Download Sunceva Atmosfera i Suncev Vetar PDF

TitleSunceva Atmosfera i Suncev Vetar
File Size412.9 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 11

S obzirom na smrznutost magnetnog polja2 u plazmi, Sunčev vetar, koji se
širi kroz međuplanetarni prostor, sa sobom nosi i rasteže linije magnetnog
polja, stvarajući na taj način međuplanetarno magnetno polje. Polje je
malog intenziteta i njegova energija je oko 1% kinetične energije čestica
Sunčevog vetra. Ipak, ovo polje ima važnu ulogu u termodinamici
Sunčevog vetra i dinamici njegove interakcije sa drugim telima Sunčevog
sistema.
Zbog dejstva magnetnog dela Lorencove sile (6), čestice Sunčevog vetra
vrše ciklotronsku rotaciju i kruću se po zavojnicama duž linija sile
magnetnog polja B.

BvqF


×= ααα (6)

Gde je αq - naelektrisanje čestica; αv - brzina čestica
Međuplanetarno magnetno polje se suprotstavlja kretanju naelektrisanjih
čestica normalno na linije polja. Međutim, u toku ciklotronskog obrtanja,
čestice, ipak, polako klize sa jedne vodeće magnetne linije sile na drugu.
Pri radijalnom kretanju plazme Sunčevog vetra, njegove čestice se za
vreme t udalje od Sunca do rastojanja:

tvr ⋅= (7)
Gde je v - srednja brzina radijalnog kretanja brzih čestica.
Za ovo vreme Sunce se okrene za ugao:

t⋅=ωϕ (8)
Gde je ω - srednja ugaona brzina rotacije Sunca.
Iz (7) i (8) se dobija (9) da, u sistemu koordinata vezanih za Sunce,
trajektorije čestica Sunčevog vetra imaju formu Arhimedovih spirala, sa
centrom u oblasti korone, odakle odlaze ove čestice.

ω
ϕ⋅

=
v

r (9)

Krivina spiralnih linija solarnog vetra određena je sa radijalnom brzinom
isticanja čestica iz korone. Ove čestice povlače sa sobom i neprekidne linije
magnetnog polja. Zbog toga međuplanetarno magnetno polje, koje se širi
od Sunca, ima linije sila koje su spiralnog oblika.
Područje širenja Sunčevog vetra i međuplanetarnog magnetnog polja, zove
se heliosfera. Procenjuje se da je granica heliosfere na 100-200
astronomskih jedinica od Sunca.

2 Kod elektroprovodnih fluida važi teorema o smrznutosti magnetnog polja (tzv. Alfvenova teorema):
Dva delića provodnika, koja su u jednom trenutku vremena bila na jednoj istoj magnetnoj liniji

sile, biće na jednoj istoj liniji sile i u svakom drugom trenutku.
Posledica ove teoreme je da kretanje plazme normalno na magnetne linije sile dovodi do ''povlačenja''
linija u smeru kretanja plazme. Sa druge strane, plazma se slobodno kreće duž magnetnih linija sila.

11

Similer Documents