Download Predavanja Temeljenje II 2011 12 PDF

TitlePredavanja Temeljenje II 2011 12
File Size2.6 MB
Total Pages100
Table of Contents
              1 Uvod
	slika 1.1 Simbolički prikaz rješavanja geotehničkih, inženjerskih problema (Lambe & Whitman, 1969)
	slika 1.2 Geotehnički trokut (Morgenstern, 2000).
2 Geotehničko projektiranje
	2.1 Kako projektirati
	2.2 Sadržaj geotehničkog dijela projekta.
	2.3 Eurokod 7: norma geotehničkog projektiranja
	2.4 Reference
3 Stabilnost padina
	3.1 Općenito o pojmu padina i stabilnost padina
		slika 1.1 Tijelo na kosini
			(1.1)
		slika 1.2 Slom pokosa
	3.2 Osnovne postavke metoda za određivanje stabilnosti padina
		3.2.1 Zajedničke osobine svih klasičnih metoda
		3.2.2 Definicija faktora sigurnosti
			(1.1)
			slika 1.2 Prikaz efektivnih graničnih i mobiliziranih parametara čvrstoće.
				(2.1)
				(2.2)
				(2.3)
				(2.4)
				(2.5)
				(2.6)
				(2.7)
				(2.8)
	3.3 Stabilnost dugačkih pokosa
		3.3.1 Slučaj 1: bez podzemne vode
			slika 1.1 Sile koje djeluju na lamelu dugačke klizne plohe.
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				(1.4)
				(1.5)
				(1.6)
				(1.7)
				(1.8)
		3.3.2 Slučaj 2: podzemna voda teče paralelno s površinom terena
			slika 1.1 Sile koje djeluju na lamelu dugačke klizne plohe. Tok podzemne vode paralelan je s nagibom terena.
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				(1.4)
				(1.5)
				(1.6)
		3.3.3 Slučaj 3: pokos dulje vremena potopljen
			slika 1.1 Slučaj potopljenog pokosa.
				(1.1)
				(1.2)
	3.4 Kružne klizne plohe - grafička metoda
		3.4.1 Osnovne pretpostavke
			slika 1.1 Odabir više kliznih plohi da dobijemo da možemo naći kritičnu s najmanjim faktorom sigurnosti.
			slika 1.2 Pretpostavka sinusnog rasporeda normalnog naprezanja po kliznoj plohi
		3.4.2 Slučajevi s c 0 i  = 0
			slika 1.1 Grafička metoda određivanja stabilnosti pokosa za slučaj kada je =0, a c0.
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				(1.4)
				(1.5)
		3.4.3 Slučajevi s c = 0 i   0
			(1.1)
			(1.2)
			slika 1.2 Grafička metoda određivanja stabilnosti pokosa za slučaj kada je =0, a c0.
			slika 1.3 Dijagam vrijednosti S i c
		3.4.4 Slučajevi s c  0 i   0
			slika 1.1 Grafička metoda određivanja stabilnosti pokosa za slučaj kada je c0, a 0 – Način 1
			slika 1.2 Grafička metoda određivanja stabilnosti pokosa za slučaj kada je c0, a 0 – Način 2
	3.5 Kružne klizne plohe - metoda lamela
		3.5.1 Prednosti metode lamela u odnosu na grafičku metodu
			slika 1.1 Upotreba lamela za analizu stabilnosti pokosa
			slika 1.2 Primjer složenih geometrijskih uvjeta uslojenosti tla.
		3.5.2 Određivanje djelovanja vode na klizni disk
			slika 1.1 Određivanje djelovanja vode na stabilnost pokosa preko strujne mreže
			slika 1.2 Određivanje djelovanja vode na stabilnost pokosa preko vrijednosti pornih tlakova po kliznoj plohi (porni se tlakovi odrede iz strujne mreže).
			slika 1.3 Određivanje djelovanja vode na stabilnost pokosa pomoću produljene linije vode.
		3.5.3 Bishopova pojednostavljena metoda
			(1.1)
			(1.2)
			slika 1.2 Bishopova pojednostavljena metoda.
