић В.: Заштита проналаска – инвентивни ниво као услов за заштиту

проналаска и поступак његовог испитивања, Правни живот бр. 11/2003.
Шогоров С.: Монополистички споразуми у југословенском праву, Београд, 1989.
Шогоров С.: Недопуштене исплате члановима друштва са ограниченом одговорношћу,

Правни живот бр. 11/2005.
Шкорић, С.: Државни утицај на тржишну доминацију и њену злоупотребу, Право и

привреда, број 7-9/2010.

Page 333

Na osnovu člana 23. stav 2. tačka 7. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni
glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007 i 93/2012), Odlukom Se-
nata Univerziteta Singidunum, Beograd, broj 260/07 od 8. juna 2007. godine, ova knjiga
je odobrena kao osnovni udžbenik na Univerzitetu.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

347.7(075.8)

НИКЧЕВИЋ, Иван, 1957-
Пословно право / Иван Никчевић, Велисав Марковић. - 1. изд. - Београд :
Универзитет Сингидунум, 2014 (Лозница : Младост груп). - XIV, 316 стр. ; 24 cm

Тираж 2.400. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр.
313-316.

ISBN 978-86-7912-562-0
1. Марковић, Велисав, 1969- [аутор]
a) Пословно право
COBISS.SR-ID 209709324

© 2014.
Sva prava zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne može biti reprodukovan u bilo
kom vidu i putem bilo kog medija, u delovima ili celini bez prethodne pismene saglas-
nosti izdavača.

Similer Documents