Download Ramtha - Ultimul vals al tiranilor - Profetia revizuita.pdf PDF

TitleRamtha - Ultimul vals al tiranilor - Profetia revizuita.pdf
File Size5.5 MB
Total Pages90
Document Text Contents
Page 1

:ha predd despre ,,zilele ce vor veni" zilele care sunt deJa alcl hfrl
a apdrut, Ia sfArgitul anilor 1970. Ultimul uols al tlronlht
revizuitd surprinde invdldhrrile 9i prezicerile lui Ramtha dc er uttt

udzeci de ani, care descriu schimbdrile dramatice care urmearA, tll
iri ale nah-rrii 9i pAnd la probleme economice si politice. Rarnllrt
io(ele din spatele acestor schimbdri 9i multele evenimentc dltr
clusiv din viitorul nostru apropiat care au fost planificate cu aterrlh
oameni.

r din lucrurile pe care le-a prezis Ramtha acum trei decenll pol ll
Lte clar in multe din titlurile de stiri de astdzi, insi dupd Ramtha, rrnl
si altele. Desi viitorul poate pdrea descurajant si cumplit, Ranrlln
rn destin mai miret, care se construieste, cu ajutorul civiltzalllhtr
care iubesc omenirea: aparilia supercongtiin{ei o noud erd gl <r

rni mai evoluatd.

AFP News, Copenhaga, 24 septembrie 2008

Sindicatul Nafional al Agricultorilor, 11 mai 2007.

Barton Biggs, Wealth, War, and Wisdom, 2008.

;t destin aceste schimbdri despre care am vorbit de atata vreme, in
>stru se manifestd pe deplin. Mergeli 9i aruncati o privire. Ce vi se
;nuit acum nu era aga pe atunci."

.*7'
: 't! Jr,

4p,
'f a,

i

-.""5

Page 2

,5&rf,;a.
W'-500260

str. Alexandru gnvdra, @ sc.e ap.lD
Telefon:#I6W

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rom6niei
RAMTHA

_ Ultimul vals al tiranilor: profelia revizuite/
Ramtha; trad.: Laura Cristiana- -BraSov: M,M.S.
Publishing l{fffie, UIU
W*ss42-a

z0lo
opnnf rrg

I. Cristiana, Laura (trad.)

2
*rr

kh n oredactare: Elena David

,,Acestea sunt cele mai mdrete vremuri din toatd istoria
voastd inregistratd. Deti sunt wernuri grele gi pline de
provocdri, ali ales se tditi aici, in aceste timpuri, in scopul
implinhii pe care v-o aduce acest lucru.

Tututot vi s-a promis de atAta timp cd il veli vedea pe
Dumnezeu in timpul vietii voastre, dar viald dupd viald nu
vi s-a permis niciodatd sE il vedeli. ln aceastd viatd, cei mai
multi dintre voi o sdJ vadd cu adevdrat.

Veli vedea cum aici va lua nagtere o impdrdlie magnificd €j
vor apdrea civilizatii dapre care nu ave-afi nici cea mai micA
idee cd exisE. €i va sufla un vint nou, iar iubirea, pacea gi
bucuria de a fi vor curge cu gralie in acest loc binecuvantat
srnaragdul universului vostru gi casa lui Dumnezeu."

Ramtha

La inceputul anilor'80

Page 45

U/tinul vals a/ tiranilot (\ tn t h rcl i li l i i li'si l i, n t ttl i ul i i sclt i nt bzi ril e Pd m6 rtult

Locurile shivechi vor prinde via!5. Vulcanii strivechi sunt ca niEte
tigri care dorm, in acest moment. Nu e ca sd scape de voi, ci ca sa
vindece ceea ce ati f;cut. in acest efort, PimAntul se migci din toate
pldcile sale tectonice, de acum gi p3ni la sfdrgitul secolului vostru, iar
voi veti asista la o intensificare radicalA a activiteFi lor.

in oragele centrale, in centrele de afaceri, vefi vedea fenomene ce
apar in cer qi sub pimAnt. Vefi vedea cum se intimpli lucruri skanii qi
minunate, cu privire la naturd gi la asalturile acesteia asupra oraqelor
care sunt respunz6toare de poluare in planul vostru. in prezent, veli
incepe s5 vi vedefi patria, frumosul vostru smaragd al universului, in
avantul schimbarii continue. Gaura,jin stratosfera $i presiunea qi
migcarea plicilor tectonice vor crea un efect de incAlzire pe Pamant,
iar in urmitorii patru ani, Pimintul se va incdlzi atit de mult, incAt nu
veti mai avea recolte.2r

