Download ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี PDF

Titleประวัติศาสตร์ของเพศวิถี
File Size10.3 MB
Total Pages129
Document Text Contents
Page 2

จดัพมิพโ์ดย
มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ
(สคส.)

แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ
(สสส.)

และ
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม
(วปส.)
มหาวทิยาลยัมหดิล

ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี:
ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/

เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ ไทย


ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

Page 64

��ชลดิาภรณ
์สง่สมัพนัธ


ที่มีจุดมุ่งหมายให้ฟ้าดินเอื้ออำนวยแก่การทำการเกษตรหรือทำให้นาไร ่
ได้ผลด ี ในสังคมเกษตรที่ชีวิตขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของธรรมชาต ิ
มีรูปแบบของพิธีกรรมเพื่อ “อ้อนวอนหรือขอร้องสิ่งนอกเหนือธรรมชาต ิ
ให้สร้างความสม่ำเสมอในการเกษตรและความมั่นคงในการดำรงชีวิต…
พิธีกรรมดังกล่าวมักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเพศ อวัยวะเพศหรือผู้หญิง
ซึง่ถอืเปน็ผูก้ำเนดิ หรอืเปน็สญัลกัษณข์องความอดุมสมบรูณ”์63

เรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นพื้นบ้านอย่างเปิดเผย โดยไม ่
จำกัดเรทติ้งหรือถูกเซ็นเซอร์อย่างที่คนหลายกลุ่มต้องการให้รัฐไทยทำ
นิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านทั่วไปมีการใช้ถ้อยคำและข้อความเกี่ยวกับ
เพศอยู่มาก โดยเรื่องเพศถูกทำให้เป็นเรื่องตลกขบขัน หรือไม่ถึงกับหยาบ
โลนตามมาตรฐานชนชัน้กลาง แตอ่อกไปในทางสองแงส่องงา่ม ทเีลน่ทจีรงิ
ให้คนอ่านหรือคนฟังได้ขบขันกัน เช่นกลอนลำของอีสาน ที่ใช้ถ้อยคำ
เกี่ยวกับอวัยวะเพศและการร่วมเพศ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การนำเอา
เรื่องเพศมาเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นนี้ถูกมองว่า เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วย
ให้สังคมมองเรื่องเพศเป็นเรื่องไร้สาระ หรืออย่างน้อยก็ลดความความ
สำคัญของเรื่องนี้ลง64 อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือ เพลงปรบไก่ในภาคกลาง
ทีร่อ้งตอบโตก้นัระหวา่งชายหญงิในเรือ่งเพศ ถกูมองวา่ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงเรือ่ง
ของการเสพสุขทางกาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่อุทิศให้พลังลึกลับ
ของธรรมชาติ65

นอกจากการละเล่นพื้นบ้านที่เรื่องเพศถูกนำเสนออย่างเปิดเผย
เรื่องเพศยังมีที่ทางในวัดพุทธศาสนาหลายวัดในประเทศไทย และถูกตั้ง
ข้อสังเกตและตีความอย่างกว้างขวาง ทั้งโดยนักคิดนักวิชาการไทยและ

63 ปราน ีวงษ์เทศ, “ผู้หญิงสยาม บทบาทและสถานภาพของผู้หญิง ร่องรอยจากพิธีกรรม
ความเชือ่,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่11 ฉบบัที ่5 (มนีาคม 2533), หนา้ 110-113.

64 นคิม วงเวยีน, “เพศในกลอนลำ,” หนา้ 93.
65 นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้ (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2543), หน้า 101–

105.

