Download Skripta - Krivicno pravo PDF

TitleSkripta - Krivicno pravo
File Size726.8 KB
Total Pages111
Table of Contents
              Krivicno pravo i krivicnopravna zastita
	Krivicno pravo
		Pojam krivicnog prava
		Pojam krivicnog zakona i jugoslovenskog krivicnog zakonodanstva
		Mesto krivicnog prava u pravnom sistemu
			Krivicno pravo i kazneno pravo u sirem smislu
			Krivicno pravo i ustavno pravo
			Krivicno pravo i druge grane prava
		Krivicno pravo i moral
		Medjunarodno krivicno pravo
			Pojam medjunarodnog krivicnog prava
			Medjunarodni krivicni sud i medjunarodno krivicno pravo
		Osnovna nacela krivicnog prava
			Nacelo zakonitosti
			Nacelo legitimnosti
			Nacelo individualne subjektivne krivicne odgovornosti
			Nacelo humanosti
			Nacelo pravednosti i srazmernosti
		Razvoj krivicnog prava
			Osvrt na pojavu i razvoj krivicnog prava
			Razvoj naseg krivicnog prava
				Srednjevekovni period:
				Period do stvaranja Jugoslavije (19. i pocetak 20. veka):
				Krivicno pravo Jugoslavije 1918 – 1941. godine:
				Krivicno pravo Jugoslavije u toku Drugog svetskog rata (1941 – 1945.):
				Krivicno parvo Savezne Republike Jugoslavije:
		Izvori krivicnog prava
			Medjunarodni izvori
		Nacionalni izvori
			Ustav:
			Zakon:
			Podzakonski propisi:
			Sudska praksa:
			Teorija krivicnog prava:
		Tumacenje u krivicnom pravu
			Pojam i vrste tumacenja
			Subjekti tumacenja
			Metodi tumacenja
			Ekstenzivno i restriktivno tumacenje
			Analogija u krivicnom pravu
		Nauka krivicnog prava i njen odnos sa drugim naukama
			Pojam i zadatak nauke krivicnog prava
			Naucni sistem opsteg dela krivicnog prava
			Odnos nauke krivicnog prava sa drugim naukama
				Odnos sa krivicnom naukama (pravnim i vanpravnim):
				Odnos sa pravnim naukama:
				Odnos sa ostalim naucnim disciplinama:
			Razvoj nauke krivicnog prava
				Nastanak nauke krivicnog prva i pojedine skole:
				Savremeni stavovi o mogucnostima i buducnosti krivicnog prava:
	Krivicnopravna zastita (krivicno pravo u materijalnom smislu)
		Opsta problematika krivicnog prava
		Shvatanja o legitimnosti krivicnopravne zastite
		Usmerenost i granice krivicnopravne zastite
	Vremensko i prostorno vazenje krivicnog zakonodavstva
		Vremensko vazenje krivicnog zakona
		Prostorno vazenje jugoslovenskog krivicnog zakonodavstva
			Teritorijalni princip (vazenje jugoslvoenskog krivicnog zakonodavstva za dela ucinjena u zemlji)
			Realni, personalni i univerzalni princip (vazenje jugoslovenskog krivicnog zakonodavstva za dela ucinjena u inostranstvu)
				Realni princip:
				Personalni princip:
				Univerzalni princip:
				Pitanje uracunavanja pritvora i kazne izdrzane u inostranstvu:
			Vazenje republickog krivicnog zakona (kolizione norme)
	Pojam krivicnog dela
		Opsti pojam krivicnog dela – shvatanja u nasoj teoriji
		Odredjivanje opsteg pojma krivicnog dela
			Medjusobni odnos pojedinih elemenata opsteg pojam krivicnog dela
	Radnja krivicnog dela
		Radnja krivicnog dela
			Pojam i funkcije radnje
			Vrste radnje
		Radnja, uzrocna veza i posledica krivicnog dela
			Posledica
			Uzrocna veza (uzrocnost)
	Predvidjenost u zakonu
		Predvidjenost u krivicnom zakonu
		Bice i elementi bica krivicnog dela
			Obelezja bica krivicnog dela:
		Uslovi kaznjivosti
			Objektivni uslovi inkriminacije
			Licni osnovi iskljucenja kaznjivosti
		Subjekt krivicnog dela
		Objekt krivicnog dela