		3.5.4 Kako odabrati parametre čvrstoće za analizu stabilnosti pokosa?
			slika 1.1 Parametri čvrstoće dobiveni konsolidiranim dreniranim pokusom
			slika 1.2 Tragovi efektivnih naprezanja za normalno konsolidirano tlo. Nasuprot tomu, kod prekonsolidiranih tala trag efektivnih naprezanja “skreće u desno” (slika 1.3)
			slika 1.3 Tragovi efektivnih naprezanja za prekonsolidirana tla
	3.6 Reference
4 Sanacija klizišta
	4.1 Općenito
		slika 1.1 Znakovi prepoznavanja klizišta
	4.2 Postupak i mjere sanacije
		slika 1.1 Ustanovljavanje vrste i dubine klizanja ugradnjom mekane cijevi
		slika 1.2 Sanacija klizišta prelaganjem masa
		slika 1.3 Sanacija klizišta drenažnim usjecima
		slika 1.4 Sanacija klizišta horizontalnim drenažnim bušotinama
		slika 1.5 Sanacija klizišta armiranjem geomrežom
		slika 1.6 Sanacija klizišta armiranje mikropilotima
	4.3 Reference
5 Plitko temeljene konstrukcije
	5.1 Vrste plitkih temelja
	5.2 Odabir rješenja temeljenja građevine
		5.2.1 Zahtjevi na temeljnu konstrukciju
		5.2.2 Djelovanje mraza na tlo
		5.2.3 Težina zgrade bez težine temelja
			(1.1)
		5.2.4 Hidroizolacija i drenažni sustavi
		5.2.5 Trajno dreniranje tla oko i ispod objekta
			slika 1.1 Trajno dreniranje tla oko i ispod objekta
		5.2.6 Hidroizolacija
			5.2.6.1 Vrste hidroizolacije
			5.2.6.2 Podjela HI prema položaju
			5.2.6.3 Vanjska HI
				slika 1.1 Shematski prikaz vanjske hidroizolacije
			5.2.6.4 Unutarnja HI
				slika 1.1 Shematski prikaz unutarnje hidroizolacije
		5.2.7 Dilatacije
			slika 1.1 Shematski prikaz dilatacija
			slika 1.2 Shematski prikaz dilatacija
			slika 1.3 Shematski prikaz dilatacija
	5.3 Modeliranje odnosa temelja i tla - određivanje raspodjele kontaktnog opterećenja
		(1.1)
		5.3.2 Temelj na elastičnom poluprostoru
			5.3.2.1 Elastična greda na elastičnom tlu
				slika 1.1 Elastična greda na elastičnom tlu – Šuklje (1974)
		5.3.3 Winklerov model tla
			(1.1)
			slika 1.2 Usporedba deformacije tla ispod temelja:(a)stišljiv poluprostor; (b) Winklerov prostor; (c) dijagram deformacije
				(2.1)
			tablica 1.2 Modul reakcije tla za opterećenje pločom 30x30 cm, k1 [kN/m3]
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				(1.4)
				slika 2.2 Shema ovisnosti između opterećenja grede, reakcije tla, deformacija i statičkih veličina
		5.3.4 Linearna raspodjela opterećenja – primjer četverokutnog temelja jednostrano ekscentrično opterećena
			slika 1.1 Četverokutni temelj jednostrano opterećen: (a) shema temelja i opterećenja (b) raspodjela naprezanja kad je rezultanta sila u jezgri, (c) raspodjela naprezanja s reduciranim presjekom kad je rezultanta sila u izvan jezgre
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				(1.4)
				(1.5)
				(1.6)
		5.3.5 Općenito o slijeganju
			(1.1)
		5.3.6 Slijeganja tla na bazi teorije elastičnosti – rješenja u zatvorenom obliku
			5.3.6.1 Koncentrirana sila na površini izotropnog linearno-elastičnog poluprostora
				slika 1.1 Aksonometrijski prikaz slijeganja ispod koncentrirane sile na elastičnom poluprostoru.
