Download Seminarski Rad-Industrijski i Mobilni Roboti PDF

TitleSeminarski Rad-Industrijski i Mobilni Roboti
File Size807.1 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 16

16


10. Popis slika

Sl. 2.0 Uproštena shema konvertora napona
Sl.3.0 Withstovnov most
Sl.3.1 Withstovnov most sa senzorima
Slika 5.0 Tipičan oblik analognog aperiodičnog signala
Sl.5.1 Grafički prikaz analogne diskretizacije
Sl.5.2 Idealna karakteristika A/D konvertora I blok šema
Sl.5.3 Wilkinson-ov A/D pretvarač
Sl.5.4. Princip rada Wilkinson-ovog A/D konvertora
Sl.5.5 A/D pretvarač sa sukcesivnom aproksimacijom
Sl.5.6 Graf signala sukcesivnog A/D pretvarača
Sl.6.0 Stvarna šema Sample & Hold kola
Sl. 6.1 Signal pri S&H obradi
Sl. 7.0 Opšti prikaz djelova multipleksera
Sl. 7.1 Logička shema I tabela stanja multiplesera
Sl.8.0 a) proxsimyti b) Povorka impulsa(otički enkoder)
Sl.8.1 D/A converter
Sl.8.2 Graf signala


11. Literatura

[1] http://act.rasip.fer.hr/materijali/13/UAS_Predavanje_03_NEVIZUALNI_SENZORI_2004_05.pdf
[2] http://147.91.27.228/downloads/modul_2.pdf
[3] http://people.etf.unsa.ba/~jvelagic/laras/dok/Lekcijam6.pdf
[4] http://sr.scribd.com/doc/77911320/35/Senzori-polo%C5%BEaja
[5] http://hr.scribd.com/doc/80897247/Akcelerometar-i-%C5%BEiroskop
[6] http://www.slideshare.net/aminacurovac/sr-mjerne-tehnike-senzori-i-pretvaraci
[7] http://hr.scribd.com/doc/52168976/SKRIPTA-PIC16F84A-CRO
[8] http://sr.wikipedia.org/wiki/Analogno_digitalni_konvertor
http://act.rasip.fer.hr/materijali/13/UAS_Predavanje_03_NEVIZUALNI_SENZORI_2004_05.pdf
http://147.91.27.228/downloads/modul_2.pdf
http://people.etf.unsa.ba/~jvelagic/laras/dok/Lekcijam6.pdf
http://sr.scribd.com/doc/77911320/35/Senzori-polo%C5%BEaja
http://hr.scribd.com/doc/80897247/Akcelerometar-i-%C5%BEiroskop
http://www.slideshare.net/aminacurovac/sr-mjerne-tehnike-senzori-i-pretvaraci
http://hr.scribd.com/doc/52168976/SKRIPTA-PIC16F84A-CRO
http://sr.wikipedia.org/wiki/Analogno_digitalni_konvertor

Similer Documents