Download Skripta po Dlaboko Fundiranje PDF

TitleSkripta po Dlaboko Fundiranje
File Size7.5 MB
Total Pages143
Table of Contents
              glava_06_final.pdf
glava_07_i_8_final.pdf
	VODA VO PO^VITE I NEJZINO VLIJANIE VO FUNDIRAWETO
		7.1. Op{to za vodata vo po~vite i nejzinoto vlijanie vo fundiraweto
			7.1.1. Vlijanie na vodata vo tekot na fundiraweto
			7.1.2. Vlijanie na vodata vrz temelite i osnovata vo tekot na ekspoatacijata na objektot
	GLAVA 8 - ODVODNUVAWE NA [email protected] JAMA
		8.1. Odvodnuvawe na grade`na jama
			8.1.1. Povr{insko odvodnuvawe
			8.1.2. Dlabinsko odvodnuvawe na grade`na jama
				8.1.2.1.  Op{to, primena i vidovi
glava_09_final.pdf
	GLAVA 9 - ZAGATI
		9.1. Za{tita na grade`na jama od povr{inski vodi - zagati
			9.1.1. Op{to, primena i vidovi
		9.2. Dimenzionirawe na zagati so paralelni yidovi
		9.3. Dimenzionirawe na }eliski zagati
glava_10_ i_11-final.pdf
	GLAVA 10 - LIENI DIJAFRAGMI
		10.1. Op{to, primena, na~in na izvr{uvawe
	GLAVA 11 -
		11.1. Betonirawe pod voda
Glava12.pdf
Glava13.pdf
Glava14.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

GLAVA 6 - [email protected] JAMA ............................................................................1
6.1. Op{to ...................................................................................................................1
6.2. Grade`na jama vo po~vi bez podzemna voda ..................................................4
6.2.1. Grade`na jama bez podgraduvawe .................................................................4
6.2.2. Grade`na jama so podgraduvawe ...................................................................9
6.2.3. Dimenzionirawe na elementite na podgradata .....................................11
6.3. Grade`na jama vo po~vi so visoko nivo na podzemna voda......................23
6.3.1. [pundova podgrada - op{to ........................................................................23
6.3.2. Drvena {pundova podgrada..........................................................................25
6.3.3. Armirano - betonska {pundova podgrada ................................................28
6.3.4. ^eli~na {pundova podgrada .......................................................................30
6.3.5. Dimenzionirawe na [pundova podgrada - op{to..................................32
6.3.6. Grafi~ko presmetuvawe na neankeruvana i edna{ ankeruvana

{pundova podgrada ......................................................................................36

Page 71

γ ′ - volumenska te`ina na ispolnata potopena vo voda


So zamena na ovie dve golemini vo gornata ravenka i so soodvetno

sreduvawe se dobiva:

2
1

13 3
s wF H FB H s w
γ γ
γ γ

⋅ ⋅ ⋅
= =

′ ′
...(9.5)

Potrebnata dlabo~ina na pobivawe t za dno so {iro~ina B treba da
obezbedat dovolno dolg pat na te~ewe (strujnici) kako bi bil
hidrauli~niot gradient pomal od kriti~niot.


. 9.9

Od gorniot uslov i so usvojuvawe na koeficient na sigurnost od
1.5-2.0 (3.0) se dobiva:

1

w s

H
L F

γ
γ


= ...(9.6)

kade e:

2L t B= + ...(9.7)

So zamena na dol`inata na te~eweto L vo prethodnata ravenka i so
re{avawe na ravenkata po t se dobiva

2
s wF H Bt

γ γ
γ

′−
=


...(9.8)

Stabilnosta protiv lizgawe na zagatot treba isto taka da se
ispita, taka da se obezbedi dovolen koeficient na sigurnost koj }e bide
pogolem ili ednakov na 1.1-1.3. Koeficientot na sigurnost }e bide

GLAVA 9 - ZAGATI 7

Page 72

odnosot pome|u silite koi go spre~uvaat lizgaweto na zagatot, a toa se
silata na trieweto od te`inata na zagatot i silite na smolknuvawe na
yidovite na zagatot i silata na hidrostati~kiot pritisok.