Page 65

��
ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิ:ี
ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศในประวตัศิาสตร์ ไทย

ไม่ไทย ภาพเหล่านี้สะท้อนการแต่งกาย วิถีชีวิต และการกระทำทางเพศ
ทั้งระหว่างหญิงกับชาย หญิงกับหญิง และชายกับชาย ทั้งในแง่มุมขบขัน
และ ‘เชิงสังวาส’ ตั้งแต่การเปิดเผยเนื้อหนังหรือเน้นสัดส่วนอย่างหน้าอก
ผูห้ญงิ กจิกรรมการเกีย้วพาราส ีไปจนถงึการรว่มเพศ เชน่ ภาพควาญชา้ง
กำลังจับหน้าอกนางกำนัลที่ไม่ได้ห่มสไบ (วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ)66
หรือการแอบดูคนกำลังร่วมเพศ (วัดช่องนนทรี) เป็นต้น งานของ นิวัต ิ
กองเพียร ในศิลปวัฒนธรรมได้รวบรวมนำเสนอภาพและรายละเอียด
เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง และภาพแกะสลักในวัดต่างๆ ในหลายจังหวัด
ของประเทศไทยอยา่งตอ่เนือ่ง68

การนำเสนอแง่มุมต่างๆ ของเรื่องเพศในสถานที่ทางศาสนาเช่นนี ้
ถูกอธิบายว่า เป็นเพราะทั้งผู้ผลิตงานและคนทั่วไปในช่วงเวลานั้นเห็นว่า
เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติและปกติธรรมดาของชีวิตทางโลกย ์หรือเพื่อ
แสดงว่าเรื่องเพศเป็นอุปสรรคขวางทางสู่นิพพานของมนุษย์69 ความ
ต้องการทางเพศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต แต่ก็เป็นเรื่อง
ของตณัหาทีท่ำใหเ้กดิทกุขแ์ละฉดุรัง้มนษุยจ์ากการบรรลธุรรม70 การเรยีนรู้
ที่จะควบคุมร่างกาย ความรู้สึก และความต้องการทางเพศให้พอดีไม่มาก
เกนิไปจงึเปน็เรือ่งสำคญั

66 สนัต ิเลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3, หนา้ 99.
67 Napat Sirisambhand and Alec Gordon, “Thai Women in Late Ayutthaya Style

Paintings,” in The Society of Siam, Selected Articles for the Siam Society’s
Centenary (Bangkok: The Siam Society, 1999), p. 277.

68 ตวัอยา่งเชน่ นวิตั ิกองเพยีร, “กรกมุ กำหนดัไมจ้ำหลกั,” ศิลปวัฒนธรรม, ปทีี ่18 ฉบบัที ่
2 (ธันวาคม 2539), หน้า 82-83 หรือ “ภาพเชิงสังวาสกำลังละเลือนหาย,” ศิลป
วัฒนธรรม, ปทีี ่18 ฉบบัที ่1 (พฤศจกิายน 2539), หนา้ 58-59 เปน็ตน้

69 วราภรณ ์วชิญรฐั, “เชงิสงัวาสของเพศเดยีวกนั ในจติรกรรมฝาผนงัแบบแผนประเพณไีทย
สมัยรัตนโกสินทร ์(รัชกาลที่1-5)” สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ, ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 2549.

70 อภลิกัษณ ์เกษมผลกลู, ผูกนิพพานโลกีย์ (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2550), หนา้ 24.


�������������.indd 46 10/5/08 11:41:26 PM

Page 128

10�ชลดิาภรณ
์สง่สมัพนัธ


Padgug, Robert. “Sexual Matters: On Conceptualizing Sexuality in

History,” in Philosophy and Sex, Edited by Robert B.Baker,

Kathleen J. Winiger, and Frederick A. Elliston. New York:

Prometheus Books, 1998.

Ringdal, Nils, Johan. Love for Sale: A World History of Prostitution,

translated by Richard Daly. New York: Grove Press, 2004.

Ross, Marc, Howard. “Culture and Identity in Comparative Political

Analysis,” in Comparative Politics: Rationality, Culture, and

Structure, Edited by Mark Irving Lichbach and Alan S.

Zuckerman. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Weeks, Jeffrey. Sexuality and Its Discontents: Meanings, Myths and

Modern Sexualities. London: Routledge, 1985.

Weeks, Jeffrey. Sexuality, 2nd Ed. London: Routledge, 2007.

Wyatt, David, K. Studies in Thai History. Chiang Mai: Silkworm

Books, 1994.

�������������.indd 109 10/5/08 11:41:40 PM

Similer Documents