Download TS 3357 - Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları PDF

TitleTS 3357 - Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları
File Size1.1 MB
Total Pages50
Document Text Contents
Page 2

− Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya

çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini
ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.


− Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde

görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin
değerli katkılarını şükranla anarız.
Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.TSEK

Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul
edilen teknik özelliklere uygun olduğ

Page 25

UDK 693.8 TÜRK STANDARDI TS 3357/Nisan 1979


22

1.5 - KULLANILAN İŞARETLER
a � kaynak dikişinin hesaba esas olan kalõnlõğõ
L � kaynak dikişinin hesaba esas olan uzunluğu
t1, t2, t3 � kaynakla birleştirilen parçalarõn kalõnlõğõ
c � kaynak ağzõnda kök yüksekliği (Şekil - 33 ve 35)
F � kaynağõn zorlanan kesitinin alanõ
F � küt kaynağõn zorlanan kesitinin alanõ
Fk � köse kaynağõn zorlanan kesitinin alanõ
M � eğilme momenti
N � eksenel kuvvet
P � birleşim tarafõndan aktarõlacak kuvvet (N veya Q)
r � soğuk bükme iç yarõ çapõ
Q � kesme kuvveti
Jw � kaynağõn hesaba esas kesit alanõnõn atalet momenti
S � kaynakla birleştirilmiş bir kesitin statik momenti
y � kaynak dikişinin, birleştirilen kesitin ağõrlõk eksenine uzaklõğõ
ε � soğuk bükme sonucu meydana gelen uzama
σ �kaynak yönüne (Şekil - 42'de 1�2' �3'� 4) kesitine) dik normal gerilme
τ � kaynak yönüne (Şekil - 42'de 1�2' �3'�4) kesitine) dik kayma gerilmesi
σ11 � kaynak yönüne paralel (Şekil - 42'de 1�5�6 kesitine dik) normal gerilme
τ11 � kaynak yönüne paralel kayma gerilmesi.
σ � kõyaslama değeri

1.6 - KAYNAK İŞARETİ
Kaynaklar projelerde simgelerle tarif edilir. Bu simgeler ve bunlarõn kaynak işaretine yerleştirilmesi
Şekil - 24'de gösterilmiş ve Şekil - 25'de bazõ örneklerle açõklanmõştõr. Projelerde, Şekil - 24'de
gösterilenlerin dõşõnda dikiş tipleri veya dikiş yüzeylerinin simgeyle belirtilmesi istenirse, kullanõlan
simgenin anlamõ, varsa genel esaslarõn belirtildiği paftada, böyle bir pafta yoksa sembolün
kullanõldõğõ tüm paftalarda açõkça belirtilmelidir. Simgeyle belirtmenin kuşku doğurabileceği hallerde ve
basit olmayan kaynak ağzõ hazõrlanmasõnõ gerektiren bütün dikişler için ölçekli detay verilmelidir.

Similer Documents