Download Studiu de Caz Privind Activitatea Societatii de Asigurare Asirom PDF

TitleStudiu de Caz Privind Activitatea Societatii de Asigurare Asirom
File Size426.7 KB
Total Pages32
Table of Contents
              Scurt istoric al asigurarilor in Romania
Cap.I Prezentarea societatii Asirom
	1.1. Scurt istoric
	1.2. Obiect de activitate
	1.3. Structura actionariatului
Cap II. Evoluţia organizaţiei de asigurare pe piaţa asigurărilor din România
	2.1. Evoluţia capitalului social
	2.2. Evoluţia volumului de prime brute subscrise/ încasate cumulat
Cap.III Portofoliul de produse al Asirom
	Tipuri de asigurări ale companiei ASIROM
	3.1. Asigurări agricole
	3.2. Asigurări asistenţă medicală
	3.3. Asigurări AUTO
	3.4. Asigurări de bunuri persoane fizice
	3.5. Asigurări de bunuri persoane juridice
	3.6. Asigurări de raspundere civilă
	3.7. Asigurări de risc financiar
	3.8. Asigurări de viaţă
	3.9. Asigurări maritime şi de transport
Cap IV. Analiza produselor de asigurare
	4.1. Asigurarea auto obligatorie RCA
	4.2. Asigurarea facultativa pentru cazurile de avarii si furt a autovehiculelor - CASCO
	4.3. Asigurarea clădirilor/apartamentelor, a bunurilor din acestea, precum şi a răspunderii civile faţa de terţi pentru pagube produse în clădiri/apartamente
	4.4. Asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă (Global)
            
Document Text Contents
Page 17

Despăgubirile se plătesc rapid, în termen de cel mult de 20 zile calendaristice de la
data depunerii de către persoană a ultimului document necesar finalizării dosarului de
daune.

6. Suma asigurată
Tarifele de prime ASIROM pentru anul 2008 la asigurarea RCA pentru vehiculele

înregistrate conform prevederilor art.1 pct.21 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.
69/2007, exprimat în RON, sunt:

7. Încheierea contractului de asigurare:
- completarea declaraţiei de asigurare (cerere) ;
- formular special al asigurătorului prin care se manifestă voinţa de a încheia

contractul de asigurare. Se întocmeşte concomitent cu contractul de asigurare.
- se completează categoria autovehiculului în funcţie de perioadă, capacitate

cilindrică şi tonaj, teritoriul statului pe care se face asigurarea;
- se încheie contractul şi se aduc la cunoştinţă asiguratului drepturile şi obligaţiile

contractuale ;
- se achită prima de asigurare de către asigurat (în tranşe sau integral, cash, prin ordin

de plată etc.), iar asigurătorul emite contractul şi poliţa de asigurare.
Prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă ca, la producerea unui anume risc,

să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată.

8. Contractul de asigurare cuprinde :
- numele, domiciliul ;
- obiectul asigurării : bunuri şi răspunderea civilă ;
- riscurile ce se asigură ;
- momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asiguratorului ;
- prima de asigurare;
- suma asigurată;
- alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

9. Poliţa de asigurare RCA conţine informaţii despre :
- părţile implicate în contract ;
- perioada de valabilitate a asigurării ;
- limitele de despăgubire ;
- prima de asigurare şi numărul de înmatriculare al vehiculului ;
- statele în care are valabilitate acest document.

10.PRODUCEREA EVENIMENTULUI ASIGURAT

Etapele parcurse după accident şi până la plata efectivă a despăgubirii
În caz de accident auto:

1. se anunţă organele de poliţie pe raza cărora s-a efectuat accidentul iar până
la sosirea acestora se păstrează probele;

2. se solicită o copie a procesului verbal de accident întocmit de poliţie

17

Page 31

de asigurare şi care nu poate fi mai mare de 200EURO sau echivalentul în
USD/ROL.Pentru o indemnizaţie zilnică de peste 30EURO,contractul se încheie
numai cu examinarea medicală a asiguratului.
În cazul în care după externare se impune continuarea tratamentului medical,la
asigurările care au fost încheiate şi pentru riscul asigurat,ASIROM va plăti,dar
numai pentru perioada cât se acorda asistenţă ambulatorie,o indemnizaţie sub formă
de suma fixă care va fi egală cu:

• O indemnizaţie zilnică de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie pe o
perioadă de până la 14 zile.

• Trei indemnizaţii zilnice de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie pe o
perioadă cuprinsă între 15-20 de zile

• Cinci indemnizaţii zilnice de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie pe o
perioadă cuprinsă între 21-29 de zile

• Zece indemnizaţii zilnice de spitalizare,pentru asistenţă ambulatorie
acordată pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Plata indemnizaţiei se va face în baza cererii asiguratului,imediat după externare
sau după terminarea tratamentului ambulatoriu,dar nu mai târziu de 40 de zile de la data
externării.Actele medicale doveditoare ce vor fi prezentate de asiguraţii vor fi completate
potrivit normelor legale în vigoare având toate datele înscrise vizibil şi clar,fără
modificări,ştersături sau adaosuri şi vor purta toate semnăturile,parafele şi stampilele
necesare,incusiv ,în mod obligatoriu,codul medicului.

Pentru încasarea sumei cuvenite în baza contractului de asigurare,se va prezenta la
ASIROM o cerere în scris,precum şi:

• Poliţa de asigurare
• Actele de identitate
• Procesul-verbal întocmit de poliţie sau alte autorităţii publice competente,din care

să rezulte dată,locul şi împrejurările accidentului,în cazul accidentelor pentru care
nu s-au încheiat procese-verbale de constatare de către autorităţile
publicecompetente,dată,locul şi împrejurările accidentului vor fi dovedite prin
adeverinţe eliberate de organul medical care a dat primul ajutor după accident,sau
prin orice mijloace legale de probă inclusive,în lipsa altor probe,cu declaraţii de
martori autentificate de autorităţile publice competente sau date în fata lucrărilor
ASIROM.

• Certificatul de deces,
• Certificatul de naştere al asiguratului,
• Certificatul de moştenitor,
• Alte acte necesare solicitate de ASIROM,după caz,pentru soluţionarea cererilor de

plată.

9. Studiu de caz:
O persoană în vârstă de 55 de ani solicita încheierea unei asigurării facultative

mixtă de viaţă reevaluabila,GLOBAL,conform căreia o parte din suma asigurată să fie
plătită dintr-o dat,la producerea evenimentului asigurat,iar cealaltă parte să fie plătită sub
formă de pensie lunară,timp de 5 ani.

Totodată,asiguratul optează pentru toate riscurile suplimentare,şi anume:deces din
accident la de 3 ori suma asigurată de la asigurarea de bază,invaliditate permanentă din

31

Similer Documents