Download TVZ5-Strojarstvo PDF

TitleTVZ5-Strojarstvo
File Size2.1 MB
Total Pages177
Document Text Contents
Page 1

TVZTVZ
STROJARSTVO
V. tečaj
14. i 15. studeni, 2008.
Stručni materijal uz seminar

Program stručnog usavršavanja
ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva

st
ud

en
i 2

00
8

Page 2

Tehničko vleučilište u Zagrebu - graditeljski odjel
Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva u graditeljstvu

st
ud

en
i 2

00
8

1

TVZ

Program stručnog usavršavanja
ovlaštenih inženjera strojarstva u graditeljstvu

V. tečaj 14. i 15. studeni 2008. u prostorijama TVZ-GRO,
Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15

Page 88

st
ud

en
i 2

00
8

87

Tehničko vleučilište u Zagrebu - graditeljski odjel
Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva u graditeljstvu TVZ

DEFINIRANJE KOEFICIJENTA POVRATA TOPLINE I TVARI
UREĐAJA ZA POVRAT TOPLINE IZ OTPADNOG ZRAKA

Koeficijenti povrata topline i tvari su važni kriteriji za ocjenu učinka procesa povrata
topline i tvari. Definiraju se kao omjer promjene stanja zraka na rekuperatoru odnosno
regeneratoru i maksimalno moguće promjene stanja (samo teorijski) zraka.

Prema VDI* 2071 definira se koeficijent povrata topline na strani svježeg zraka izrazom

%100
13

12
,

a koeficijent povrata vlage svježeg zraka izrazom

%100
13

12

xx
xx

x ,

%100
13

12

hh
hh

h ,

gdje je:

- temperatura, °C

h - entalpija, kJ/kg

x - apsolutni sadržaj vlage, g/kg

1 - stanje svježeg zraka na ulazu

2 - stanje svježeg zraka na izlazu

3 - stanje otpadnog zraka na ulazu

4 - stanje otpadnog zraka na izlazu iz regeneratora odnosno rekuperatora

Stanja zraka vidi na prikazima procesa u h-x dijagramu u točki 1.5. (Sl. 5a i 5b) i
1.6. (Sl. 6a i 6b)


* VDI – udruženje njemačkih inženjera (njem. Verein Deutscher Ingenieure)

Page 89

V.
te
ča

j

88

Tehničko vleučilište u Zagrebu - graditeljski odjel
Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva u graditeljstvuTVZ

REGULACIJA UČINKA REKUPERATORA S PROCESOM MIJEŠANJA

Regulacija učinka rekuperatora u čijem krugu cirkulira etilenglikol-voda je u funkciji
temperature vanjskog svježeg zraka koju prati temperaturni osjetnik T1, te preko regulatora
upravlja radom cirulacijske crpke (ON-OFF). Kada temperatura svježeg zraka poprimi vrijednost
temperature točke miješanja M moduliraju se regulacijske zaklopke i mijenja omjer svježeg
zraka od higijenski propisanog minimuma do 100%, radi gospodarenja potrošnjom energije.
Temperaturni osjetnik T2 ima zadaću zaštite nizvodnog dijela uređaja od smrzavanja. Prikaz
procesa za zimsko i ljetno razdoblje dan je u h-x dijagramima na sl. 5a i 5b.

Sl. 5.

Regulacija učinka rekuperatora s naknadnim miješanjem

Page 176

175BILJEŠKE

Tehničko vleučilište u Zagrebu - graditeljski odjel
Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva u graditeljstvu

st
ud

en
i 2

00
8TVZ

Page 177

www.astudio.hr

Similer Documents