Download Seminar Ski Rad BIOMASA PDF

TitleSeminar Ski Rad BIOMASA
File Size292.3 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 6

MA INSKI FAKULTET BANJA LUKA
Vu i Nemanja 7813 Za tita ivotne sredine i odr ivi razvojSeminarski rad --BIOMASA KAO OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE-- -- 6--

Briketiranjem se, izme u ostalog, posti u slede i efekti:


pove anje mase po jedinici zapremine (pove anje "gustine"),


smanjuju se tro kovi manipulacije i transporta,


smanjuje se potrebna zapremina za skladi tenje,


biolo ki procesi kvarenja biomasa su manje izra eni,
pove ava se efikasnost u procesu sagorevanja u odnosu na sagorevanje u rinfuznom

stanju.

Sa druge strane, sam proces briketiranja ima I odre ene nedostatke, kao to su:

potrebna je priprema materijala na odre enu vla nost i granulaciju,u izvesnim slu ajevima su neophodni aditivi,
mora se ulagati u novu tehnologiju koja je nu na za odvijanje procesa,neophodna je potro nja energije.

Page 7

MA INSKI FAKULTET BANJA LUKA
Vu i Nemanja 7813 Za tita ivotne sredine i odr ivi razvojSeminarski rad --BIOMASA KAO OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE-- -- 7--

2.2. Fermentacija

Proizvodnja bioetanola


bioetanol je odli na zamjena za benzin (do 20% udjela u mje avini sa

benzinom bez ikakvih prepravki na motoru automobila)

Similer Documents