Download Rusija i Evroazijska Ideja PDF

TitleRusija i Evroazijska Ideja
File Size3.6 MB
Total Pages406
Table of Contents
              Korice 1.pdf
	Page 1
Korice 2.pdf
	Page 1
            
Document Text Contents
Page 1

Korice.cdr

Page 2

УДРУЖЕЊЕ

СРПСКО – РУСКИ МОСТ

Page 203

202

моћи“ (soft power) је да „ “232,

при чему њихови носиоци одређују шта треба чинити

уништавањем постојећих вриједности и норми читавих

друштава.

Велики значај има и степен културног развоја. Једна

иста култура има разне могућности ширења у свијету у

разним раздобљима свог развоја. Западноевропска култура,

настала под утицајем протестантске етике, је у првобитном

добу сабирања капитала плашила друге својом строгошћу.

Када је почела прерастати у потрошачку цивилизацију

постала је неизмјерно привлачнија. Разлика између људи

различитих култура је знатно мања када иступају слободно

него када су снажно везани за своју друштвену скупину.

Суштина промјене је измјена односа између обавезā

грађанина и права на слободни избор личности, захтјевā

заједничког и вриједности личног добра. У првом,

аскетском раздобљу културе су мање способне за

саобраћање с другим него у каснијем, хедонистичком.

Развој културе од општинске преко индустријске до

постиндустријске слаби притисак друштва на личност, и

омогућава настанак отвореног, „свјетског“ човјека. У

културном смислу најмање је отворен општински човјек

усмене ријечи, отворенији је човјек индустријског доба, а

најотворенији постиндустријски, који је кроз савремена

средства везе присутан у најразличитијим културама,

независно од припадности групама и установама. Човјек је

у положају да бира, јер „има много могућих праваца

делања и много изазовних начина живота“233, одређене232 Јелена Г. Пономарјова, Демократија versus саборност: политички

аспект, у: Бранимир Куљанин (ур.), ,

Српско-руски мост, Бања Лука, 2013, с. 219-240, 222
233 Isaija Berlin, Uvod, у: , Nolit, Beograd, 1992, с.

56

Page 204

203

вриједности могу бити крајње несагласне. Савремена

западна култура је мозаичнија од других, њене различите

области су међусобно самосталније. Оне лакше проничу у

друге културе. Оштра увезаност појединих чинилаца

културе у једну цјелину снижава могућности њеног

ширења.

Савремено цивилизационо кретање је

. У њему

вриједности најпривлачнијих наводе припаднике других да

занемаре норме својих култура. Те вриједности могу бити

јединствени постојани образац људске културе настао на

разне начине у разним културама, затим добро стечено

током јачања везā културā свих народа и, коначно,

резултат наметања и владавине вриједности и норми једне

над другим културама, чиме су се оне почеле доживљавати

као опште.

Ове могућности се више допуњују него искључују.

Несразмјерност културне размјене је одлика савремене

модернизације и западњачења у ком је Русија култура-

прималац, при чему је одлучујућа усмјереност мāсā, а не

својства и ниво културе. Након рушења „жељезне завјесе“

разорена је цјеловитост земаља бивше социјалистичке

заједнице. Оне су остале без свог „

“234, истински друштвених

вриједности које људе повезују у заједнице. Побједа

Запада у сукобу два друштвена поретка довела је до

подјеле руског друштва на поборнике супротстављених

стратегија присаједињења западном моделу и стварања

цивилизационог модела заснованог на властитом насљеђу

уз кориштење искустава Запада.

Заштита од „искушењā“ Запада помоћу супротних

идеја или нових заштитних преграда, која је неопходна у


234 Александр Панарин, , с. 191

Page 405

CIP Cobiss memorandum Kuljanin.pdf


CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука


327::911.3(470)
130.2(470)
316.334.3

КУЉАНИН, Бранимир
Русија и евроазијска идеја / Бранимир Куљанин. - Бања Лука :
Удружење "Српско-руски мост", 2015 (Бања Лука : Маркос). - 403
стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. -
Библиографија: стр. 387-402.

ISBN 978-99955-731-3-3

COBISS.RS-ID 4886040

Page 406

Korice.cdr

Similer Documents