Recoltele tirii voashe au fost luate de puteri mai mari, iar fermele
nu vor mai fi. Locurile care pdnd acum erau degeriuri, locuri unde
omul nu se duce decat foarte rar, vor fi inundate de ploi neobignuite.
in timpul acestei incilziri a lumii, tiparele climatice se vor modifica. Afi
vdzut inceputul, chiar Si anul acesta din timpul voshu. Mai urmeazi qi

alte lucruri.
Pimintul se striduiegte progresiv sd indepirteze omenirea, cereia

nu ii pasS 9i care nu se ocupa de suprafafa sa, pentru ca el si poata se
se vindece in multe locuri iar aceste locuri sunt cu adevarat foarte
mari. Exista in prezent doi mari vulcani pregititi si elibereze presiunea
plScilor schimbitoare ale planetei voastre. Unul e in Europa $i se afl;
pe o insuli, iar in acest moment este in erupfie, pentru cA activitatea
de sub cogurile lui e atit de mare. Marea foamete din Europa, marea
foamete a Irlandei a fost rezultatul erupfiei unui singur vulcan in 1800,
care a starnit praf in shatosferi gi a creat iarni in miezulverii, inghefind
astfel toate recoltele qi provocdnd foametea. Un singur vulcan a ficut
asta. La un nivel, PimAntul se incakegte, iar la altul, dacE ambii vulcani
se hotirisc se-Si elibereze presiunea $i numai natura decide cind e

21
"Stocurile

globale de grane au ajuns la cele mai scizute niveluriin ultimele trei decenii.
lSsind intreaga Lume vLilnerabila in fata gocurilor produse de recoliele proaste". relateazi
AOL News. 28 septembrie 2007 .

Faliile permit curgerea unei substante nutritive minunate din ceea

voastre, a avut loc oriunde altundeva, dar nu in tara voasha. in o.nan.
existd vulcani violenti care erup chiar in acest moment, inir-un efort
disperat de a purifica apa. in prezent, existi vulcani care se reactiveaza
gi despre care se crede ci erau stin5i.

,l

Page 46

Utinrul vals al tiranilor

momentul eruptia lor in stratosferi va crea o recire imediatd a suprafefei
PimSntului, ducdnd astfel la formarea unor tipare climatice radicale.

DacE locuili pe o falie, atunci va jucali cu viata voastra. Daca vi
place falia gi vi place priveligtea, r;mane| acolo. DacA nu puteti sa vA
permiteli altceva, stati acolo, dar acum locuifi intr-o zona acfivd. Daca
iocuifiin apropierea apei un loc periculos nu numai ci se migci plicile
tectonice (gi nici savanfii vo$ki nu sunt con$tienti de asta), dar pl6cile
acelea care se aflS sub mare se migcd gi creeazd valuri foarte mari. E o
reactie natural6 de schimbare. intr-un ecosistem echilibrat al naturii,
in care animalele sunt in armonie cu pdm6ntul, ve{i vedea rareori weo
schimbare in acele zone.

Topirea calotei polare gi incdlzirea globald

Topirea calotei polare, gaura din stratosfer6 gi inc6lzirea planetei
in urmitorii patru ani se vor pehece mult mai repede dec6t vi vor
spune savan{ii vostri. Topirea unor mari pi(i din calota polari deja
are loc, iar asta va cregte nivelul apelor pdni la doui sute de picioare22,
iar in golfuri gi in unele locuri va creqte numai cu douisprezece picioare.
Calota sudici deja se topegte. Calota nordici e gi ea deja intr_un proces
de topire lentd, cici avefi un ghefar care s-a rupt gi care acum e in ap6,
iar acesta e rezultatul incdlzirii apei $i ghelarul e in mi$care. Sunt mai
mulfi care sunt in miscare. E in reguld sd avem un pic de api in plus,
dar un singur ghetar ar fi de ajuns ca sd furnizeze apa de biut a acestei
f;ri timp de lreizeci de ani. Atit sunt de mari. Cum gi nivelul mdrii
creste, nu e deloc in{elept sd fii pe ap6, ci in interiorul continentelor.
Nu veti wea nici sa fi$ in zone cu populafie dens6, daci pute! sd
alegefi sd schimbafi asta. PimAntul se va incilzi in urmdtorii patru ani
gi, in fiecare clipi, prin eruptia a doi vulcani majori, ar putea si se
trezeasci cu o iarnd in miez de vari. Valoarea recoltelor la scara inter_

-

('..tn l)t::ti l'tlu L+tL. ntc<hrl I -sL:/tiltb, ile Piirfinlultti

rra{ionali va fi periculoasi pentru modificarea climaticd, pentru cd existd
run lucru pe care omul gi alter ego-ul siu nu pot si il faci, gi anume s6
modifice vremea qi sd modifice Pdmdntul, in schimbdrile sale.