		Drustvena opasnost kao materijalna strana predvidjenosti u zakonu
			Funkcija drustvene opasnosti
			Odredjivanje pojma drustvene opasnosti
			Drustvena opasnost i zastitni objekt
	Protivpravnost
		Pojam protivpravnosti u krivicnom pravu i odnos sa predvidjenoscu u zakonu
		Osnovi iskljucenja protivpravnosti
			Neznatna drustvena opasnost
				Opravdanje potrebe za ovakvim institutom
				Cilj
			Nuzna odbrana
				Prekoracenje (eksces) granica nuzne odbrane
			Krajnja nuzda
				Opasnost
			Osnovi iskljucnja protivpravnosti koji nisu predvidjeni krivicnim zakonom
				Vrsenje sluzbene duznosti
				Naredjenje pretpostavljenog
				Pristanak povredjenog
				Ostali osnovi
	Krivica
		Pojam krivice
			Odnos krivice i krivicne odgovornosti
			Normativna i psiholoska teorija krivice
		Oblici, stepeni krivice
			Umisljaj (dolus)
				Direktni umisljaj
				Eventualni umisljaj
			Nehat (culpa)
				Zakon
		Osnovi iskljucenja krivicne odgovornosti
			Neuracunljivost
			Bitno smanjena uracunljivost
			Stvarna zabluda
				Pojam i vrste stvarne zablude
				Krivicnopravno dejstvo stvarne zablude:
				Zabluda o predmetu, licu i uzrocnoj vezi
			Pravna zabluda
				Pojam pravne zablude
				Krivicnopravni znacaj pravne zablude
			Sila i pretnja (prinuda)
		Posebni slucajevi odgovornosti u krivicnom rpavu
			Actiones liberae in causa
			Odgovornost za krivicna dela kvalifikovana tezom posledicom
			Odgovornost za krivicna dela ucinjena putem stampe i drugih sredstava javnog obavestavanja
			Krivicna odgovornost pravnog lica
				Razvoj i stanje u svetu
				Odgovornost pravnih lica u nasem pravu
				Objektivna odgovornosti i sankcije prema pravnim licima
Oblici i nacini ostvarivanja krivicnog dela
	Pripremanje i pokusaj krivicnog dela
		Nacelna pitanja kaznjivosti nedovirsenog krivicnog dela
		Pripremanje krivicnog dela
		Pokusaj krivicnog dela
			Pojam i vrste pokusaja
			Kaznjavanje za pokusaj
			Nepodoban pokusaj
			Dobrovoljni odustanak
				Pojam dobrovoljnog odustanka
				Kaznjavanje za dobrovoljni odustanak
Vreme i mesto izvrsenja krivicnog dela
	Vreme i mesto izvrsenja krivicnog dela – opste napomene
	Vreme izvrsenja
	Mesto izvrsenja
Deoba krivicnih dela
	Podela krivicnih dela s obzirom na radnju i posledicu
		Druge podele krivicnih dela
	Podela na opsta i politicka krivnicna dela
Ostvarenje krivicnog dela od strane vise ucinilaca (saucesnistvo)
	Pojam i vrste saucesnistva
	Pravna priroda saucesnistva
	Saizvrsilastvo
	Podstrekavanje
	Pomaganje
		Clan 24. KZ SRJ
	Organizovanje zlocinckih udruzenja
	Krivicna odgovornost saucesnika
O krivicnim sankcijama uopste
	Pojam krivicne sankcije
	Vrste krivicnih sankcija
Kazna
	Pojam i vrste kazne
	Opravdanje i svrha kazne
	Opsta pravila o izvrsenju kazne
Vrste kazni
	Smrtna kazna
	Opsta pitanja kazne lisenja slobode
		Kazna zatvora u jugoslovenskom krivicnom pravu
		Uslovni otpust
	Novcana kazna
		Novcana kazna u jugoslovenskom krivicnom pravu
Odmeravanje kazne
	Pojam i vrste odmeravanja kazne
	Olaksavajuce i otezavajuce okolnosti
	Ublazavanje kazne
	Oslobodjenje od kazne
	Povrat
		Pojam povrata
		Vrste povrata i njihov krivicnopravni znacaj
	Odmeravanje kazne za krivicna dela u sticaju.
	Odmeravanje kazne osudjenom licu
	Uracunavanje pritvora i ranije kazne
2. Mere bezbednosti
	3. Oduzimanje imovinske koristi stecene krivicnim delom
	4. Pravne posledice osude
	8. Krivicne sankcije prema maloletnicima
            

Similer Documents