Сл. 9.10

Od gorniot uslov se dobiva:

2
s

T S
F

+
=

0

W
...(9.9)

Silata na trieweto T e: T

tanT G ϕ= ⋅ ...(9.10)

kade e:

ϕ - agol na vnatre{no triewe na osnovata ili ispolnata
(pomaliot)

Ako se zanemarat silite na smolknuvawe na yidovite 2S treba da se
usvoi koeficient na sigurnost od 1.0 bidej}i nivnoto zanemaruvawe odi
vo korist na sigurnosta.

Dimenzioniraweto na yidovite }e se izvr{i na sledniot na~in:


Сл. 9.11

8 GLAVA 9 - ZAGATI

Page 142

izvr{uvawe na rabotite. Pri toa pritisokot vo rabotnata komora treba
sekoga{ da bide ednakov na hidrostati~kiot pritisok na kotata na no`ot od
nadvore{nata strana od komorata. Taka so zgolemuvawe na te`inata od
nadyiduvaweto t.e. nad betoniraweto, i so iskop na materijalot od
vnatre{nosta na komorata se vr{i spu{tawe na rabotnata komora do
proektiranata kota, t.e. do nosiviot po~ven sloj vrz koj treba da se izvr{i
fundiraweto.Сл. 14.5 Spu{tawe na kesonskata komora; a) po~etna i “sredna”; kone~na

faya

Po spu{taweto na kesonot do kotata na fundirawe, rabotnata komora
se ispolnuva so beton i so nejzinato isplonuvawe poleka rabotnicite ja
napu{taat komorata i po potrebnoto stvrdnuvawe na betonot kesonot e
spremen da po~ne da gi prima tovarite od objektot nad nego, koj po~nuva da se
gradi.

Kako {to be{e predhodno re~eno rabotata pri zgolemen vozdu{en
pritisok mo`e mnogu {tetno da vlijae vrz ~ove~kiot organizam, pa zatoa
pri pnevmatskoto fundirawe potrebno e strogo da se po~ituvaat posebnite
merki koi se propi{uvaat za takvite uslovi na rabota. Rabotnicite pri
vleguvaweto treba da pominat izvesno vreme vo preodnata komora vo koja
postepeno se pu{ta da raste pritisokot od nula (atmosferski) pa do
potrebniot pritisok (koj {to e vo rabotnata komora). Potoa rabotnicite se
spu{taat vo rabotnata komora kade rabotat pod zgolemen pritisok. Vremeto
na rabotewe zavisi od visinata na pritisokot. Potoa smenata se vra}a vo
preodnata komora, kade rabotnicite treba da se zadr`at dovolno vreme, za
koe vreme postepeno treba da se namaluva pritisokot do nula
(atmosferskiot pritisok). Potoa vo preodnata komora vleguva slednata
smena, pri {to po zgolemuvaweto na pritisokot vo preodnata komora i

Page 143

nivno adaptirawe na potrebniot pritisok se spu{taat vo rabotnata komora
kade po~nuvaat so rabota. Na ovoj na~in se vr{i smena na rabotnicite i
nivna adaptacija od nadvore{ni uslovi na uslovi so zgolemen pritisok i
obratno. Vremeto na raboteweto i prilagoduvaweto na pritisocite se
dadeni vo Табела 14.1.


14.1

Pritisok vo
komorata


[кPa]

Prilagoduvawe
kon povisok

pritisok
[min]

Pabotewe vo
komorata


[min]

Prilagoduvawe
kon atmosverski

pritisok
[min]

do 50 5 465 10
50÷100 10 455 15

100÷130 15 325 20
130÷150 15 315 30
150÷180 20 305 35
180÷200 20 300 40
200÷220 25 285 50
220÷250 25 275 60
250÷275 30 260 70
275÷300 30 130 80
300÷325 35 115 90
325÷350 35 105 100


Za pomali pritisoci na gradili{teto treba da ima samo sanitet, a za

pogolemi pritisoci mora na samoto gradili{te da ima i de`urstvo na
lekar-specijalist.

Ovie merki na zdravstvena za{tita jasno govorat deka fundiraweto
so pomo{ na komprimiran vozduh treba da se izbegnuva, odnosno da se
primenuva samo vo navistina isklu~itelni situacii.

Similer Documents