Cum v-afi simfi dacd cineva v-ar detona o armi nuclear; in buric?
,,Doar o testim, desigur, sd vedem cum reactionezi." Credefi cd armele
producdtorilor de munifie, cu extraordinara eliberare de energie
concentrati in interiorul P6m6ntului, raman fara niciun fel de urmiri?
Daci ai unde de qoc care iti trec prin buric in centrul acestei !eri,
impreund cu o fo(i creatE in interior, cAreia ise aldturi qi forfa ce vine
din ocean pe plScile tectonice, atunci eqti inh-o pozifie foarte nepotrivite.

$i degeurile voashe nucleare, care se arunci in faliile tectonice? $tiafi
cd degeurile nucleare au fost puse in butoaie gi aruncate in marea
pegterd care intri in California, in falia San Andreas? Nu gtiafi asta,
dar desigur, cum sd gtifi? E o pegteri addnci. O si se miEte, o si o
acopere Si o se ajung; inc6 Si mai ad6nc5.

P6mAntul are multe de schimbat, pentru ci se luptd pentru propria
sa supravietuire. Cum cad ploile pe coasta esticd gi in Europa, ohava
lor distruge resursele naturale, pddurile, p;manturile, pestii gi tot ce
este viatS Si este legat de api. Cine o si opreascb asta? Credefi cd o si
se opreasci doar penku ca noi dishugem cateva lacuri Si cafiva copaci?
Dac6 ploaia care cade peste voi e ca gi cum afi bea otravi, e un prel
mic pe care il avefi de plitit, ca si mergefi inainte qi si va implinifi un
vis, o realizare, tehnologia unei civilizatii.

Oamenii nu sunt cu gAndul la schimbare. Nu-Ei permit si o fac6.
intre acum gi sfirgitul secolului vostru, multe locuri care va sunt familiare
acum nici macar nu o s6 mai arate la fel. Ceea ce altedatA erau insule
va dispirea, iar acolo unde nu exista p;mant, acesta va apdrea. Acolo
unde odinioar; era degert, vor cre$te rdsaduri peste tot. Acolo unde
erau cimpuri de grAu auriu, p6inea viefii, veti gisi acum o zona
degertici, unde nu se poate cultiva mincare.23

Unde vefi gisi locuri in care deqeurile umane sunt aruncate in
api, vefi vedea reacfii violente ale naturii in acele locuri. Va veni o zi
cand pescarii o sE-gi arunce plasele in abundenfa marii, care, in esenta,

r lntr-un nou studiu. savantii constat; ca o deplasare a jetului de aer ,extinde zonele
tropicale Si degertic€ ale PAmantului". USA Ibday.25 nai 2006.

2
"Savanfii de aflate pe sol

in Groenlanda bal al m;rilor
cu aproximativ 2004. $tirileprincipale de I urmdtoarele:
,,Calota arcticd se topegte mult mai rapid decat se prevezuse..

Page 89

ll/

Page 90

,,Sunt aici ca sd ve invet sa nu mai
triifi in negare. sd vd invdt cum sd
in{elege{i se fiti mai aproape de
Dumnezeu, cum sd accesati asta in
voi. Toful e filozofie, dar aduce cu
sine o experienla practica ce va
provoca sim{urile 9i trupul.

Iar dacd Dumnezeu locuiegte
induntml vostru, ahrnci Dumnezeu se
va ridica 9i va implini aceste minuni la
care trupul $i simturile egueazd pur si
simplu Si atunci avem o m;rturie
extraordinard, minunate. Atrnci
avem bucuria, bucuria cea mai
ampla, cd ceea c€ treiegte in noi este
o sperante dincolo de speran{d- Noi
suntem mai mult decAt reflexia din
oglindd gi suntem mai mult decat
ceea ce au avut de oferit religia,
politica, grani{ele, culoarea pielii 9i
sexualitatea ln aceste vremuri de
mare incercare."

Ramtha

Ultimul va ls al tiranilor
PROFETIA REVIZUII'A

Similer Documents