Download Projekat.pdf PDF

TitleProjekat.pdf
File Size3.1 MB
Total Pages38
Document Text Contents
Page 1

Univerzitet u Beogradu

Elektrotehnički fakultet

Projekat električnih instalacija

- Zadatak A -Student: Jovan Jovanović, 194/2012

Page 2

1

Sadržaj

1. Projektni zadatak ................................................................................................................ 2

1.1 Delovi koje Projekt treba da sadrži ................................................................................ 2

2. Tehnički opis sa proračunima ............................................................................................ 4

2.1 Proračun električne instalacije u stanu ........................................................................... 4

2.2 Proračun električne instalacije od MRM do RM............................................................ 8

2.3 Proračun električne instalacije od PM do MRM ............................................................ 9

2.4 Provera ispravnosti izbora provodnika sa stanovišta pada napona .............................. 10

2.5 Proračun električne instalacije stepenišnog osvetljenja i provera preseka provodnika sa
stanovišta pada napona ................................................................................................................. 12

2.6 Proračun električne instalacije lifta i provera preseka provodnika sa stanovišta pada
napona…. ..................................................................................................................................... 13

2.7 Instalacija zaštite u slučaju kvara u stanovima i u prostoriji pogonskog dela lifta ...... 14

2.7.1 Proračun otpornosti uzemljivača objekta ............................................................. 14

2.7.2 Instalacija zaštite u stanu i zgradi ......................................................................... 15

2.7.3 Instalacija zaštite u pogonskom delu lifta ............................................................ 19

2.8 Merenje utrošene električne energije ........................................................................... 20

2.9 Zaštita od atmosferskog pražnjenja .............................................................................. 20

2.10 Instalacija slabe struje .............................................................................................. 21

2.10.1 RTV instalacija..................................................................................................... 21

2.10.2 Telefonska instalacija ........................................................................................... 24

2.10.3 Interfonska instalacija .......................................................................................... 24

3. Specifikacija materijala .................................................................................................... 25

4. Crteži ................................................................................................................................ 27

Similer Documents