			5.3.6.2 Kružno kontinuirano opterećenje na površini izotropnog linearno-elastičnog poluprostora
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				slika 1.2 Aksonometrijski prikaz slijeganja ispod kružno opterećene površine
			5.3.6.3 Pravokutno kontinuirano opterećenje na površini izotropnog linearno-elastičnog poluprorstora
				(1.1)
				(1.2)
				slika 1.2 Aksonometrijski prikaz slijeganja ispod ugla pravokutno opterećene površine
		5.3.7 Utjecaj dubine temeljenja na slijeganje
			(1.1)
			slika 1.2 Dijagram faktora korekcije  (Fox, 1948)
	5.4 Reference
6 Poboljšanja tla i Sanacija temelja
	6.1 Poboljšanja tla za potrebe temeljenja
		6.1.1 Uvod
		6.1.2 Zbijanje
		6.1.3 Predopterećenje
		6.1.4 Drenaža
		6.1.5 Injektiranje i kemijska stabilizacija
	6.2 Zamjena tla
	6.3 Utvrđivanje stanja postojećih objekata
		slika 1.1 Utvrđivanje stanja postojećih objekata
	6.4 Ulegnuća temelja i pukotine na objektu
	6.5 Sanacija temelja i tla ispod njih
		6.5.1 Injektiranje temelja od kamena
		6.5.2 Injektiranje tla ispod temelja
		6.5.3 Podvlačenje armirano-betonskih nosača pod postojeće temelje
	6.6 Osiguranje temelja postojećih objekata
		6.6.1 Usidrenje temelja
		6.6.2 Izvedba novog objekta po dionicama
		6.6.3 Odmicanje temelja novog objekta od zabatnih zidova postojećih objekata
			slika 1.1 Odmicanje temelja – primjer 1
			slika 1.2 Odmicanje temelja – primjer 2a
			slika 1.3 Odmicanje temelja – primjer 2b
		6.6.4 Podgradnja podzemnih etaža pod postojeće objekte
	6.7 Utjecaj izgradnje na postojeće objekte i njihova zaštita
		6.7.1 Utjecaj dodatnih opterećenja
			6.7.1.1 Deformacija granične ravnine
			6.7.1.2 Dodatna naprezanja u tlu
			6.7.1.3 Deformacija i pucanje susjednih objekata
		6.7.2 Zaštita postojećih objekata
			6.7.2.1 Sprečavanje prijenosa dodatnih naprezanja.
			6.7.2.2 Odmicanje temelja novog objekta
			6.7.2.3 Prijenos opterećenja u dublje slojeve
		6.7.3 Utjecaj sniženja razine podzemne vode
			6.7.3.1 Slijeganje tla zbog sniženja razine podzemne, vode
			6.7.3.2 Zaštita postojećih objekata
	6.8 Reference
7 Geosintetici u geotehnici
8 Mlazno injektiranje
9 Geotehničko sidrenje
10 Temeljenje strojeva
	10.1 Dinamika tla
		slika 1.1 Neke vrste dinamičkih opterećenja
	10.2 Osnovno o vibracijama
		10.2.1 Uvod
			slika 1.1 Šest načina vibriranja temelja
			slika 1.2 Modeliranje sustava temelj–tlo (Kelvin-Voigtov model s jednim stupnjem slobode)
			slika 1.3 Stupnjevi slobode vibrirajućeg sustava: (a) DOF=1; (b) DOF=2; (c) DOF=2
		10.2.2 Slobodno vibriranje sustava opruga–masa
			slika 1.1 Slobodno vibriranje sustava opruga–masa
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				(1.4)
				(1.5)
				(1.6)
				(1.7)
				(1.8)
			slika 1.2 Pomak, brzina i akceleracija slobodno vibrirajućeg sustava opruga–masa
				(2.1)
				(2.2)
				(2.3)
		10.2.3 Prisilno vibriranje sustava opruga–masa
			slika 1.1 Prisilno vibriranje sustava opruga–masa
				(1.1)
				(1.2)
				(1.3)
				(1.4)
				(1.5)
				(1.6)
				(1.7)
				(1.8)
			slika 1.2 Prisilno vibriranje sustava opruga–masa: (a) varijacija faktora povećanja M prema /n ; (b) varijacija pomaka u vremenu pri rezonanci (=n)
				(2.1)
				(2.2)
				(2.3)
		10.2.4 Slobodno vibriranje sa viskoznim prigušenjem
			(1.1)
			(1.2)
			(1.3)
			(1.4)
			(1.5)
			(1.6)
			(1.7)
			(1.8)
			slika 1.2 Slobodno vibriranje sustava opruga–masa-prigušivać: (a) natprigušen slučaj; (b) kritično potprigušen slučaj; (c) potprigušen slučaj
		10.2.5 Jednolično prisilno vibriranje sa viskoznim prigušenjem
			(1.1)
			(1.2)
			(1.3)
			(1.4)
			(1.5)
			(1.6)
			(1.7)
			slika 1.2 Normalizirani prikaz odnosa amplitude prema frekvenciji za različite slučajeve prigušenja kod jednoličnog prisilnog vibriranja sustava opruga–masa-prigušivać
	10.3 Dinamički opterećeni temelji
		10.3.1 Općenito
		10.3.2 Slučaj krutog temelja kružnog oblika
			(1.1)
			
			(1.2)
			
			(1.3)
			(1.4)
			(1.5)
			(1.6)
		10.3.3 Preporuke za temeljenje stojeva
			slika 1.1 Dopuštene vertikalne amplitude vibracija
			slika 1.2 Dopuštene horizontalne amplitude vibracija
	10.4 Reference
            

Similer Documents